Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за березень 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Законодавство України про місцеве самоврядуванння. Україна, Харків, Ксилон, 2006 1
2 67.301 Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи: Навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2005 1
3 67.301 Митний кодекс України: Офіц. видання. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
4 67.9(4Укр)301 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 серпня 2006 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
5 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Станом на 20 квітня 2005 р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2005 1
6 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 серпня 2005 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2005 1
7 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Україна, Харків, Ксилон, 2005 1
8 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правоворушення. Україна, Харків, Ксилон, 2007 1
9 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вид Паливода А.В., Київ, , 2007 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Кравчук С.Й. Господарське законодавство України: Навч. посіб. Україна, Хмельницький, ТУП, 2003 1
2 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2004. - Коментар судової практики з господарських справ. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
3 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
4 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: Станом на 4 квітня 2005 р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2004 1
5 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 липня 2006 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
6 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: Станом на 15 вересня 2004 р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2004 1
7 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2007 1
8 67.303 Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій Україна, Київ, Атіка, 2005 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студентів юрид. вузів і факультетів. Україна, Київ, Олан, 2001 1
2 67.3 Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів. - Вид. 3-тє, перероб. та допов. Україна, Київ, "Ін Юре", 2001 3
Держава і право. Юридичні науки
1 67.0 Оніщук М.В. Проблеми державотворення та правотворення в незалежній Україні: Статті, інтерв"ю. Україна, Київ, "Юридична книга", 2007 3
2 67.0 Костенко О.М. Культура і закон - у протидії злу: Монографія. Україна, Київ, Атіка, 2008 10
3 67.9(4Укр) Семчик О.О. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин: Монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2006 2
4 67.9(4Укр) Укладач Ю.П.Єлісовенко Нове законодавство України. Україна, Київ, Махаон, 2003 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Відпов. ред. проф. Мартиненко П.Ф. і доц. Кампо В.М. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства. Україна, Київ, "Купріянова", 2007 3
2 67.9(4Укр-6КРМ) Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов". По состоянию на 2 февраля 2006 г. Украина, Киев, Парламентское изд-во, 2006 1
3 67.9(4Укр)300 Закон України "Про вибори народних депутатів України". Україна, Київ, "Скіф", 2005 1
4 67.9(4Укр)300 Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Курс лекцій. Україна, Київ, Форум, 2005 1
5 67.9(4Укр)300 Конституція України (із змінами і доп.) Україна, Київ, Атіка, 2006 1
6 67.9(4Укр)300 За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів Україна, Київ, Видавничий дім "Ін Юре", 2002 2
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні: Збірник матеріалів. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2003 1
2 67.9(4Укр)307 Лісовий кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2006 2
3 67.9(4Укр)307 Кодекс України про надра. Україна, Харків, Ксилон, 2006 1
Екологія
1 28 Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. Україна, Київ, Вища школа, 2001 1
Економіка
1 65 Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. Україна, Київ, Кондор, 2007 1
Економіка підприємства
1 65.29 За ред. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. Україна, Київ, Львів, Каравела; "Новий світ-2000", 2001 1
Етика та естетика
1 87.7 Гребеньков Г.В., Фіолевський Д.П. Юридична етика: Навчальний посібник Україна, Київ, Алерта, 2004 1
Земельне право
1 67.307 Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша Земельное право Украины : Учебное пособие Україна, Київ, Истина, 2002 1
2 67.9(4Укр)307 Земельне законодавство України: Збірник нормативно-правових актів. Україна, Київ, Істина, 2004 1
3 67.9(4Укр)307 Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
4 67.9(4Укр)307 Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2005 11
5 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України: Текст відповідає офіц. станом на 1 березня 2004 р. Україна, Київ, Школа, 2004 1
6 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України. Україна, Київ, Право, 2003 1
7 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України: Станом на 16 червня 2005 р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2005 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Коганов А.Б.,   Сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн. 1. Україна, Київ, А.С.К., 2000 1
2 81.2Англ Коганов А.Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. Кн. 2. Україна, Київ, А.С.К., 2000 1
3 81.2Англ Эккерсли К.Э. Английский язык. Полный курс в одном томе: Русская версия. - 6-е изд. Украина, Харьков, Каравелла, 2005 1
4 81.2Англ Голіцинський Ю.Б. Граматика: Збірник вправ (Перекл. з рос. 4-го вид.). Україна, Київ, А.С.К., 2005 1
Історія держави і права
1 67.2)4Укр) Музиченко П.П.,
Історія держави і права України: Навч. посіб.. Україна, Київ, Знання, 1999 1
2 67.2(4Укр) Іванов В.М. Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.1: А - Б. Україна, Київ, Наукова думка, 2003 1
2 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.2: Г - Д. Україна, Київ, Наукова думка, 2004 1
3 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.3: Е - Й. Україна, Київ, Наукова думка, 2005 1
4 63.3(4Укр) Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історі укр. державності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., переробл. і допов. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
5 63.3(4Укр) Салій О. Дмитро Трощинський - козак знатний: Історична повість. Україна, Київ, Українське товариство охорони пам"яток історії та культури, 2000 1
Криміналістика
1 67.62 Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А. Криміналістика: Посіб. для підготов. до іспитів. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2005 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
2 67.9(4Укр)308 Укладач Б.О.Крись Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навч. посіб. Україна, Львів, ПАІС, 2005 5
3 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: Текст відповідає офіц. станом на 1 листопада 2003 р. Україна, Київ, Школа, 2003 2
4 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2007 3
5 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 квітня 2007 р. Україна, Київ, Вид Паливода А.В., 2007 1
6 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квітня 2005 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2005 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309 Кримінально-виконавчий кодекс України. Україна, Харків, ПП "ІГВІНІ", 2007 1
2 67.9(4Укр)309 Кримінально-виконавчий кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2006 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4УКр)311 Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України: Навч. посіб. Україна, Київ, Прецедент, 2005 1
2 67.311 Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. Украина, Киев, Изд-во Семенко Сергея, 2003 1
3 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2006 2
4 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 березня 2007 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2007 1
5 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2005 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2005 1
6 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: Станом на 16 вересня 2004 р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2004 1
7 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: Чиннезаконодавство зі змінами та допов. станом на 15 жовтня 2006 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 2
Кримінологія
1 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 2
2 67.61 Янович Р.М., Єсип І.О., Штангрет М.Й. Кримінологія: Конспект лекцій. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2006 1
Логіка
1 87.4 Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
Математика. Механіка
1 22.18 Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: Навч. посіб. Україна, Київ, "Професіонал", 2004 1
2 22.11 За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика Вища математика: Збірник задач: навч. посіб. Україна, Київ, А.С.К., 2001 1
3 22.11 Єрмакова О.А. Вища математика: Навч. посіб. для дистанц. форми навчання. Україна, Київ, Ун-т "Україна", 2004 1
Менеджмент
1 65.05 Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник Україна, Київ, Каравела, 2005 1
2 65.05 Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. УКраїна, Київ, "Академвидав", 2003 1
3 65.05 Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2007 1
4 65.05 Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник - 3-тє вид. Україна, Київ, Либідь, 2005 1
Міжнародне право
1 67.5 За ред. В.М. Литвина Акти європейського права із соціальних питань Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2005 1
2 67.52

