Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за березень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.301 Гурне Б. Державне управління Україна, К., Основи, 1993 1
2 67.301 За заг. ред. О.Ю.Оболенського Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія Україна, Хмельницький, Поділля, 1999 200
3 67.9(4УКр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал. - № 1. - 1998. Україна, Київ, , 1998 1
4 67.301.112 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства её обеспечения: Монография Росія, Москва, Щит-М, 1998 1
5 67.301 Ред. Е.В. Охотский Служебная карьера Росія, Москва, Экономика, 1998 2
6 67.301 Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3-х частях. Ч.1. Росія, Москва, МЮИ МВД России - Изд-во Щит, 1997 2
7 67.301 Коренев А.П. Административное право России: Учебник. В 3-х частях. Ч.2. Росія, Москва, МЮИ МВД России - Изд-во Щит, 1997 2
8 67.9(4Укр)301 За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
9 67.9(4Укр)301 За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вип.2 Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
10 67.301я73 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов Росія, Москва, БЕК, 1997 1
11 67.301 Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации: Диссертация на соискание степени доктора юрид. наук. Ч.1 , Ростов н/Д, Київський національний університет, 1997 1
12 67.301я2 Уклали: Г.Райт та ін. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління Україна, Київ, Основи, 1996 1
13 79.0 Вісник Українськой Академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал. - № 4. - 1999. Україна, Київ, , 1999 1
14 67.9(4УКР)300 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - № 2. - 2000. Україна, Київ, , 2000 1
15 67.301 Административное право зарубежных стран: Учебное пособие. Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1996 1
16 67.301 Отв. ред. А.И. Коваленко Муниципальное право: Учебник для юридических вузов. Россия, Москва, Лібра, 1997 1
17 67.301 Под ред. проф. А.И. Коваленко Муниципальное право: Вопросы и ответы. Россия, Москва, Лібра, 1998 1
18 67.301я7 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1997 2
19 67.301 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса Росія, Москва, НМЦВО, 1998 5
20 67.301я73 Дубенко С.Д. Державна служба в Україні: Навчальний посібник для студентів, слухачів із спеціальності "Державне управління" Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
Будівництво
1 38.74 Хом"як А.Я. Інженерні вишукування у транспортному будівництві: Навч.посіб Україна, Київ, Знання, 2007 1
Воєнна наука. Військова справа
1 68.4(4Укр) Під ред. В.І.Кравченка Військове законодавство України : Збірник нормативних актів Україна, Київ, , 1999 1
Господарське право
1 67.303 Андрушко В.К. Підприємництво: юридичні ознаки, організаційно-правові форми: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, ХІУП, 1998 61
2 67.303 А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.Л. Вещунов и др; Под ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Коммерческое право: Учебник. Часть 2. Россия, Санкт-Петербург, , 1998 1
3 67.303 Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище Україна, Київ, Атіка, 1998 1
4 67.303 Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів Україна, Київ, , 1996 1
5 67.9(4Укр)303 Титова Н.І. Фермер і закон: (для фермерів, працівників агропромислового комплексу, науковців, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів) Україна, Львів, , 1996 1
6 67.303 Кашанина Т.В., Сударькова Е.А. Акционерное право: Практический курс Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
7 67.303я7 Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник Україна, Київ, А.С.К., 1999 30
8 67.303я73 Башкинскас В.Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности (основы права для бухгалтера и аудитора): Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
9 67.303 Задыхайло Д.В. Предпринимательское право в Украине Україна, Харків, Эспада, 1998 1
10 67.303я73 Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие Росія, Москва, Русская деловая литература, 1998 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.9(4Рос)я73 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие Росія, Москва, МГУ, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 2
2 67.9 Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: Теория и практика Росія, Москва, Либра, 1998 1
3 67.9 Лафитский В.И. Основы конституционного строя США Росія, Москва, НОРМА, 1998 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67я2 За ред. Ю.С.Шемшученка Юридичний словник-довідник Україна, К., Феміна, 1996 1
2 67.9(4Рос) Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве: Учебное и практическое пособие. Россия, Москва, , 1995 1
3 67.я2 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип.1: Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2: Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності , Краматорськ, , 1998 1
4 67.9(4Укр) За ред. доктора юрид. наук, проф., акад. АПРН Украъни Ф.Г. Бурчака. Кодекси України: У 2-х т.т: (Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р.) Т.1 Україна, Київ, Ін Юре, 1997 1
5 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.12: (Січень - червень 1997 р.). Україна, Київ, , 1997 10
6 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.13: (Липень-грудень 1997 р.). Україна, Київ, , 1997 10
7 67.9(4Укр) За ред. доктора юрид. наук, проф., акад. АПРН України Ф.Г. Бурчака. Кодекси України: У 2-х т.т: (Тексти кодексів впорядковано станом на 20 червня 1997 р.) Т.2 Україна, Київ, Ін Юре, 1997 1
8 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.14: Міжнародні договори України (1990-1997). , , , 1998 10
9 67.9(4Укр) Людина і праця : Довідник з правових питань Україна, Київ, , 1997 3
10 67.9я73 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство: Учебное пособие Росія, Москва, МНИМП, 1997 1
11 67.9(4Укр)  Укладачі: І.П. Козінцев, Л.М. Козаченко. Хрестоматія з правознавства: Збірник нормативних документів. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 2
12 67я73 Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 2
13 67.9(4Укр) Відп. ред. П.І.Шевчук Україна. Верховний Суд. Пленум. Постанови Пленуму Верховоного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 5
14 67.9(4Укр) Хрестоматія з правознавства : Збірник актів Законодавства до занять з правознавства. Запитання та завдання для вивчення "Хрестоматії з правознавства". Україна, К., ЮРІНКОМ, 1996 3
15 67я73 Под ред. проф. Н.А. Тепловой, проф. М.В. Малинкович Право : Учебник для вузов Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1998 1
16 67.0 Ред. А.С. Пиголкин Общая теория права : Учебник для юрид. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997 1
17 67.2(2/8) Под общ. ред. проф. Н.Д. Крашенинниковой и проф. О.А.Жидкова История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Ч.2 Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
18 67.9/300 Зіллер, Жак Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз Україна, Київ, Основи, 1996 1
19 67.02 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
20 67.2я73 Новицкий И.Б. Римское право. - 6-е изд. Росія, Москва, ТЕИС, 1997 2
21 67.9я73 Основы российского права : Хрестоматия Росія, Москва, Высшая школа, 1997 1
22 67.2я73 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник. В.2-х т. Т.1 Росія, Москва, Остожье, 1998 2
23 67.2я73 Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник. В.2-х т. Т.2 Росія, Москва, Остожье, 1998 2
24 67.9(4Укр) Закони України. Довідковий том (1-11). Україна, Київ, Лібра, 1997 1
25 65.9(2)09 Ред. С.А. Силинг Практикум по франчайзингу Росія, Санкт-Петербург, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
26 67я2 Юридична енциклопедія : В 6 т.Т.1 Україна, Київ, Укр. енциклопедія, 1998 10
27 67.0 Герлах А. Справедливость как принцип социалистического: Диссертация. Россия, Москва, , 1963 1
28 67.0 Под ред. М.Н.Марченко Теория государства и права: Курс лекций Росія, Москва, , 1998 1
29 67 Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 1 квітня 1998 року Україна, Київ, Сірін, 1998 1
30 67.0 Ред. В.В. Лазарев Теория права и государства: Учебник Росія, Москва, Новый Юрист, 1997 1
31 67.0я73 Нечитайленко А. Право та правотворчий процес в Україні: Навчальний посібник. Ч.1: Основи теорії права Україна, Київ, УАДУ, 1997 1
