Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за серпень 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(2Рос)301 Алистратов Ю.Н. Право граждан на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления в условиях становления демократического правового государства в России: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юрид. наук Росія, Москва, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Ген.прокуратуре РФ, 1995 1
2 67.301 Анискевич М.Н. Юрисдикционные акты органов государственного управления: Диссертация Росія, Москва, МГУ им. В.В.Ломоносова, 1989 1
3 67.301 Ушацкий И.И. Организационно-правовая деятельность местных советов депутатов трудящихся по обеспечению и охране прав и законных интересов граждан (по материалам БССР): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юрид. наук Білорусія, Мінськ, Белорусский ГУ им. В.И.Ленина, 1970 1
4 67.301 Карпунов В.С. Обеспечение и охрана прав граждан местными советами депутатов трудящихся: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юрид. наук Росія, Москва, Академия общественных наук при ЦК , 1997 1
5 67.9(4Укр)301 Смирнова Т.С. Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Україна, Київ, Київський університет ім Т.Шевченка, 1998 1
6 67.9(4Укр)301 Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук Україна, Одеса, Одеська державна юридична академія, 1999 1
7 67.2(2Рос)301 Игнатюк Н.А. Правовые проблемы взкаимоотношений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления: Диссертация Росія, Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 1997 1
8 67.301я8 Штімпфель Г., Шоллер Г. Комунальне самоврядування: Довідник з міжнародної термінології права та управління Німеччина, Бонн, Федеральна академія державного управління при Федеральному Міністерстві внутрішніх справ; Мюнхен: Баварська школа управління; корпорація публічного права, 1998 1
9 67.301 Довідник державного службовця: Законодавчі та нормативно-правові акти роз'яснення міністерств та відомств України (Укладено станом на 15.03.1999 р.) Україна, Київ, Інформаційно-юридичний центр з питань законодавства України Академії підготовки кадрів МППУ, 1999 3
10 67.9(4Укр)301 Як здобути вищу освіту: Права та гарантії Україна, Київ, Четверта хвиля, 1998 1
11 67.9(4Укр)301 Сост. Г.Ф. Труханов, С.В. Романюк Студент і закон : Збірник законодавчо-правових документів Україна, Київ, Четверта хвиля, 1997 1
12 67.9(4Укр)301 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник Україна, К., Юрінком Інтер, 1999 50
13 67.9(4Укр)301 За ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вип.1 Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
Біологічні науки
1 28.080 Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник Україна, К., Либідь, 1993 1
Географія
1 26.8(4Укр-4Хме) Заставецька О.В., Заставецький Б.І. Географія Хмельницької області: Навчальний посібник для учнів 8-9 класів , , , 1998 16
2 26.82(4Укр) Галус О.М. Фізична географія України. Робочий зошит учня Україна, Кам, Абетка, 1999 10
Господарське право
1 67.303 Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. Вип.1 Україна, Київ, Зовнішторгвидав України, 1997 2
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4Укр) Закони України.- Т. 2 : ( червень 1991 р. - грудень 1991 р.) Україна, Київ, , 1996 1
2 67 Укладачі: Ф. Андерш, В. Винник, А. Красницька, А. Полешко та ін. Словник юридичних термінів (російсько-український) Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1994 1
3 67.0я73 Рудан Н. Юридическая антропология: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА, 1999 1
4 67.7я73 Молдован В.В., Михеєнко М.М. Юридичний практикум: навчальні ігри Україна, К., Либідь, 1994 1
5 67.9(4Укр) Упорядник: проф. В.К. Грищук Законодавство України . Т.2 Україна, Львів, , 1997 2
6 67я2 Юридична енциклопедія : В 6 т.Т.1 Україна, Київ, Укр. енциклопедія, 1998 1
7 67.0 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. - 3-тє вид, змін. і доп. Україна, Київ, ІСДО, 1995 1
