Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за травень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 Бобкова А.Г. Аграрне право: конспект лекцій в схемах. Україна, Донецьк, ДонНУ, 2013 3
2 67.9(4Укр)307 Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 3
3 67(4Укр)307 За ред. М.В.Зубця Аграрна реформа в Україні (1990-1996): Законодавчі акти і нормативно-методичні документи Україна, Київ, , 1996 1
4 67.9(4Укр)307 За ред. д.ю.н., проф. А.М. Статівки Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції: монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2015 1
5 67.9(4УКр)307 За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні: монографія. Україна, Харків, Право, 2016 3
6 65.05 Редакція та упорядкування В'ячеслава Биковця, Олександра Цепка Мале підприємництво в сільській місцевості: реалії, проблеми, перспективи. Україна, Київ, Інститут сільського розвитку, 2003 1
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 Упоряд.: І.Б. Василик, О.С. Лугова, Б.В. Луговий. Адвокати і правники - діячі Легіону українських січових стрільців: біографічний альбом. Україна, Київ, КВІЦ, 2015 1
2 67.9(4Укр)76 За ред. І.Б. Василик Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія "Нариси з історії адвокатури України". Випуск 1. Україна, Київ, КВІЦ, 2014 1
3 67.9(4Укр)76 За ред. І.Б. Василик Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія "Нариси з історії адвокатури України". Випуск 2. Україна, Київ, КВІЦ, 2016 1
4 67.71 Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939рр.). Україна, Львів, Тріада плюс, 2003 1
5 67.76 Теленько Б. Кодекс адвоката Клары Маргулян: повесть-эссе. Украина, Хмельницкий-Киев, Изд-во Сергея Пантюка, 2007 1
6 67/9(4Укр)76 Хмелевська Н.В.,
Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпечення правничої допомоги адвокатом в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 1
7 67.9(4Укр)76 Меланчук А.В. Адвокатура в Російській імперії за судовою реформою 1864 року та в сучасній Україні: порівняльний аналіз: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 1
Адміністративне право
1 67.301 За наук. ред. А.В. Мазура Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Науково-практичний посібник. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2005 2
2 67.9(4Укр)301 Реадмісія в Україні: аналіз правової та інституційної бази, уроки з досвіду ЄС. Україна, Київ, Європейська комісія, 2010 8
3 67.9(4Укр)301 Загуменник В.І., Проценко В.В. Адміністративне право України. Збірник основних питань та відповідей (загальна частина): навч. посіб. Україна, Бендери-Київ, Поліграфіст, 2012 1
4 67.9(4Укр) Огляд стану адаптації законодавства України до acguis communautaire. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2006 5
5 67.301 Політика з питань біженців та надання притулку: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
6 67.9(4УКр)301 Загуменник В.І., Проценко В.В. Державне управління та виконавча влада в Україні: навч. посіб. Україна, Бендери-Київ, Поліграфіст, 2015 1
7 67.9(4Укр)301 За заг. ред. І. Х. Темкіжева Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю утворення Вищого адміністративного суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.). Україна, Київ, Істина, 2012 2
8 67.301 Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий: Материалы 1У международной научно-прпктической конференции. Украина, Донецк, ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2007 1
9 67.9(4Укр)301 За ред. О.В. Скрипнюка, І.А. Тимченка, В.П. Тихого Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ": науково-практичний коментар. Україна, Харків, Право, 2012 1
10 67.9(4УКр)301 Коврегін В.В. Формування ефективної системи державного регулювання економічної безпеки вищих навчальних закладів України: монографія. Україна, Харків, ФОП Панов, 2016 1
11 67.9(4Укр)301 Упоряд. О.С. Врублевський Реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні:проекти нормативно-правових актів. Україна, Київ, Ін-т громадян. сусп-ва, 2009 1
12 67.9(4Укр)301 Упоряд. О.С. Врублевський Адміністративно-територіальна реформа та місцеве самоврядування:нормотворення та експертні оцінки. Україна, Київ, Ін-т громадян. сусп-ва, 2009 1
13 67.9(4Укр)301 Упоряд. О.С. Врублевський Методика моделювання територіальних громад. Україна, Київ, Ін-т громадян. сусп-ва, 2009 1
14 67.9(4Укр)301 Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки. Україна, Київ, Леста, 2009 1
15 67.9(4УКр)301 С.М. Серьогін (голова ред.) Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. - Вип. 3(6). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2010 1
16 67.9(4Укр)301 За заг. ред. доктора наук з державного управління, професора В.М. Олуйко Інструменти розвитку об"єднаних теріторіальних громад в умовах децентралізації влади: науково-прикладне видання. Україна, Київ, ТОВ "ВАІТЕ", 2017 5
17 67.9(4Укр)301 Олуйко В.М. Влада Україна, Хмельницький, , 2002 20