32 67.0 Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства Росія, Москва, Дело, 1997 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Сост. Ю.М. Грошевий Матеріали науково-практичної конференції "Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи" 25 червня 1997 року Українська, Харків, Право, 1998 20
2 67.301 Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. Нормативно-правові акти Україна, Хмельницький, ХІУП, 1998 184
3 67.9(4Укр)300 За заг. ред. В.Ф. Погорілка Конституційне право України : Підручник.. Україна, Київ, Наукова думка, 1999 55
4 67,300 Денисов В.М. Правоприменительные акты местных советов народных депутатов: Диссертация. Россия, Москва, Институт советского законодательства, 1984 1
5 67.300я73 Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 1997 1
6 67.9(4Укр)300 Редкол.: М.М. Рябець (голова) Парламент України: вибори - 98: Інформаційно-аналітичне видання. Ч.1 Україна, Київ, , 1998 1
7 67.300 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
8 67.300я73 Отв. ред. А.Е. Козлов Конституционное право : Учебник Росія, Москва, БЕК, 1997 1
9 67.9(4Укр)300 Гаевский Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
10 67.300 Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1998 2
11 67.300 Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1997 1
12 67.300 Під ред. проф. В.Б.Авер'янова Державне управління: теорія і практика Україна, Київ, , 1998 1
13 67.300 Лукашук И.И. Конституции государств и международное право Росія, Москва, СПАРК, 1998 1
14 67.300 Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации: Диссертация. Ч.2 , Ростов н/Д, Київський національний університет, 1997 1
15 67.9(4Укр)300.5 Під заг. ред. Ю.Шайгородського Вибори "98": документи, статистичні дані, аналіз: Громадсько-політичне видання Україна, Київ, , 1998 2
16 67.9(4Укр)300 Редкол.: М.М. Рябець (голова) Парламент України: вибори - 98: Інформаційно-аналітичне видання. Ч.2 Україна, Київ, , 1998 1
17 67.300 Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (Конституційно-правовий аспект): Навчальний посібник Україна, К., УАДУ при Президентові України, 1996 1
18 67.300я73 Баренбойм Петр Первая Конституция Мира. Библейские корни независимости суда: Учебное пособие Росія, Москва, Белые альвы, 1997 1
19 67.9(4Укр)300.6 Бурчак Ф.Г. Президент України Україна, Київ, , 1997 1
20 67.300я73 Ред. В.В. Лазарев Конституционное право : Учебник Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 1
21 67.300 Ред. Б.А. Страшун Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4-х т.т. Т.1-2. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 1995 1
22 67.300 Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх Україна, К., Веселка, 1993 1
23 67.9(4Укр)300 Конституція України - Основний Закон суспільства, держави, людини: Науково-методичні рекомендації Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Закон України "Про ветеринарну медицину". Україна, Дунаївці, , 1992 1
Екологія
1 30 Ивченко Б.П., Мартыщенко Л.А. Информационная экология. Ч.1 Росія, Санкт-Петербург, Кондор, 1998 2
2 20.081я73 Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1998 1
3 28.081 Ред. М. Назарук Основи екології та соціоеклогії: Навчальний посібник для підприємств зв'язку Україна, Львів, , 1997 1
Економіка
1 65.050 Деловая переписка. Россия, Москва, , 1997 2
2 65.01я7 Мостовая Е.Б. Основы экономической теории: Курс лекций Росія, Москва, Новосибірськ, ИНФРА-М; НГАЭиУ, 1997 1
3 65я7 За ред. С.В. Мочерного Економічний словник-довідник Україна, Київ, Феміна, 1995 1
4 65.03(0)я73 Лановик Б.Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Економічна історія України і світу: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1999 10
5 65.053 Міщенко В.І., Луб'яницький О.Г., Слав'янська Н.Г. Основи лізингу: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, 1997 1
6 65.9(2Рос) Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
7 65.231 Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело Росія, Москва, , 1998 1
8 65.01Я73 Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т.. Т.1.- 2-е изд., испр. Росія, Санкт-Петербург, Экономическая школа, 1997 2
9 65.01я73 Мочерний С.В. Основи економічних знань: Піручник Україна, Київ, Академія, 2000 14
10 65.02я7 Ред. С.М. Злупко Українська економічна думка : Хрестоматія Україна, Київ, , 1998 1
11 65.02я73 Грачев В.А. История экономических учений: Учебное пособие Киров, , АСА, 1997 2
12 65.05я73 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник Росія, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, ДИС, 1997 1
13 65.2/4 Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика Росія, Москва, Экономика, 1997 1
14 65.01 Под ред. Ю.М. Осипова, Ред. В.Т. Пуляева , Ред. В.Т. Рязановой, Ред. Е.С. Зотовой Экономическая теория на пороге ХХІ века Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
15 65.24я73 Бородатий В.П. Управління персоналом: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 2
16 65.01я73 Под общ. ред. проф. М.Н. Чепурина, проф. Киселевой Курс экономической теории : Учебник , Киров, АСА, 1998 1
17 65.01я7 Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и макроэкономика. , Киров, АСА, 1997 1
18 65.01я723 Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
19 65.05я73 Ред. Ю.А. Огибин Микромакроэкономика : Практика Росія, Санкт-Петербург, Литера Плюс, 1997 1
20 Е45 Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів, 14-15 вересня 1995 р. Україна, К., Генеза, 1996 1
21 65.02 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров Росія, Москва, , 1996 1
22 65.01я73 Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические материалы: Учебник для вузов Росія, Санкт-Петербург, , 1999 1
23 65.0 Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича Экономическая теория : Учебник для вузов Росія, Санкт-Петербург, , 1999 1
24 65.02я73 Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. - 2-е изд. Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
25 67.01 Курц Х.Д. Капитал, распределение, эффективный спрос Росія, Москва, Аудит, ЮНИТИ, 1998 1
26 65 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Экономика: Начальный курс Росія, Москва, Дело, 1997 1
27 65.01 Зубко Н.М. Экономическая теория Білорусія, Мінськ, НТЦ АПИ, 1998 1
28 65.03я73 Сурин А.И. История экономики и экономических учений Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
29 65.02я73 Левита Р.Я. История экономических учений Росія, Москва, Catallaxy, 1995 2
30 65.231 Пелих А.С. Бизнес-план Росія, Москва, Ось-89, 1998 1
31 65.05 Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика Росія, Москва, ИНФРА-М, 1996 1
32 65.05я73 Микроэкономика : Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. Росія, М.; СПб, Поиск, 1998 1
33 65.01 Ред. С.В. Мочерний, О.А. Устенко Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди Україна, Київ, Академія, 1998 1
34 65.28я73 Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природоиспользования и рынок: Учебник для вузов Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1997 1
35 65.30 Укладач: В.П. Вельбой Системи технологій: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Україна, Хмельницький, Международные отношения, 1997 9
36 65.9(4Укр) За заг. ред. Ю.І. Єханурова Збірник типових документів з питань приватизації в Україні Україна, К., Руська правда, 1996 100
37 65.231 Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности Росія, Москва, ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1998 2
38 65.050 Локер К. Бизнес. Англия, Лондон, Международные отношения, 1995 1
39 65.01 Ред. Ю.Е. Власьевич Сборник задач по экономике: Учебное пособие Росія, Москва, БЕК, 1996 1
40 65.01 Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина; акад. Г.П.Журавлевой Экономическая теория (политэкономия) : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
41 65.05 Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход Росія, Москва, Дело, 1996 1
42 65.01 Ред. Г.П. Журавлева, Ред. Н.Н. Мильчакова Теоретическая экономика. Политэкономия : Учебник для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
43 65.03(0) Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекций Росія, Москва, Дело и сервис, 1998 1
44 65.050я73 Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика: Навчальний посібник Україна, К., Вища школа, 1994 1
45 65.05 Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. Україна, Київ, Лібра, 1999 1
46 65.01я73 Под ред. акад. Л.И. Абалкина Курс переходной экономики : Учебник для вузов Росія, Москва, ЗАО Финстатинформ, 1997 1
47 65. Под ред. Л. Хоффманна, А. Зиденберга Рывок в рыночную экономику: Реформы в Украине: взгляд изнутри. Украина, Киев, Лібра, 1997 1