За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана; Авт. колектив: Бігун В.А., Білоусов Є.М., Гайворонський В.М., Жуков І.М., Жушман В.П., Кібенко О.Р. та інші

Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
3 67.5 Черкес М.Ю, Міжнародне право: Підручник. - 4-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2004 1
4 67.5 Подед. И.Г Побирченко Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры. Украина, Киев, Праксис, 2006 1
5 67.52 Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник.-3-тє вид., (доп. і перероб.) Україна, Київ, Атіка, 2005 1
6 67.5 Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. Україна, Київ, МАУП, 2000 1
7 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Харкянен Л.В. Макроекономіка: Навч. посіб. Україна, Київ, Каравела, 2006 1
Мовознавство
1 81.2(4Укр) За ред А.П. Грищенка Сучасна українська літературна мова: Підручник. Україна, Київ, Вища школа, 2002 1
Нотаріат
1 67.75 Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Прибутько П.С., Вировий С.І., Михайленко Р.В. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид., доповн. та перероб. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
2 66.0 Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, Академія, 2005 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.02 Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм прав: Монографія. Україна, Київ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001 1
Право соціального забезпечення
1 :7.9(4Укр)305 Упорядник Роїна О.М. Законодавство України про соціальний захист населення. Україна, Київ, КНТ, 2005 1
2 67.9(4Укр)305 Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, 2006 1
Психологія
1 88 Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2004 1
2 88.8 Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 1
3 88.4 Костриця Н.М., Свистун В.І., Ягупов В.В. Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 1
4 88 Козлов Н.И. Истинная правда, или Учебник для психолога по жизни. Россия, Москва, АСТ-ПРЕСС, 2000 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.04 Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. Україна, Київ, Академвидав, 2002 1
Релігія
1 86 Прибутько П.С. Релігієзнавство: Посіб. для підготов. до іспитів. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 За ред. Н.П. Осипової Соціологія: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
2 60.5 Ред. О.М. Джужа Соціологія права : Навчальний посібник , , Юрінком Інтер, 2004 2
Статистика
1 60.6 Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика: Навч. посіб. Україна, Київ, МАУП, 2003 1
Страхування
1 65.27 Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.-понятійн. словник. Україна, Київ, МАУП, 2005 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.74 Господарський процесуальний кодекс Україна, Харків, Ксилон, 2005 1
2 67.71 Сердюк В.В. Верховний Суд України в системі розподілу функцій влади: Монографія. Україна, Київ, Істина, 2007 1
3 67.71 Закон України "Про судоустрій України". Україна, Суми, Вид. Соколик Б.В., 2007 1
4 67.9(4Укр)71 Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
5 67.9(4Укр)71 Закон України "Про судоустрій України". Україна, Харків, ПП "ІГВІНІ", 2005 1
6 67.9(4Укр)74 Господарський процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 липня 2006 р. Україна, Київ, Паливода А.В., 2006 2
Теорія держави і права
1 67.0 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. Україна, Львів, Край, 2007 1
2 67.0 Упоряд. Л.М. Шестопалова Теорія держави і права: Навч. посіб. Україна, Київ, Прецедент, 2006 1
3 67.0 Котюк В.О. Основи держави і права: Навч посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2001 1
4 67.0 Колектив авторів: Тимченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид. виправ. та перероб. Україна, Київ, Видавець Паливода А.В., 2006 3
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник. - Вид. 3-тє, доп. та переробл. Україна, Київ, Олан, 2006 1
2 67.9(4Укр)305