8 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. №6: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 11 серпня - 31 грудня 1995 року , , , 2
9 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №12: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 6 вересня 22 жовтня 1999 року , , , 2
10 67.9(4Укр) За ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вып.2: В 2-х ч. Ч.1 Україна, Київ, УАДУ, 1999 2
11 67.9(4Укр) Законодавство України про освіту та науку: Офіційне видання (За станом на 20 грудня 1999 р.) Україна, Київ, , 1999 1
12 67.9(4Укр) Законодавство України про охорону здоров'я: Офіційне видання (за станом на 20 грудня 1999 року) Україна, Київ, , 1999 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 Рыбак С.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения прав и свобод гражданина: Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук Росія, Ростов-на-Дону, Ростовский юридический институт МВД России, 1999 1
2 67.300 Мелащенко Основи конституційного права Україна, Київ, Вентурі, 1995 1
Економіка
1 65 Ред. С.В. Мочерний Основи економічної теорії : Посібник Україна, Київ, Академія, 1998 3
2 65.01я73 Будаковська С. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів: У 2-х ч Україна, Київ, Основи, 1998 20
3 65.01я73 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник Україна, К., Вища школа, 1995 1
4 65.01я73 Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів Україна, Київ, Таксон, 1998 10
5 65.01 Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник Росія, Санкт-Петербург, СПбУЭФ, 1998 20
6 65.9(4Укр) За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 1998 рік. Держкомстат України Україна, Київ, , 1999 2
Етика та естетика
1 87.754я73 Сливка С.С. Правнича деонтологія: Підручник Україна, Київ, , 1999 5
Земельне право
1 67.301 Ширяев В.Н. Нормативные акты местных органов государственного управления: Диссертация (на правах рукописи) Росія, Москва, Всесоюзный юридический заочный институт, 1980 1
2 67.9(4Укр)307я7 За ред В.З.Янчука Аграрне право України : Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 100
Іноземна мова
1 81.2Англ.-4 Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
2 81.2Англ Підбірка матеріалу по проблемам з прагматики, мовлених актів, синтаксису, тексту (іноземна філологія) Російської державної бібліотеки. Ч.1. Росія, Москва, , 1999 2
3 81.2Англ Бонк Н.А. Учебник английского языка: В 2-х ч.. Ч.1 Росія, Москва, ДЕ КОНТ, 1998 2
4 81.2Англ.я73 Белова А.Д. English for Students of Management: Навчальний посібник Україна, Київ, ІЗМН, 1996 1
5 81.2Нім Кунч Л., Різванова Е., Тимченко Є.К. Deutsch-Land und Leute: Підручник з німецької мови Україна, Київ, Заповіт, 1993 1
6 81.2Англ Бех П.О. Англійська мова: Навчальний посібник. - 4-е вид., перероб. и доп.. Україна, Київ, Либідь, 1997 1
Історія держави і права
1 67.2я73 Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник Україна, К., Вища школа, 1995 1
2 67.2(4Укр) За ред. А.Й. Рогожина Історія держави і права України: Підручник для юридичних вищих навч. закладів і факультетів: У 2-х ч.1 Україна, Київ, Ін Юре, 1996 20
3 67.2я73 Макарчук В.С.,
Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. , , Атіка, 2000 100
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В.2-х т. Т.2 (Від половини XVII ст.) Україна, Київ, Глобус, 1992 1
2 63.3(4Укр)6 Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття Україна, К., Укр.письменник, 1993 1
3 63.3 Отв. ред. д.ю.н. Е.А. Скрипилев Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С.Перетерского Росія, Москва, Наука, 1984 1
4 63.3(4Укр) Передм. І.П.Крип'якевича Велика історія України : У 2-х т. Т.1. Україна, Київ, Глобус, 1993 1
5 63.3(4Укр) Передм. І.П.Крип'якевича Велика історія України : У 2-х т. Т.2 Україна, Київ, , 1993 1
6 63.3(4Укр) Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання1913 р. Україна, Харків, Радуга, 1990 1
7 63.3(4Укр) Яворницький Д.І. Історія запорозький козаків: У 3-х т. Т.1 Україна, Київ, Наукова думка, 1990 2
Криміналістика
1 67.62 Торвальд Ю. Век криминалистики. - 3-е изд. Росія, Москва, Прогресс, 1991 1