48 65.32 Хазова Л.Е. Регулирование межотраслевого паритета агропромышленной системы региона: Диссертация. Россия, Саратов, Лібра, 1996 1
49 65.26 +65.32 Желтова И.Л. Инвестиционный процесс в агропромышленном комплексе региона (на примере Новгородской области). Россия, Новгород, Лібра, 1997 1
50 65.9(2Рос) Шамхалов Ф.И., Нечипоренко В.С. Государственная поддержка предпринимательства в России: Учебное пособие Росія, Москва, Экономика, 1997 1
51 65.05+65.32 Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве: Диссертация. Россия, Курск, , 1996 1
52 65.02 Костюк В.Н. История экономических учений Росія, Москва, Центр, 1997 1
53 65 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Поділля, 1997 1
54 65.9.09я7 Пер. Д.Дж. Речмен Современный бизнес : Учебник: В 2-х т. Т.1 Росія, Москва, Эспада, 1995 1
55 65.9.09я7 Пер. Д.Дж. Речмен Современный бизнес : Учебник: В 2-х т. Т.2 Росія, Москва, Эспада, 1995 1
56 65я73 Под ред. проф. Б.А. Райзберга. Курс экономики : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
57 65.0 Под общ. ред. проф. М.Н. Чепурина, проф. Киселевой Курс экономической теории : Учебник , Киров, АСА, 1996 1
58 65 Костюк В.Н. История экономических учений: Учебное пособие: Курс лекций Росія, Москва, , 1998 2
59 65.02я73 Под ред. проф. А.Н. Марковой История экономической мысли в России: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1996 2
60 65.0 Ринок праці та його державне регулювання Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
61 65.03(2/8) Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие Росія, Москва, Филинъ, 1998 1
62 65.04 Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 2
63 65.01я73 Под ред. Н.И.Базылева, С.П.Гурко Экономическая теория : Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Білорусія , Мінськ, БГЭУ, 1997 1
64 65.9(2Рос)09 Шамхалов Ф.И., Котилко В.В. Предпринимательство в России: территориально-отраслевой мониторинг Росія, Москва, Экономика, 1997 1
65 65.04(2Рос) Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального воспроизводства: Курс лекций Росія, Москва, Экономика, 1998 1
66 65.02 Агапова И.И. История экономической мысли: Курс лекций Росія, Москва, Ассоциация авторов и издателей Тандем. ЭКМОС, 1998 1
67 65.01я73 Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов: В 2-х кн. Кн.1. - 2-е изд. Росія, Москва, , 1996 1
68 65.01я73 Дербін Елізабет Ф., Кілієвич О.І. Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела: Навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
69 65.01я73 Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов: В 2-х кн. Кн.2. - 2-е изд. Росія, Москва, , 1996 1
70 65.0я73 Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебное пособие Росія, Новосибирск, ООО ЮКЭА, 1998 1
71 65.02 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе - 4-е изд. Росія, Москва, Дело ЛТД, 1994 1
72 65.01 Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. Україна, Київ, , 1998 1
73 65.01я73 Под ред. И.П.Николаевой Экономическая теория : Учебник для вузов Росія, Москва, Проспект, 1997 1
74 65.27 Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика: Навчальний посібник Україна, Київ, Українознавство, 1997 1
75 65.01 Під ред. Ватаманюка. Економіка: Основи заг. екон. теорії: Навчальний посібник для учнів 10-11-х кл. серед. шк. та ПТУ Україна, Київ, , 1997 1
76 65.9(4Укр)09 Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
Економіка підприємства
1 65.29 Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов: Пер. с англ Росія, Москва, Аудит, ЮНИТИ, 1997 1
2 65.29я7 Авт.-уклад.Г.В. Щокін. Теорія і практика управління персоналом: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, , 1998 1
3 65.29 В.М. Семенов, И.А. Баев, С.А. Терехова и др.; Под рук. акад. МАНВШ, д-ра эк. н., проф. В.М. Семенова Экономика предприятия Росія, Москва, Центр экономики и маркетинга, 1996 1
4 65.29 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента Росія, Москва, Дело, 1997 2
5 65.29 Акуленок Д.Н. Бизнес-план фирмы: Комментарий методики составления. Реальный пример Росія, Москва, Гном-Пресс, 1998 2
6 65.29 Гарингтон Эмерсон Двенадцать принципов производительности: Сборник нормативных документов с комментариями Росія, Москва, Бизнес-информ, 1997 1
7 65.29 Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара Экономика предприятия : Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 1
8 65.29я73 Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1997 1
9 65.29я73 Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д.Ильенковой Экономика и статистика фирм: Учебник. - 2-е изд. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1997 1
10 65.29 Алексєєв І.В. Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: Монографія Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1998 1
11 65.05я73 Шишов А.Л. Макроэкономика Росія, Москва, ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997 1
12 65.29 Глухов В.В. Экономика малого предприятия Росія, Санкт-Петербург, Специальная литература, 1997 1
13 65.29 Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 1
14 65.01 Основы экономической теории: политэкономический аспект: Учебное пособие Росія, Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997 1
15 65.29 Савченко В.Е. Современное предпринимательство: Экономические и организационные основы; проблемы формирования и регулирования Росія, Москва, Экономика, 1997 1
16 65.29 Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Учебник Росія, Москва, Финансы и статистика, 1996 1
17 65.29я73 Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Иновационное предпринимательство: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
18 65.29 Зудина А.Н. Организация управленческого труда: Учебное пособие Росія, Москва, Новосибирск, ИНФРА-М, НГАЭИУ, 1997 5
19 65.29я73 Глущенко Е.В., Капцов А.И. Основы предпринимательства: Учебное пособие Росія, Москва, МП Леся, 1996 1
20 65.29я73 Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие Росія, Москва, МП Леся, 1998 2
21 65.29 Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Интел-Синтез, 1998 1
22 65.290-2 Боумен К. Основы стратегического менеджмента Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
23 65.29 Под ред. проф. О.И.Волкова Экономика предприятия : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
24 65.29 Чернов В.А. Анализ коммерческого риска Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
Етика та естетика
1 87.8я73 Кривцун О.А. Эстетика: Учебник Росія, Москва, Аспект Пресс, 1998 2
2 Авт.-сост. И.В.Дубровина Мы живем среди людей: Кодекс поведения Росія, Москва, Политиздат, 1989 1
3 87.8я73 Ред. А.А. Радугин Эстетика : Учебное пособие Росія, Москва, Центр, 1998 1
4 87.7я73 Попов Л.А. Этика: Курс лекций Росія, Москва, Центр, 1998 4
5 81.2Англ.-4 Чмут Т.К. Культура спілкування: Навч. посіб для студ. і викл. вищ.навч. закл. Україна, Хмельницький, ЭТЦ, 1999 1
6 87.7 Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика Росія, Ростов-н/Д, Феникс, 1998 4
7 87.7 Хвостов В.М. Этика человеческого достоинства Росія, Москва, Совершенство, 1998 1
Земельне право
1 67.307 Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник для вузов Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 1
2 67.307 Земельное право России : Учебник Росія, Москва, Былина, 1997 1
3 67.307 Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Практикум з оцінки міських земель. - 2-е вид., зі змінами і доп. Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
4 67.307(2Рос) Земельное право России : Учебник Росія, Москва, , 1997 1
5 67.307 Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник для вузов Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 2
6 67.307 Ред. С.А. Боголюбов Земельное право : Учебник для вузов , , , 1998 1
7 67.307(4Рос) Право собственности на землю в сельском хозяйстве Российской Федерации. Россия, Москва, Международные отношения, 1996 1
8 67.9(4Укр)307 Третяк А.М. Управління земельними ресурспми та реєстрація землі в Україні: Монографія. Україна, Київ, Лібра, 1998 1
9 67.307я73 Под ред. проф. Г.Е.Быстрова и проф. М.И.Козыря Аграрное право : Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 1998 2
Іноземна мова
1 81.2Англ Кобрінська Т.І. Лекційно-практичний курс англійської мови Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 200
2 81.2Англ Кобрінська Т.І., Петрушко А.А. Тести до лекційно-практичного курсу англійської мови "Fundamentaes of Business": Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 200