18 67.9(4Укр)301 За заг.ред. О.М. Вакульчик Формування системи митного аудиту в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2014 1
19 67.301 Лазор О.Д., Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування: Монографія. Україна, Київ, Дакор, 2008 5
20 67.301 Лазор О.Д., Лазор О.Я., Клікунов А.В. Організація влади у містах пострадянської Білорусі та України: компаративний аналіз: Монографія. Україна, Львів, Ліга-Прес, 2005 2
21 67.301 Лазор О., Кохалик Х. Формування та функціонування місцевої влади: досвід міст Німеччини та України: Монографія. Україна, Рівне, "Гном", 2006 3
22 67.9(4Укр)301 За заг. ред. І.Г. Калєтніка Державна митна служба України: ілюстрований атлас. Серія у 3-х томах. - Т. 1. Україна, Київ, Державна митна служба України, 2011 1
23 67.9(4Укр)301 За заг ред. І.Г Калєтніка Державна митна служба України в особистостях: біографічний довідник. Серія у 3-х томах. - Т. 2. Україна, Київ, Державна митна служба України, 2011 1
24 67.9(4Укр)301 Українська митниця - очима дітей: художній альбом. Серія у 3-х томах. - Т. 3. Україна, Київ, Державна митна служба України, 2011 1
25 67.9(4Укр)301 Буханевич О.М. Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: монографія. Україна, Хмельницький, Поліграфіст, 2017 1
26 67.9(4Укр)301 Відп. ред. І.А. Грицяк Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє. Україна, Київ, "К.І.С.", 2009 1
27 67/9(4Укр)301 Слухання у Комітеті на тему: "Антикорупційні аспекти забезпечення прозорості у публічному секторі". Україна, Київ, СПД Москаленко О.М., 2009 1
28 67.9(4УКр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2012. - Митне регулювання в Україні (Митний кодекс України: законодавство). Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
29 67.9(4УКр)301 Закони України: "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення": станом на 11 червня 2009 р. Україна, Київ, Верховна Рада України, 2009 10
30 67.9(4Укр)301 Гудима Н.В. Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України (організаційно-правові засади): Монографія. Україна, Черкаси, Вид. Чабаненко Ю., 2007 1
31 67.9(4Укр)301+7 Якубовський О.П. Магістерська робота в галузі знань "Державне управління". Вимоги підготовки, оформлення та порядку її захисту: Навч.-метод. посіб. Україна, Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2007 1
32 67.9(4Укр)301 І.О. Картузова, Д.А. Козачук, А.Ю. Осадчий, Г.М. Сарибаєва Адміністративне процесуальне право України: навчально-методичний посібник. Україна, Одеса, Фенікс, 2016 1
33 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Н.Р. Нижник Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: Навч. посіб. Україна, Київ, ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003 24
34 67.9(4Укр)301 За ред. Войцешука А.Д. Митна справа. У 3-х томах. Том 3: Навч. посіб. - Курс лекцій. Україна, Київ, ТОВ "ВД"Мануфактура", 2006 2
35 67.9(4УКр)301 Абрам"юк І., Ткачук А. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою. Україна, Київ, Легальний статус, 2011 1
36 67.9(4Укр)301 За ред. Войцешука А.Д. Митна справа. У 3-х томах. Том 2: Навч. посіб. - Курс лекцій. Україна, Київ, ТОВ "ВД"Мануфактура", 2006 2
37 67.300 ефективна публічна адміністрація (довідник для міністрів) Україна, Київ, ЦППР, 2006 1
38 67.9(4УКр)301 Ткачук А.Ф. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проекти тип. місц. нормат. актів. Україна, Київ, Легальний статус, 2011 1
39 67.9(4УКр)301+6 Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети. Україна, Київ, Легальний статус, 2011 1
40 67.9(4Укр)301 За ред. Войцешука А.Д. Митна справа. У 3-х томах. Том 1: Навч. посіб. - Курс лекцій. Україна, Київ, ТОВ "ВД"Мануфактура", 2006 2
41 67.9(4Укр)301 За ред. В.М. Вакуленка, О.В. Берданової Інструменти регіонального розвитку в Україні: навч. посіб. Україна, Київ, НАДУ, 2013 1
42 67.9(4Укр)301 Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Монографія. Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2005 6
43 67.9(4Укр)301 Уклад.: М.І.Войт, Т.М.Полончук Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 2
44 67.9(4Укр)301 Уклад.: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 2
45 67.9(4Укр)301 Функціональне обстеження органів виконавчої влади: посібник для керівників державної слкжби, керівників та працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за організацію та проведення функціональних обстежень. Україна, Київ, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2012 2
46 67.301 За ред. М.М. Іжі, С.К. Хаджирадєвої Сучасні технології професійного навчання державних службовців. Практикум: навч.-метод. посіб. Україна, Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2007 1
47 67.9(4Укр)301 Коломоєць Т.О., Лукашевич В.Г., Дорохіна Ю.А. Забезпечення прав юридичних осіб в адміністративних провадженнях: монографія. , , , 2011 1
48 67.9(4Укр)301 Укладач Катеринчук П.М. Основи місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