2 67.62я73 Криминалистика : Учебник. -2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Юрид.лит., 1973 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Ред. П.С. Матишевський Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 50
2 67.9(4Укр)308 За ред. проф. П.С.Матишевського Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 50
3 67.308 Сулейманов Т.А. Лицо, совершившее преступление, как субъект уголовного правоотношения: Диссертация , Рязань, Казанский институт права и экономики, 1995 1
4 67.308 Бурко О.В. Уголовная ответственность за совершение умышленного убийства в состоянии сильного душевного волнения: Диссертация Україна, Київ, Институт государства и права НАН Украины, 1997 1
5 67.308 Козлова Н.Н. Уголовная ответственность за захват заложников: Диссертация (на правах рукописи) Росія, Москва, Московская высшая школа милиции МВД, 1992 1
6 67.308 Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования (Продолжение): Диссертация (на правах рукописи) Росія, Москва, МВД РФ; Московский юридический институт, 1997 1
7 67.308 Борисов О.А. Взаимосвязь объекта и мотива преступления: Диссертация Росія, Волгоград, Волгоградский юридический институт, 1
8 67.308 Таций В.Я. Ответственности за хозяйственые преступления: объект и система: Диссертация Україна, Харків, Харьковский ордена трудового Красного Знамени юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, 1984 1
9 67.99(2)8 Под ред. Кузнецовой Уголовоное право. Общая часть Росія, Москва, Изд-во Московского университета, 1
10 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) , , , 1998 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)308 Ред. В.Т. Маляренко Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
Кримінально-процесуальне право
1 67.311я73 Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 45
2 65.050 Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 1999 50
Кримінологія
1 67.61 А.І. Комарова, О.О. Крикун Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі "Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення": Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Т.10 Україна, Київ, Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1998 2
2 67.61 А.І. Комарова, О.О. Крикун Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Суд в Україні: боротьба з корупцією та організованою злочинністю і захист прав людини: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Т.12 Україна, Київ, Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1999 2
3 67.61 Фокс В. Введение в криминологию Росія, Москва, Прогресс, 1985 1
Культура.
1 71.0 А.І. Комарова, О.О. Крикун Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Т.14 Україна, Київ, Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1999 2
2 71 А.І. Комарова, В.Г. Табачківський Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Т.15 Україна, Київ, Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1999 1
3 71(4Укр) Маланюк Є. Книга спостережень Україна, Київ, Атіка, 1995 1
4 63.3(4Укр) Уклад. І.М. Дзюба Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Україна, Київ, Либідь, 1993 1
5 71.0я73 А.К. Бичко Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій Україна, Київ, Либідь, 1992 1
Література універсального змісту
1 92 Ред. М. Попович УСЕ. Універальний словник-енциклопедія , , Ірина, 1999 1
Логіка
1 87.4 Жоль К.К. Логика в лицах и символах Росія, Москва, Педагогика пресс, 1993 1
Медицина. Медичні науки
1 67.63я73 За ред. А.С.Лісового Судова медицина : Підручник для студентів мед. вузів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 35
Менеджмент
1 65.050 Власенко В.Г. Удосконалення методів державного регулювання економіки України в перехідний період: Дисертація (На правах рукопису) Україна, Київ, Міжнародна Кадрова Академія, 1999 1
2 65.05 Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка Україна, Київ, Основи, 1998 10
3 65.05 Бункина М.К. Макроэкономика (основы экономической политики): учебник Росія, Москва, ДИС, 1997 1