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.97 Томпсон Стивен, Элшир Кейт Осваиваем мультимедиа Росія, Москва, Восточная Книжная Компания, 1997 1
2 32.973 Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 97 Росія, Санкт-Петербург, ПИТЕР КОМ, 1999 1
3 32.973 Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах Росія, Санкт-Петербург, Питер, 1997 1
4 32.973 Фаронов В.В. Delphi 4: Учебный курс Росія , Москва, Нолідж, 1999 1
5 32.973 Гончаров А. Access 97 в примерах Росія, Санкт-Петербург, Питер, 1997 1
6 32.97 Окраинец К.Ф. WWW на кончиках ваших пальцев Росія, Москва, СК Пресс, 1997 1
7 32.973 Мэнсфилд, Рон Excel 97 для занятых: Пер. с англ. Росія, Москва, Питер, 1997 1
8 32.97 Бобровски Стив ORACLE 8: Архитектура: Основные принципы построения и структура баз данных oracle, а также переход к этой базе данных будущего Росія, Москва, Лори, 1998 1
9 32.973 Нужний Э.М. Вступ до інформаційних технологій: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
10 32.81 Управление большими системами : Материалы научно-практической конференции (22-26 сентября 1997 г., Москва, Россия) Росія, Москва, МП Леся, 1997 1
11 32.81я73 Тронь В.П. Стратегія прориву (Прийняття оптимальних рішень в складних ситуаціях): Проблемний цикл лекцій та ділових ігор для магістрів державного управління. Вип.1 Україна, Київ, МП Леся, 1993 1
12 32.97 Серова Г.А. Самоучитель менеджера по работе на ПК Росія, Москва, ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997 1
Історія держави і права
1 67.2 Памятники римского права: Институции Юстиниана Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
2 67.2(4Рос)я7 Сизиков М.И. История государства и права России с конца XVII до конца ХІХ века: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
3 67.9я73 Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, К., Вікар, 1995 1
4 67.2)4Укр) Музиченко П.П.,
Історія держави і права України: Навч. посіб.. Україна, Київ, Знання, 1999 20
5 67я2 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия Росія, Москва, НМЦВО, 1997 2
6 67.2(4Укр) Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції Україна, Київ, Знання України, 1993 1
7 67.2я73 Под ред. проф. К.И.Батыра Всеобщая история государства и права: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1998 4
8 67.2(4Укр) Ред. Ю.С. Шемшученко Юридична наука освіта на Україні Україна, Київ, , 1992 1
9 67.3 Ред. И.Б. Новицкий Римское частное право Россия, Москва, Новый Юрист, 1997 2
10 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник Україна, К., Кондор, 1999 5
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії Україна, К., Либідь, 1993 1
2 63.3(4Укр) Аркас М.М. Історія України-Русі Україна, Одеса, Вища школа, 1994 1
3 63,3(4Укр) Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України Україна, К., Україна, 1993 1
4 63,3(4УКр) Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Т.5.: Суспільно-політичний, церковний устрій і відносини в українсько-руських землях Х1У-Х1У1 віків. Україна, Київ, Международные отношения, 1994 1
5 63.3(4Укр)6 Нагаєвський І. Історія української держави ХХ століття Україна, К., Укр.письменник, 1993 1
6 67 Коваленко Г. Українська історія Україна, К., Велес, 1992 1
7 63.3(4Укр)6 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. Україна, Київ, , 1997 1
Криміналістика
1 67.62 Рощин А.И. Книга криминалиста: Практическое пособие Україна, К., Україна, 1995 1
2 67.62 Под ред. д.ю.н., проф. В.А. Образцова Криминалистика : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
3 67.62 Ред. А.В. Дулов Криминалистика : Учебное пособие Росія, Москва, Экоперспектива, 1998 2
4 67.62 Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практическое пособие Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
5 67.62я73 Біленчук П.Д. Криміналістика: Підручник для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів МВС України Україна, Київ, Атіка, 1998 51
6 67.62 Ред. А.Г. Филлипов Криминалистика : Учебное пособие в схемах. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 2
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Отв. ред. В.И.Шакун, С.С.Яценко. Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий.-5-е изд., доп. Україна, Київ, А.С.К., 1999 1
2 67.308 Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права: Учебное пособие (альбом схем) Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
3 67.308я73 Ред. В.І. Шакун Кримінальне право. Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Правові джерела, 1998 1
4 67.308 Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
5 67.308(2Рос) Под общей редакцией Генерального прокурора Российской Федерации, проф. Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. - 2-е изд., изм. и доп. Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1999 1
6 67.308(2Рос) Под ред. Б.В. Здравомыслова Уголовное право Российсой Федерации: Учебник. Общая часть. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 1999 2
7 67.308(2Рос) Ред. А.Н. Игнатов, Ред. Ю.А. Красиков Уголовное право России : Учебник для вузов. В 2-х тт. - Т.1: Общая часть Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
8 67.308(2Рос) Ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков Уголовное право России : Учебник для вузов. В 2-х тт. - Т.2: Особенная часть Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
9 67.308 Ред. В.Б. Боровиков Российское уголовное право : Общая часть (Альбом схем) Росія, Москва, Щит-М, 1998 1
10 67.9(4Укр)308 Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій Україна, Київ, Наукова думка та Українська видавнича група, 1996 1
11 67.308 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Диссертация. Россия, Саратов, Лібра, 1997 2
12 67.308 Мартыненко Н.Э. Похищение человека (Уголовно-правовые и криминологические аспекты). Россия, Москва, Лібра, 1994 1
13 67.308 Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство: Диссертация. Россия, Москва, , 1997 1
14 67.308 Под ред. д.ю.н., проф. И.Я. Козаченко и д.ю.н., проф. З.А. Незнамова Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
15 67.308 Под ред. д.ю.н., проф. И.Я. Козаченко и д.ю.н., проф. З.А. Незнамова. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 1
16 67.308 Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. 1: Концептуальные основы Україна, Харків, , 1994 1
Кримінально-виконавче право
1 67.309я73 Игнатьев А.А. Уголовно-исполнительное право: Учебник Росія, Москва, Новый юрист, 1997 1
2 67.9(4Укр)308 Ред. В.Т. Маляренко Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 10
Кримінально-процесуальне право
1 67.311я73 Уголовный процесс : Учебник -2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
2 67.311я73 Ред. В.П. Божьев Уголовный процесс : Учебник для вузов Росія, Москва, СПАРК, 1998 2
3 67.311я73 Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 5
4 67.311 Белкин Р.С. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Методическое пособие Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
5 67.311я73 Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
6 67.311(2Рос)я7 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии: Курс лекций Росія, Москва, Международный университет бизнеса и управления, 1998 1
7 67.311 Процессуальные документы органов предварительного расследования. Образцы: Практическое пособие. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, СПАРК, 1998 2
Кримінологія
1 67.61 Под ред. В.В. Орехова Криминология:Учебник. Россия, Санкт-Петербург, Высшая школа, 1992 100
2 67.61 Четвериков В.С., Четвериков В.В. Криминология: Учебное пособие Росія, Москва, Новый Юрист, 1997 2
3 67.61 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции Росія, Москва, НОРМА,, 1997 1
4 67.61 Под ред. А.И.Долговой Криминология: Учебник для юридических вузов Россия, Москва, Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1999 1
5 67.61я73 Под общ. ред. доктора юрид. наук, проф., Заслуженного юриста РФ В.Е.Эминова Криминология : Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 2
6 67.61я73 Под ред. проф. Н.М.Кузнецовой Криминология : Учебное пособие Росія, Москва, Зерцало, 1998 2
7 67.61я73 Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой Криминология : Учебник для юридических вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1997 2
8 65.49 Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології Україна, Київ, Правові джерела, 1998 2
9 67.61 Иншаков С.М. Зарубежная криминология Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
Культура.