49 67.9(4Укр)301 Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Випуск 4(26). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2006 1
50 67.9(4УКр)301 Відп. ред. А. Вишневський Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 року. Пер. з англ. Україна, Київ, Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007 2
51 67.9(4Укр)301 Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Випуск 1(31). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2008 1
52 67.9(4Укр)301 Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Випуск 2(28). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2007 1
53 67.301 Голова редколегії: Крупчан О.Д.  Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції Україна, Київ, ООО "АДЕФ-Україна", 2003 4
54 67.9(4Укр)301 Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Випуск 3(29). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2007 1
55 63.3 За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Збірник наукових праць. Україна, Київ, НАДУ, 2005 2
56 67.9(4Укр)301 Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. Випуск 4(30). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2007 1
57 67.301 Під заг.ред. С.В. МАлікова, А.К. Гука Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку: бюлетень № 1: за матеріалами Утрехтської Конференції міністрів держав-членів Ради Європи, яка відбулася 16-17 листопада 2009 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
58 67.9(4Укр)301 Шпекторенко І.В. Професійна мобільність державного службовця: монографія. Україна, Донецьк, Монолит, 2009 1
59 67.301 Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: Аналіз управління зовнішніми міграціями Україна, Київ, НАДУ, 2004 5
60 67.9(4Укр)301 За заг. ред. проф. С.М. Серьогіна Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід: Монографія. Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2007 1
61 67.9(4Укр)301 Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок М.М. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов"язку: монографія. Україна, Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 2015 2
62 67.9(4Укр)301 Сіцінська М.В. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України:монографія. Україна, Київ, НАДУ, 2014 9
63 67.9(4Укр)301 М.В. Терентьєв, І.В. Шпекторенко Формування навчальних умінь у слухачів магістратури за спеціальністю "Державне управління": практичний посібник. Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2008 1
64 67.301 Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії: Монографія. Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2008 101
65 67.9(4Укр)301 Олуйко В.М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія Україна, Київ, Науковий світ, 2001 3
66 67.9(4Укр)301 Витко Т.Ю. Організація діяльності державного службовця: практикум. Україна, Івано-Франківськ, Місто НВ, 2008 1
67 67.9(4Укр)301 Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Степаненко К.В. Міграційне право: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та допов. Україна, Київ, "Хай-Тек Прес", 2016 2
68 67.9(4Укр)301 Алексєєв В.М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку: Монографія. Україна, Чернівці, Технодрук, 2007 1
69 67.0 Проблеми формування доброчесного, належного місцевого врядування: Збірник матеріалів та документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 12
70 67.9(4Укр)301 Наливайко Л.Р., Грицай І.О. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія. Україна, Київ, "Хай-Тек Прес", 2013 2
71 67.0 За ред. М. Пухтинського, О. Власенка Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки: Збірник матеріалів та документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 12
72 67.0 Громадою до добробуту. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 5
73 67.9(4Укр)301 Куйбіда В.С., Хорошенюк О.В. Організація публічної служби в Україні: монографія. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2016 2
74 67.0 За заг. ред. М. Пухтинського, О. Власенка, О. Орленка Муніципальні ініціативи: кращі практики: Збірник нормативно-правових актів, документів, інформаційних та методичних матеріалів Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
75 67.0 Науковий редактор М. Пухтинський Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід: Збірник матеріалів та документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
76 67.0 Наш будинок: як створити об"єднання співвласників. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 8
77 67.9(4Укр)301 Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради. Україна, Чернівці, Технодрук, 2014 20
78 67.301 Пер. с англ. Ред.: Д.Дж. Галлиан и др. Административная юстиция в новіх европейских демократиях: практ. исслед. в сфере адм. права и процесса в Болгарии, Єстонии, Венгрии, Польше и Украине. Украина, Венгрия, Киев, Будапешт, АртЕк, Оси/Колпи, 1999 1