Мистецтво. Мистецтвознавство
1 85.32 Лерд, Уолтер Підручник по латино-американських танцях , , , 1998 1
Міжнародне право
1 67.5 Закон об административном суде Україна, Хмельницький, , 1999 3
2 67.5 Глебов И.Н., Жданов Ю.Н. Международное право: Альбом схем Росія, Москва, Щит, 1998 1
3 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник -3-е изд., перераб. и доп. Россия, М., Международные отношения, 1994 3
Мовознавство
1 81.2Фр Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів Україна, Київ, КНЕУ, 1998 15
2 81.2Фр Колечко О.Д., Крилова В.Г. Ділова французька мова: Підручник Україна, Київ, КНЕУ, 1999 15
3 81.2лат Оленич Р.М. Латинська мова: Підручник для студентів романо-германської філології університетів і педінститутів Україна, Львів, Світ, 1993 1
4 81.2Лат-4 Литвинов В.Д. Латинсько-український словник Україна, Київ, Українські пропілеї, 1992 1
5 81.411.1 Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики: Пробний підручник для гімназій Україна, Київ, Вежа, 1994 1
6 81.411.1 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, К., Вища школа, 1997 1
7 81.411.1 Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів. - 2-е вид. Україна, Київ, А.С.К., 2000 1
8 81.2Англ Мюллер В.К. Англо-русский словарь. - 23-е изд., стер. Росія, Москва, Русский язык, 1990 1
9 81.2Нім Немецко-русский словарь : 20 000 слов. - 33-изд., стереотип. Росія, Москва, Русский язык, 1987 1
10 81.2лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: Підручник Україна, Київ, Мысль, 2000 100
Наука. Освіта.
1 83.7я73 Александров Д.Н. Риторика: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 1999 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Марчук П.П. Політологія: (Матеріали до семінарських занять) Україна, Тернопіль, , 1998 1
2 66.69(4Укр) Укладач Ю.Ж.Шайгородський Матеріали І з'їзду Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода" Україна, Київ, Український центр політичного менеджменту, 1999 40
3 66.01 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія : Посібник для студентів вищих навч. закладів Україна, Київ, Академія, 1998 12
4 66.6 Упоряд. М. Томенко, О. Проценко Право вибору: політичні партії та виборчі блоки Україна, Київ, Вибори до Верховної Ради України, 1998 1
5 66.0я73 Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України Україна, Київ, Каравела, 1999 5
Психологія
1 88 Ред. О.В. Киричук Основи психології : Підручник Україна, К., Либідь, 1996 1
2 88 Отв. ред. А.А. Крылов Психология : Учебник Росія, Москва, Проспект, 1998 1
3 88.5 Фрейд З. Психоаналитические этюды Білорусія, Мінськ, Попурри, 1997 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049(4Укр) Стеченко Д.Н. Методологические основы территориального планирования областных хозяйственных комплексов (на примере Украинской ССР): Диссертация на соискание ученой степени доктора экон. наук Україна, Київ, Киевский ГУ им. Т.Г.Шевченка, 1991 1
2 65.04(4Укр) Галус О.М. Економічна і соціальна географія України. Робочий зошит учня Україна, Кам'янець-Подільський, Абетка, 1999 11
3 65.04 За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил : Підручник. - 2-е вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 20
Релігія
1 86.3я73 За ред. С.А. Бублика Релігієзнавство : Навчальний посібник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
Світова економіка
1 65.5 Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Изд-во Михайлова В.А., 1999 1
2 65.5я73 Под ред. проф. В.Е.Жукова Международные экономические отношения : Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 1999 1
3 65.5 Френклін Рут Р., Філіпенко А. Міжнародна торгвіля та інвестиції: Пер. з англ. Україна, Київ, Основи, 1998 20
Соціологія. Демографія
1 60.5я73 Піча В.М. Соціологія: Загальний курс: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України Україна, Київ, Каравела, 2000 5
Статистика
1 60.6я73 Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник-2-е вид., доп. і доопр. Україна, Кіровоград, Державне Центрально-Українське видавництво, 1996 5