1 71.0я7 Левяш И.Я. Культурология: Курс лекций Білорусія, Мінськ, НТООО Тетра Системс, 1998 3
2 71.0я73 Малюга Ю.А. Культурология: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
3 71.0я73 Сост. и отв. ред. А.А. Радугин Культурология : Учебное пособие Росія, Москва, Центр, 1998 1
4 71 Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Приор, 1998 3
5 71я73 Розин В.В. Введение в культурологию: Учебник для высшей школы Росія, Москва, ФОРУМ, 1998 2
6 71 Розин В.М. Культурология: Учебник Росія, Москва, Касталь, 1999 2
Логіка
1 87.4 Малахов В.П. Основы формальной логики: Учебное пособие для юристов Росія, Москва, Либідь, 1998 1
2 87.4я73 Светлов В.А. Практическая логика: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. , СПб, Трибуна, 1997 2
3 87.4я73 Войшилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика: Учебник для вузов Росія, Москва, , 1998 1
4 87.4я73 Берков В.Ф. Логика Білорусія, Мінськ, НТООО Тетра Системс, 1997 2
5 87.4 Ивлев Ю.В. Логика: Учебник для высших учебных заведений Росія, Москва, Логос, 1998 1
6 87.4 Бор М.З. Основы экономических исследований. Логика, методология, организация, методика Росія, Москва, ДИС, 1998 1
7 87.4 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридич. вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Статут, 1998 2
Математика. Механіка
1 22.1 Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. Россия, Москва, , 1998 1
2 22.11я73 Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. Высшая математика для экономистов: учебное пособие для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
3 22.1я7 Колесников А.Н. Краткий курс математики для економистов: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 2
4 22.172 Доугерт и К. Введение в эконометрику: Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
5 22.11я7 Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
6 22.17 Бугір М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики Україна, Тернопіль, Академія, 1998 100
7 22.1 Бугір М.К. Математика для економістів: Навчальний посібник Україна, Тернопіль, Академія, 1998 60
8 22.18 Бугір М.К. Посібник по розв'язуванню задач з математичного програмування Україна, Тернопіль, Академія, 1997 30
Медицина. Медичні науки
1 51 Чумаков Б.Н. Валеология: избранные лекции Росія, Москва, , 1997 50
2 67.64 Под. ред. Б.В.Шостаковича Судебная психиатрия : Учебник для вузов Росія, Москва, Зерцало, 1997 2
3 51.2я2 Сост. С.Н. Заготова Валеологія : Справочник школьника Україна, Донецьк, Бурун Книга, 1998 1
4 53.58 Вест К. Источник энергии Росія, Москва, Либідь, 1998 1
5 53.59 Гогулан М.Ф. Попрощайтесь с болезнями Росія, Москва, Либідь, 1998 1
6 53.59 Малахов Г.П. Оздоровительные советы на каждый день 1999 года Росія, Санкт-петербург, Либідь, 1998 1
7 53.51 Гогулан Майя Законы полноценного питания Росія, Ростов н/Д, Либідь, 1998 1
8 53.59 Гогулан М.Ф. Законы здоровья Росія, Москва, Либідь, 1998 1
9 51.2 Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія: Підручник для 8-9 класів серед. загальноосвітніх шкіл Україна, Київ, Астон, 1998 1
10 51.2 Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10-11 кл. середн. загальноосв. школи Україна, Київ, Астон, 1998 1
Менеджмент
1 65.05 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебное пособие Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997 2
2 65.050 Олкок Дебра Управление временем и рабочей нагрузкой Росія, Москва, Финпресс, 1998 1
3 65.05 Булыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
4 65.05 Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара Курс предпринимательства : Учебник для вузов Росія, Москва, Финансы, ЮНИТИ, 1997 2
5 65.050 Армстронг Майкл Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем , Ростов-н/Д, Феникс, 1998 2
6 65.05 Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы: Книга для предпринимателя: Для студ. экон. спец. вузов. Украина, Киев, , 1995 1
7 65.05 Цандер Ернст Менеджмент малих і середніх підприємств. Пер. з нім. О. Гусак. Україна, Київ, , 1997 1
8 65.050я2 Шевелева С.А., Скворцова М.В. 100 фраз. Деловая переписка на английском языке Росія, Москва, Филология, 1998 1
9 65.050.9 Уткин Э.А. Антикризисное управление Росія, Москва, ЭКМОС, 1997 1
10 65.05 Завадський Й.С. Менеджмент. Т.1 Україна, Київ, УФІМБ, 1997 1
11 65.05 Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы Росія, Москва, Ось-89, 1998 2
12 65.050 Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
13 65.050 Ред. В.М. Попов Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
14 65.050я2 Л.В. Павлюк, Т.И. Киселева, М.Ф. Воронина, Н.И. Воробьев Справочник по делопроизводству и основам работы на компьютере с документами. - 8-е изд., перераб. и доп. Росія, М.; СПб., , 1998 1
15 65.050 Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учебное пособие Росія, Москва, Финпресс, НГАЭиУ, 1997 1
16 65.050 Бурков В.Н. Как управлять проектами: Научно-практическое издание Росія, Москва, Титул, 1997 1
17 65.050 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ,, 1997 1
18 65.050я2 Шевелева С.А., Скворцова М.В. 100 фраз. Деловая переписка на английском языке Росія, Москва, Филология, 1998 1
19 65.051я7 Под ред. Ю.Н. Иванова Экономическая статистика : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
20 65.05 Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учебник Росія, Москва, МГУ, Дис, 1997 1
21 65.05 Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А. Макроэкономика: Учебник. - 8-е изд., перераб. и доп. Росія, Санкт-Петербург, СПб-ГУЭФ, 1997 1
22 65.050 Інструкція з діловодства , Київ, Поділля, 1998 150
23 65.053 Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1996 1
24 65.050я73 Ред. Д.В. Валовой История мнеджмента : Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
25 65.050 Котий Г.А., Гюльмисаров В.Р. Деловые письма на английском языке. Образцы с переводом на русский язык: Практическое пособие Росія, Москва, І федеративная книготорговая компания, 1998 2
26 65.050 Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу менеджмента: Тематический сборник проблемных вопросов, ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов Росія, Москва, Зерцало, 1998 2
27 65.05я73 Ред. Э.А. Уткин Маркетинг Росія, Москва, Тандем, 1998 2
28 65.050.9 Под ред. М.М. Колонтая, П. Ройша Обучающееся предпринимательство: управление развитием и изменениями на предприяти Мінськ, Білорусія, Тэхнологія, 1997 2
29 65.050 Гончаров В.В. Ключевые элементы управления и их практическое значение Росія, Москва, МНИИПУ, 1998 2
30 65.05 Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебно-методическое пособие: Для студентов ІІ и ІІІ курса всех специальностей Росія, Москва, Финстатинформ, 1997 2
31 65.05 Карлова О.А. Менеджмент міського господарства: Навч. посіб. Україна, Харків, ХНАМГ, 2008 35
32 65.050я73 Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для вузов Росія, Москва, Зерцало, 1998 2
33 65.05 Крылов И.В. Маркетинг Росія, Москва, Центр, 1998 2
34 65.05 Хлусов В.П. Основы маркетинга Росія, Москва, Приор, 1997 2
35 65.050 Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно-практическое издание Росія, Москва, Синтег, 1998 1
36 65.050.9 Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с англ. Росія, Москва, Аудит, ЮНИТИ, 1997 1
37 65.050 Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика Росія, Санкт-Петербург, Изд-во Михайлова В.А., 1997 1
38 65.050 Мескон М.Х., Альберг М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Росія, Москва, Дело, 1998 2
39 65.050 Герчикова И.Н. Менеджмент. Практикум: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 1
40 65.050 Ред. А.Н. Романов Маркетинг : Учебник Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 1
41 65.050 Под ред. С.Д. Ильенковой Инновационный менеджмент : Учебник для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
42 65.050.9 Менеджмент: Учебник. - 3-е изд.. Росія, Москва, Гардарика, 1998 2
43 65.050 Ред. В.М. Власова Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент: Учебное пособие Росія, Москва, Финансы и статистика, 1997 1
44 65.050я73 Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента. -2-е изд. Росія, Санкт-Петербург, ОЛБИС, 1998 1