Ред. О.А.Кривенко

Охорона праці в Україні. Нормативні документи Україна, Київ, КНТ, 2004 1
3 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 квітня 2006 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
4 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. на 15 червня 2005 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2005 1
Філософські науки
1 87 За заг. ред. О.Г. Данільяна Філософія права: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
2 87 За заг. ред. М.В.Костицького Філософія права: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
3 87 За ред. І.Ф.Надольного Філософія: Навч. посіб. Україна, Київ, Вікар, 2004 1
Фінанси
1 65.26 Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - 2-ге вид., без змін. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
2 65.9(4Укр)26 Карпінський Б.А., Залуцька Н.С., Карпінська О.Б. Податки: словник-довідник: Навч. посіб. Україна, Київ, "Видавничий дім "Професіонал", 2008 1
3 67.9(4УКр)26 Сердюк О.М., Заревацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
4 65.26 Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. - 2-ге вид., переробл. Україна, Київ, МАУП, 2002 1
5 65.26 Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Кривошей В.В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2006 1
6 65.26 Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник. Україна, Київ, МАУП, 2000 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Правове регулювання кредитних відносин в Україні: Збірник нормативних актів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
Художня література
1 84.2Рос Донцова Д.А. Микстура от косоглазия: Роман. Украина, Москва, Эксмо, 2004 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Ред. В.І. Борисова, ред. І.В. Жилінкова Сімейне право України : Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
2 67.9(4Укр)304 Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України: Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. Україна, Київ, Ксилон, 2007 2
3 67.9(4Укр)304 Сімейне право України (у схемах): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2005 1
4 67.304 Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2007 2
5 67.9(4Укр)304 Житлове законодавство України. Україна, Київ, Істина, 2006 1
6 67.304+67.301 Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах: Монографія. Україна, Харків, Страйд, 2005 1
7 67.9(4Укр)304

За редакцією Стефанчука Р.О.

Цивільне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 3
8 67.9(4Укр)304 Сімейни1 Сімейний кодекс України: Станом на 16 вересня 2004р. Україна, Київ, ВЕЛЕС, 2004 1
9 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України. Україна, Київ, Атіка, 2004 1
10 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України. Україна, Харків, Консум, 2002 1
11 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2007 р. Україна, Київ, Вид Паливода А.В., 2007 1
12 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2005 2
13 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2007 2
14 67.9(4Укр)304 Житловий кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2006 1
15 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квітня 2007 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2007 1
16 67.9(4Укр)304 Упоряд. І.В.Зуб Цивільний кодекс України. Кн. 1-4. Коментар основних положень. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2006 1
17 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2004 1
18 67.9(4УКр)311 Кодекс торговельного мореплавства України. Україна, Харків, Ксилон, 2004 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2008. - Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
2 67.9(4Укр)310 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 5. - 2004. - Цивільне процесуальне законодавство України. Цивільний процесуальний кодекс України. Нормативно-правові акти, судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
3 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 серпня 2006 р. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
4 67.310 За редакцією Білоусова Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 7

Назад


Архів новин