2 60.6 Эріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум Україна, Київ, Знання, КОО, 1997 1
3 60.60я73 Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel: Навчальний посібник Україна, Київ, Четверта хвиля, 1999 50
Судові та правоохоронні органи
1 67.7я73 Молдован В.В. Риторика: загальна та судова: Навчальний посібник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Техника, 1999 5
2 67.6 Камлик М.І. Судова бухгалтерія: Підручник Україна, Київ, Синтез, 1995 1
3 67.9(4Укр)75я73 Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1999 120
4 67.9(4Укр)74 Арбітражний процесуальний кодекс України: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997р.) Україна, Ужгород, Парламентське видавництво; Ужгород: Інформаційно-видавниче агенство, 1997 2
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Відп ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України з доповненнями на окремому додатку станом на 1 вересня 1999 р.) Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
2 67.305 Упоряд. І.В. Зуб Законодавство України про охорону праці. -2-ге вид., доп. Україна, К., Парламентське видавництво, 1999 5
3 67.9(4Укр)305 Біленчук Д.П. Страхове право України: Підручник для вищих навчальних закладів Україна, Київ, Атіка, 1999 40
4 67.9(4Укр)305 За ред. П.Д. Біленчука, О.Ф. Філонюка, І.В. Яковенка Законодавство України про страхування: Збірник норматвних актів Україна, Київ, Атіка, 1999 30
5 67.305 Кодекс законів про працю України: офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Ужгород, Парламентське видавництво, 1997 1
6 67.9(4Укр)305 Уклад. О.В.Смирнов Деякі питання регулювання трудових відносин. Вип.2: Порядок надання відпусток Україна, Київ, Четверта хвиля, 1996 1
7 67.9(4Укр)305 Закони про працю: (Неофіційне видання зі змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 1998 року) Україна, Київ, Сірін, 1998 1
8 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №12: Охорона праці в Україні , , , 1999 2
9 67.305 Сост. В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин Трудові спори : законодавство, коментар, судова практика Україна, Київ, Істина, 2000 10
Філософські науки
1 87я73 Осічнюк Ю.В., Зубов В.С. Філософія Україна, Київ, Фіта, 1994 1
2 87я73 Ред. Н.Я. Горбач. Філософія Україна, Львів, Логос, 1997 1
3 87.6 Біленчук П.Д. Філософія права: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 35
4 87.3 Виндельбанд В., Под ред. А.И. Введенского История древней философии: Пер. с нем. Україна, Київ, Тандем, 1995 1
5 87.3 Аристотель, Под ред. З.Н.Микеладзе Сочинения в четырех томах. Т.2 Росія, Москва, Мысль, 1978 1
6 87.3 Локк Дж. Сочинения в трёх томах. Т.2 Росія, Москва, Мысль, 1985 1
7 87 Отв. ред. М.Н. Росенко Основы современной философии : Учебник для высших учебных заведений Росія, Санкт-Петербург, Лань, 1997 1
Фінанси
1 65.26 Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси Україна, К., Основи, 1993 1
Фінансове право
1 67.302 Вінник О.М. Інвестиційне право Україна, Київ, Атіка, 2000 32
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Ред. П.І. Шевчук Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
2 67.304 Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 19
3 67.304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. Кн.1 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 100
4 67.304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. Кн.2 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 100
5 67.9(4Укр)304 Р.С. Станік, С.П. Головатий Сімейний кодекс України : Проект Україна, Хмельницький, Хмельницький: ХІУП, 1999 10
6 67.9(4Укр)304 Закон України про приватизацію державного майна: Офіційне видання , , Парламентське видавництво, 1997 1
7 67.304 Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: Навчальний посібник Україна, Київ, Поліграфічний центр Київського університету ім. Т.Шевченка, 1999 50
2 67.310я73 Фурса С.Я. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу: Практикум: Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вілбор, 1998 50

Назад


Архів новин