45 65.050 Геммерлинг Г.А., Ломакин О.Е. Ваше дело. Практический курс предпринимательства Росія, Москва, Бином, 1997 1
46 65.050 Гончаров В.В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении , , , 1998 2
47 65.050я73 Ред. Т.Г. Морозова Муниципальный менеджмент : Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 3
48 65.050 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
49 65.050.90 Ред.Олкок Дебра Искусство администрирования : Практическое пособие Росія, Москва, Финпресс, 1998 1
50 65.050 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998 1
51 65.050 Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд. Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997 1
52 65.05я73 Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ, 1997 1
53 65.050 Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
54 65.05 Бункина М.К. Макроэкономика (основы экономической политики): учебник Росія, Москва, ДИС, 1997 1
55 65.050.9 Ред. Э.А. Уткин Стратегическое планирование : Учебник Росія, Москва, АКАЛИС, 1998 1
56 65.050 Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений: Учебное пособие Росія, Москва, , 1998 1
57 65.050 Аббчук В.А. Азбука менеджмента Росія, Санкт-Петербург, Союз, 1998 1
58 65.050я73 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебник Білорусія, Мінськ, ЗАО Экономпресс, НПЖ ФУА, 1998 1
59 65.050 Авт.-сост. Н.Я. Сацков Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя Україна, Донецьк, Сталкер, 1998 1
60 65.050 Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
61 65.050 Под ред. проф. А.В. Сидорович Курс экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие Росія, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, ДИС, 1997 1
62 65.050 Бебик В.М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні рекомендації) Київ, , , 1997 1
63 65.050 Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Науч. ред. А.А.Радугин Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Центр, 1998 1
Мистецтво. Мистецтвознавство
1 85.317я73 Іванова І.Л., Куколь Г.В., Черкашина М.П. Історія опери: Західна Європа ХVІІ-ХІХ століття: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 1
Міжнародне право
1 67.52я73 Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1999 3
2 67.52 Попов А.А. Международное частное право. Украина, Харьков, , 1998 1
3 67.0я43 Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції (жовтень 1998 року Україна, Київ, , 1998 4
4 67.52 Скаридов А.С. Международное частное право: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Полиус, 1998 1
5 67.5 Международное право в документах: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
6 67.5 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании Росія, Москва, Дело, 1998 1
7 67.5я7 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998 1
8 67.51 Ильин Е.Д. Лекции по международному публичному праву Україна, Харків, НПКФ "Консум", 1996 1
9 67.5 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе Росія, Москва, СПАРК, 1997 2
10 67.5 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1997 1
11 67.5я73 Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1998 2
12 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Действующее международное право. В 3-х т. Т.2 Росія, Москва, , 1997 3
13 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Сост. Э.С. Кривчикова. Действующее международное право. В 3-х т. Т.3 , , , 1997 1
14 67.5 Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов Международное право : Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. Росія, Москва, , 1998 1
15 67.5 Образцы договоров с комментариями. Международный коммерческий арбитраж (конвенции и регламенты) Росія, Білорусія, Москва, Мінськ, Финансы и статистика, Амалфея, 1998 2
Міжнародні економічні відносини
1 65.58 Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций Росія, Москва, Гардарики, 1998 1
2 65.58 Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник Росія, Москва, Международные отношения, 1997 1
3 65.5 Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії української економіки. Україна, Тернопіль, Лібра, 1997 50
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Гребенников П.И. Микроэкономика в цифрах: Задачи и решения. Россия, Санкт-Петербург, , 1998 4
Мовознавство
1 81.2Англ Кобрінська Т.І., Дідик Л.С., Очеретянко С.І. Обговорення преси: Навчальний посібник англійської мови Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 130
2 81.2Англ Кобрінська Т.І., Козубай В.І., Петрушко А.А. Книга для викладача англійської мови Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 200
3 81.2 Попова И.Н. Французский язык: Учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языковПопова. - 10-е изд., испр. и пирераб. Росія, Москва, Нестор, 1997 1
4 81.2Укр Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник Україна, Київ, Либідь, 1996 1
5 81.2Англ Гуманова Ю.Л., Королева В.А., Свешникова М.Л Just English. Английский для юристов: Учебное пособие Росія, Москва, Гуманитарное знание, 1997 2
6 81.2-4 Мачхелян Г.Г. Современный английский язык для делового общения. Ч.1.: Начальный курс. - 2-е изд. Росія, Москва, НИЦ "Системы и технологии", 1997 2
7 81.2-4 Мачхелян Г.Г. Современный английский язык для делового общения. Ч.2: Основы практической грамматики. - 2-е изд. Росія, Москва, НИЦ "Системы и технологии", 1997 2
8 81.2Англ Мачхелян Г.Г. О безукоризненно правильном английском: Учебное пособие. - 2-е изд., доп. Росія, Москва, НИЦ СИСТЕХ, 1998 1
9 81.2Англ Шевар де Нидзе В. English - произношение, которому завидуют все, или Как научиться говорить по-английски без русского акцента: Практический курс в 2-х книгах. Кн.1 Росія, Москва, Перспектива, 1997 1
10 81.2Англ Шевар де Нидзе В. English - произношение, которому завидуют все, или Как научиться говорить по-английски без русского акцента: Практический курс в 2-х книгах. Кн.2 , , , 1
11 81.2Англ Walter Michael Swan Catherine How English Works , Oxford, Oxford University Press, 1997 2
12 81.411.1 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, Київ, Консум, 1998 50
13 81.2Англ.-4 Иогансон Л.И. Англо-русский словарь идиом: английские идиомы. 1820 идиом Росія, Москва, ЭТЦ, 1997 1
14 81.2Англ Эккерсли К.Э. Английский для всех Росія, Москва, Престиж, 1998 1
15 81.2лат Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: Учебник для вузов Росія, Москва, ВЛАДОС, 1996 1
16 81.2Лат Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц Росія, Москва, Русский язык, 1982 1
17 81.2Укр Уклад. С.Я. Єрмоленко та ін. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 000 слів Україна, Київ, , 1998 1
18 81.2лат Ставнюк В.В. Юридична латина: основи граматики, вибрані юридичні терміни, формули, сентенції Україна, Київ, , 1997 1
19 81я73 Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навчальний посібник для студентів філол. вищ. навч. закладів Україна, Київ, , 1997 1
20 81.2Рус Иванова-Лукъянова Г.Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм: Учебное пособие Росія, Москва, Флинта, Наука, 1998 2
21 81.2Англ Шевелева С.А. Деловой английский: Ускоренный курс: Учебник Росія, Москва, Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997 2
22 81.2Англ Hashemi, Louise English Grammar in Use Supplementary Exercises , Cambridge, Cambridge University Press, 1997 2
23 81.2Англ Murphy , Raymond Essential Grammar in Use , , Cambridge University Press, 1997 5
24 81.411.1 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 1997 1
25 81.2Лат Гончарова Н.А. Латинский язык: Учебник для вузов. - 2-е изд. Білорусія, Мінськ, Экоперспектива, 1998 1
26 81.2Нем Юнг Вальтер Грамматика немецкого языка Росія, Санкт-Петербург, Лань, 1996 1
27 81.2Нім Arbeitsrecht-Frankfurt am Main : Suhrkamp , , , 1997 1
28 81.2 Beamtenrecht: 15.Auflage 1997 , , , 1997 1
29 81.2 Verwaltungs-gerichts: 25.Auflage 1997 , , , 1
30 81.2Нім Переписка с официальными лицами и учреждениями: Образцы писем , Гамбург, , 1997 1
31 81.2Укр-4 Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. Україна, Київ, , 1994 1
32 81.2Нім.-4 Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь-справочник. - 3-е изд., испр. и доп. Україна, Київ, Логос, 1998 20
Наука. Освіта.
1 74 Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: Навч.-метод. посіб. Україна, Київ, Международные отношения, 1998 1
Облік та аудит
1 65.053я73 Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд. доп. и перераб. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Скиба В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки Україна, Київ, Кондор, 1998 1
2 66.2(08) Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие Росія, Москва, Логос, 1998 50
3 66.0я73 Потульницький В.А. Нариси української політології: Курс лекцій Україна, К., Либідь, 1993 2
4 66.0 Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов высших учебных заведений Росія, Москва, Аспект Пресс, 1998 2
5 66.01 Довгань А.О. Політична реклама: Словник термінів і понять , Тернопіль, ЕксОб, 1997 10
6 66.0я73 Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Україна, Київ, Логос, Высшее образование, 1998 2
7 66.06я73 Пойченко А.М., Ребкало В.А. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання: Навчальний посібник Україна, Київ, ХмЦНТЕІ, 1997 1
8 66 Арах М. Европейский Союз: Видение политического объединения: Пер. со словенского , , , 1998 1
9 66 Ирхин Ю.В. Политология: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, РУДН, 1996 1
10 66.0 Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов Росія, Москва, ИТРК РСПП, 1997 1
11 66.0 Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для юрид. и гуманит. факультетов Росія, Москва, Приор, 1997 2
12 66.0 Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
13 66.68 Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998 1
14 66.я73 Логунова М.М., Пшеничнюк О.В. Вступ до політичних наук: Практикум Україна, Київ, УАДУ, 1997 2
15 66.01 Ред. І.С. Дзюбко , Ред. К.М. Левківський Політологія : Підручник Україна, К., Вища школа, 1998 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 87.7 Біленчук П.Д. Правова деонтологія: Підручник Україна, К., Атіка, 1999 11
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Рохлин Н.Г. Квалифицированные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Научно-практические рекомендации Україна, Харків, Консум, 1998 1
2 65.24 Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу Росія, Москва, Интел-Синтез, 1997 2
3 65.24 Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 2
4 65.24я73 Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты: Учебное пособие Україна, Київ, МЗУЧП, 1994 1
Психологія
1 88я73 Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века: Учебное пособие. - 2-е изд. Україна, Київ, Академія, 1997 1
2 88.я73 Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: Учебник для студентов психологических факультетов университетов. - 2-е изд., перераб.. Росія, Москва, Российское педагогическое агенство, 1997 1
3 88 Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебник для вузов Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 2
4 88.5 Аронсон Э. Общественное животное: Введение в социальную психологию Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
5 88.4 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
6 88.4 Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание Україна, Київ, Рубикон, 1999 5
7 88я73 М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
8 88я73 М'ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
9 88 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии Росія, СПб., , 1999 1
10 88.4я73 Романов В.В. Юридическая психология: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
11 88.4я73 Шиханцов Г.Г. Юридическая психология: Учебник для вузов Росія, Москва, Зерцало, 1998 2
12 88 Психологические тесты. Россия, Москва, , 1995 1
13 88.3 Дзитиев А. Законы мышления Росія, Москва, МП Леся, 1997 2
14 88.4я73 Розин В.М. Психология для юристов: Учебное пособие для высшей школы Росія, Москва, Касталь, 1997 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник Росія, Санкт-Петербург, Изд-во Михайлова В.А., 1998 1
Релігія
1 86.3я7 Докаш В.І., Лешан В.Ю., Шнурова О.Г. Релігієзнавство: Методичний посібник. Ч.1 , Чернівці, , 1999 1
2 86.3я7 Мень Александр История религии. В 2-х кн. Кн.1 Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998 2
3 86.3я7 Мень Александр История религии. В 2-х кн. - Кн.2: Пути христианства: Учебное пособие Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998 2
4 86.3 Поликарпов В.С. История религий: Лекции и хрестоматия Росія, Москва, Гардарика, 1997 3
Світова економіка
1 65.5я73 Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие Росія, Москва, Знання, 1999 1
2 65.5я73 Под ред. В.Е. Рыбалкина Международные экономические отношения : Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ЗАО Бизнес-школа; Дипломатическая академия МИД РФ, 1998 1
3 65.5я73 Буглай Б.В. Международные экономические отношения. - 2-е изд. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1997 1
4 65.5я73 Ларина Н.И., Кисельников А.А. Региональная политика в странах рыночной экономики: Учебное пособие Росія, Москва, Экономика, 1998 1
5 65.5.83 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч: Учебное пособие для вузов. Ч.1: Движение товаров и факторов производства Росія, Москва, Международные отношения, 1997 1
6 65.58 Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. Россия, Москва, Международные отношения, 1999 1
7 65.5 За ред. А.С. Філіпенко Економіка зарубіжних країн: Підручник. Україна, Київ, Либідь, 1996 4
8 65.9(2)09 Малое предпринимательство: управление и организация Росія, Москва, Дека, 1998 2
Соціологія. Демографія
1 60.5я2 Под общ. ред. академика РАН Г.В.Осипова Энциклопедический социологический словарь Росія, Москва, , 1995 1
2 60.5 Конецкая В.П. Социология коммуникации: Учебник Росія, Москва, Международный университет бизнеса и управления, 1997 1
3 60.5я73 Измерение в социологии: Курс лекций Росія, Москва, Кондор, 1998 1
4 60.5 Маркович Д.Ж. Общая социология: Учебник. - 3-е изд.,перераб. и доп. Росія, Москва, ФОРУМ, 1998 2
5 60.51я73 Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. Росія, Москва, Феникс, 1997 2
6 60.5я73 Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов Росія, Москва, Екатеринбург, , 1999 2
7 60.550я73 Основы социальной работы : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
8 60.5 Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность): Курс лекций , Екатеринбург, Бишкек, ИНФРА-М, 1997 1
9 60.5 История теоретической социологии. Социология ХІХ века (Профессионализация социально-научного знания) Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
10 60.550я73 Ред. П.Д. Павленок Основы социальной работы : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
11 60.51я73 Ред. А.Н. Елсуков История социологии : Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Білорусія, Мінськ, Высш. шк., 1997 1
12 60.6 Ред. В.Г. Ионин Статистика : Курс лекций Росія, Новосибирск, Москва, НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998 1
13 60.60я73 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. - 3-е изд. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
14 60.550 Удальцов М.В. Социология управления: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М; НГАЭиУ, 1998 2
15 60.5 Здравомыслов А.Г.,   Социология конфликта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Аспект Пресс, 1996 4
16 60.5я73 Под ред. А.Н. Елсукова Социология : Учебное пособие Росія, Москва, Тетра Системс, 1998 2
17 60.6 Сиденко А.В., Матвеева В.М. Практикум по социально-экономической статистике Росія, Москва, Дело и сервис, 1998 1
18 60.5 Фролов С.Ф. Социология: сотрудничество и конфликты: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1997 2
19 60.5 Ялалов А.Ф. Основы социологии и политологии: Учебное пособие по курсу "Человек и общество". Россия, Саратов, , 1995 1
20 60.5 Фролов С.С. Социология: Учебник для вузов Росія, Москва, Логос, 1998 3
21 60.5я73 Волков Ю.Г. Социология: Учебник для вузов Росія, Москва, Гардарика, 1998 1
22 60.51(2/8)я73 Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, , 1997 2
Статистика
1 60.6я73 Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: Учебное пособие Росія, Москва, Филинъ, 1998 1
2 60.6 В.С. Безрученко , В.Т. Білоус, В.В. Гриценко и др. Правова статистика : Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 197
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.4я73 Волков В.Н. Судебная психиатрия: Курс лекций Росія, Москва, Юристъ,, 1998 1
2 67.711 Сегай М.Я., Стринжа В.К. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (Проблемы методологии) Україна, Київ, Ін Юре, 1997 2
Судові та правоохоронні органи
1 67.74я73 Арбитражный процесс : Учебник для вузов Росія, Москва, Спарк, Юридическое Бюро Городец, 1997 2
2 67.71 Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия Росія, Москва, Либра, 1996 1
3 67.71я73 Гущенко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов. - 3-е изд., перераб. и доп.. Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
4 67.9(4Укр)74 Ред. Д.М. Притика Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України Україна, Київ, Консум, 1998 4
5 67.71я73 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
6 67.75 Сиротина И.А. Образцы нотариальных документов Росія, Москва, Приор, 1998 1
7 67.75 Лустов А.В. Образцы нотариальных документов. - 3-е изд. Росія, Москва, Юрайт, 1998 1
8 67.6 Камлик М.І. Судова бухгалтерія: Підручник Україна, Київ, Синтез, 1995 1
9 67.72я73 Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов с приложением нормативных актов Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
10 65.75 Валекса А. Частная нотариальная практика Росія, Москва, Деловой альянс, 1997 2
11 67.9(4Укр)75я73 Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1999 120
12 67.711 Сотов П.В. Судебные документы: Сборник образцов Росія, Москва, Проспект, 1998 1
13 67.75 Кречет Н.А. Нотариальные свидетельства. Сделки (образцы документов и комментарии): Практическое пособие Росія, Москва, Экспертное бюро-М, 1997 2
14 67.9(7США)71 Мідор, Деніел Джон Суди в Сполучених Штатах , Міннесота, , 1991 1
15 67.75 Васильева М.В. Нотариальное оформление документов для граждан и организаций Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 2
Теорія держави і права
1 67,0 Ястребов В.В. Основные черты и особенности правоприменительной деятельности в сфере государственного управления: Диссертация. Россия, Москва, Институт советского законодательства, 1984 1
2 67.0 Ющик О.І. Правова реформа: Загальне поняття проблеми здійснення в Україні Україна, Київ, , 1997 5
3 67.0я7 Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 7
4 67.0я73 Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 11
5 67.0 Ред. М.Н. Марченко Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х тт. Т.1: Теория государства Росія, Москва, , 1998 1
6 67.0 Ред. М.Н. Марченко Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х тт. Т.2: Теория права Росія, Москва, , 1998 1
7 67.0я73 Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства: для юрид. вузов и факультетов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1998 2
8 67.0 Ред. Н.И. Матузов, А.В. Малько Теория государства и права: Курс лекций. Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
9 67.0 Ред. А.Б. Венгеров Теория государства и права. Ч.1: Теория государства Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
Трудове право
1 67.305 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип.1: Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. , Краматорськ, , 1998 1
2 67.305я73 Трудові відносини державних службовців: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, , 1999 50
3 67.9(4Укр)305 Збірник законодавчих актів і нормативних документів з питань соціально-правового захисту дітей Україна, Київ, АТ Столиця, 1998 1
4 65.305 Дитяшева А.П. Коллективные договоры и соглашения. Трудовые конфликты Росія, Москва, Экспертное бюро, 1998 1
5 65.305 Акопова Е.М. Современный трудовой договор (контракт) Росія, Москва, Экспертное бюро, 1997 2
6 67.305 Соціальний кодекс України : проект , Хмельницький, Київський національний університет, 1999 1
7 67.9(4Укр)305 Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде: В 2-х т.. Т.1 Україна, Симферополь, , 1998 5
8 67.9(4Укр)305 Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде: В 2-х т.. Т.2 Україна, Симферополь, , 1998 5
9 67.9(4Укр)305 Відп. ред. Г.І. Чанишева Трудове право України: Практикум. Україна, Київ, , 1999 20
10 67.9(4УКр)305 Трудовое право Украины: Учебно-справочное пособие. Украина, Харьков, Лібра, 1999 1
11 67.305 Попов Ю.Г. Проблемы правового регулирования общественных отношений по участию в труде: Диссертация. Россия, Москва, , 1983 1
Філософські науки
1 87.6 Алексеев С.С. Философия права Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 2
2 87.2я73 Спиркин А.Г. Философия: Учебник Росія, Москва, Гардарика, 1998 1
3 67.3я73 Шевченко О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, К., Вентурі, 1995 1
4 87.3 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учебное пособие Росія, Москва, Проспект, 1998 3
5 87.667.1 Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века Росія, Тверь, ЛЕАН, 1997 2
6 87.3 Курбатов В.И. История философии: Конспект Росія, Ростов-на Дону, Феникс, 1997 3
7 87.7я73 Иванов В.Г. История этики Древнего мира Росія, Санкт-Петербург, Лань, 1997 2
8 87.7я73 Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум. - 2-е изд., испр. и доп. Білорусія, Мінськ, НТООО Тетра Системс, 1997 2
9 87.63 Корженко В. Філософія виховання: зміна орієнтацій: Монографія Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
10 87.2 Тихонравов В.В. Основы философии: Учебное пособие Росія, Москва, Вестник, 1997 3
11 87.3я73 Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст.: Підручник Україна, Київ, , 1998 1
12 87.2я73 Волчек Е.З. Философия: Учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп.. Білорусія, Мінськ, Экоперспектива, 1998 3
13 87.4 Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник Україна, Київ, Лібра, 1997 1
14 87.4 Сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскувич Логика и риторика : Хрестоматия Білорусія, Мінськ, ТетраСистемс, 1997 1
15 87.666.7 Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
16 87.3 Асмус В.Ф. Античная философия Росія, Москва, Высшая школа, 1998 2
17 87 Под ред. Ю.В. Осичнюка, В.С. Зубова Философия: Учебное пособие для студентов вузов. Украина, Киев, Фита, 1994 1
18 87.3я73 Под ред. В.М. Мапельман, Е.М. Пенькова История философии : Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Приор, 1997 3
19 87.3 Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина История философии: Запад-Россия-Восток . Кн.3: Философия ХІХ-ХХ в. Росія, Москва, , 1998 1
20 87.2я73 Вундт Вильгельм, Под ред. А.Л.Субботина Введение в философию Росія, Москва, Черо, Добросвет, 1998 10
21 87.3 Гоббе Томас Бегемот: Пер. з англ. Україна, Київ, Альпина Паблишер, 1996 1
22 87.61 Проценко О., Чепинога В. Походження свободи: Осмислення витоків та розвитку концепції громадянського суспільства Україна, Київ, , 1996 1
Фінанси
1 65.26 Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках: Монографія Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1998 1
2 65.26 Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні: Монографія. Україна, Київ, Лібра, 1998 1
3 65.26 Розпутенко І.В., Федів І.О. Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні: Матеріали до лекційного курсу "Бюджет. Процес і управління державними фінансами" Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
4 65.26я7 Розпутенко І.В. Бюджетний процес: Матеріали до лекції Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
5 65.26я73 Гайдуцький П.І., Подолаєва О.Є. Фінансування фінансової політики: Навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ, 1995 1
Фінансове право
1 67.302я73 В.А. Предборський, Л.А. Жук, А.Г. Зюнькін Фінансове право : Курс лекцій Україна, Київ, Правові джерела, 1998 73
2 67.302я73 За ред. Л.К. Воронової Фінансове право : Підручник Україна, Харків, Консум, 1998 1
3 67.302 Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций Росія, Москва, Юристъ, 1997 2
4 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність , , Київський національний університет, 1999 2
5 67.302 Ильин В.В., Макеев А.В., Павловский Е.А. Вексельное право. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Банковский деловой центр, 1998 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Законодавство України про шлюб та сім"ю: станом на 15 травня 1998 р. Офіційне видання. Україна, Київ, , 1998 2
2 67.304 Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике Росія, Москва, ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998 2
3 67,304 Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: Диссертация. Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 1998 1
4 67,304 Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития института возмещения морального вреда: Диссертация. Россия, Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения, 1998 1
5 67.304 Седугин П.И. Жилищное право: Учебник для вузов Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
6 67.304 Под ред. В.В. Залесского Гражданское право.Ч.ІІ. Обязательственное право: Учебник , , Восточный экспресс, 1998 2
7 67.304 Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности Росія, Москва, Экспертное бюро-М, 1997 1
8 67.304 Арбітражна політика з питань приватизації та оренди: Допоміжні матеріали. , Миколаїв, ИНФРА-М, 1998 2
9 67.9(4Укр)304 Законодавство України про інформацію: (За станом на 1 березня 1999 р.). - Офіційне видання Україна, Київ, , 1999 1
10 67.304 Анохин В.С. Защита договорных обязательств Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
11 67.304 Калачева С.А., Пустозерова В.М., Сиротина И.А. Договор: составление, заключение, исполнение. Споры по договору. Образцы документов Росія, Москва, Приор, 1998 1
12 67.304 Андреев С.Е. Договор: заключение, изменение, расторжение Росія, Москва, Проспект, 1997 1
13 67.304я2 М.І. Хавронюк, М.І. Мельник Юридичний довідник для населення: Ваш консультант на всі випадки життя Україна, Київ, Атіка, 1999 4
14 67.304 Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева Гражданское право. Ч.1 : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
15 67,304 Кураков Л.П., Смирнов С.Н. Информация как объект правовой защиты. Россия, Москва, Международные отношения, 1998 1
16 67.304 Пачезеров В.Ф. Сборник хозяйственных договоров и учредительных документов. Украина, Донецк, Международные отношения, 1999 2
17 67.304 Ред. Ю.І. Єхануров Правові аспекти приватизації в Україні: У 2-х т. Т.2: Практичний посібник з питань приватизації Україна, К., Руська правда, 1996 100
18 67.304 Ред. Ю.І. Єхануров Правові аспекти приватизації в Україні: У 2-х т. Т.1: Збірник законодавства з питань приватизації Україна, К., Руська правда, 1996 100
19 67.304я73 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Ч.1. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Проспект, 1998 1
20 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Ч.ІІ Росія, Москва, Проспект, 1998 1
21 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Ч.ІІІ Росія, Москва, Проспект, 1998 1
22 67.304 Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
23 67.304 Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения Россия, Москва, Статут, 1997 1
24 67.304 Отв. ред. О.Н. Садиков Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). Россия, Москва, Лібра, 1997 1
25 67.304 Богатых Е.А. Гражданское и торговое право Росія, Москва, ИНФРА-М, 1996 1
26 67.304 Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна Україна, Київ, , 1996 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Кудрявцева Е.В. Судебное решение в английском гражданском процессе Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
2 67.310 Под ред. В.А. Мусина Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. Гражданский процесс : Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ПБОЮЛ, 1998 1
3 67.310 Пискарев И.К. Образцы судебных документов: Практическое пособие Росія, Москва, Городец, 1998 2
4 67.310 Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц Росія, Москва, Юридическое бюро Городец, 1997 1
5 67.311 Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан Україна, Київ, Юринком Интер, 1999 10
6 65.24 Евтодьева И.А. Принципы диспозитивности и состязательности советского гражданского процесуального права: Диссертация. Россия, Москва, , 1983 1
7 67.310 Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе Росія, Москва, Юридическое бюро Городец, 1997 1

Назад


Архів новин