79 67.9(4Укр)301 За ред.В.М. Вакуленка, О.В. Берданової Інструменти регіонального розвитку в Україні: навч. посіб. Україна, Київ, НАДУ, 2013 10
80 67.9(4Укр)301 Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні: монографія. Україна, Чернівці, Технодрук, 2012 5
81 67.301 Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. Вип 2(5). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2010 1
82 67.9(4Укр)301 Голов.ред.: С.М.Серьогін Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. - Вип. 4(7). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2010 1
83 67.9(4Укр)301 Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, смт. Брошнів-Осада, , 2009 2
84 67.9(4Укр)301 Голова редкол.: С.М. Серьогін Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. - Вип. 1 (8). Україна, Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ, 2011 1
85 За заг. ред. О.І. Сушинського Українське національне законодавство партисипації (участі громадян у формуванні й реалізації державної, регіональної та місцевої політики). Україна, Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2018 1
86 67.9(4Укр)301 Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навч. посіб. Україна, Київ, Ваіте , 2014 23
87 65.05+67.301 Демчина Л.І. Документообіг у державній службі: навч. посіб. Україна, Київ, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013 10
88 67.9(4УКр)301 За заг. ред. проф. С.М. Серьогіна Державна служба:навч. посіб. Україна, Київ, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2012 11
89 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Д.І.Дзвінчука Державне управління:курс лекцій. Україна, Івано-Франківськ, Місто НВ, 2012 10
90 67.9(4УКр)301 Організація діяльності державного службовця: навч. посіб. Україна, Донецьк, ТОВ "ДРУК-ІНФО", 2012 1
91 67.9(4УКр)301 Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда Путівник для учасника адміністративного процесу. Україна, Київ, Центр політико-правових реформ, 2011 1
92 67.9(4Укр)301 Желюк Т.Л. Державна служба: навч. посіб. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2013 28
93 67.9(4Укр)301 Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІ всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
94 67.9(4УКр(301 Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: монографія. Україна, Львів, ЛРІДУ УАДУ, 2002 1
95 67.301 Лазор О.Д., Коваль М.Р. Публічна самоврядна влада у містах України та Франції: організаційно-правовий аспект: Монографія. Україна, Чернівці, Технодрук, 2008 1
96 67.301 Лазор О.Д., Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: Монографія. Україна, Київ-Львів, Вид. ПАРАПАН, 2007 1
97 67.301я73 Дубенко С.Д. Державна служба в Україні: Навчальний посібник для студентів, слухачів із спеціальності "Державне управління" Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
98 67.301 Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: Монографія. Україна, Київ, Кондор, 2007 2
99 67.9(4Укр)301 Дьомін Ю.М., Загуменник В.І., Проценко В.В. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: навч. посіб. (практикум). Україна, Київ, Поліграфіст, 2009 3
100 67.9(4Укр)301 За заг. ред. О.С. Власюка Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти: Збірник матеріалів міжнар. наук. конф., 23 березня 2009 р., м. Харків. Україна, Київ, ВД "Стилос", 2009 1
101 67.9(4УКр)301 Под ред. А.В. Ишина Административно-территориальное устройство Крыма в документах и картографических образах ХУ111-ХХ1 вв. Украина, Симферополь, СФ НИСИ; ВГМИ "Таврия", 2006 1
102 67.9(4УКр)301 За ред. Ю.П. Битяка Адміністративне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
103 67.301 Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні. Навчальний посібник Україна, Київ, , 2001 18
104 67.9(4Укр)301 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. Україна, Київ, Центр політико-правових реформ, 2012 2
105 67.9(4Укр)301 Сост. М. Пухтинський , Е. Рахімкулов Ресурси розвитку. Адміністративна реформа в Україні: МаТеріали Всеукраїнського скмінару 27 листопада 2001 року Україна, Київ, Логос, 2002 1
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Укл.: С.І. Крамар, В.В. Рєзнікова, Ю.П. Олійник, О.В. Кобріна, С.В. Адамчук, О.О. Свіжа Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП "Медоьори-2006", 2012 4
2 67.9(4Укр)74 За заг. ред. Краммара С.І. Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів. Україна, Хмельницький, ФОП Сторожук О.В., 2016 2
3 67.9(4Укр)74 За заг. ред. Крамара С.І. Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів. Україна, Хмельницький, ФОП Сторожук О.В., 2016 2
Воєнна наука. Військова справа
1 68.4(укр) Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України: Наук.-методол. посіб. Україна, Київ, ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2007 2
2 68.69 За заг. ред. д.т.н., проф. В.П.Горбуліна Культура безпеки на ядерних об"єктах України: Наук.-методол. посіб. Україна, Київ, ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2007 2
3 68.4(4Укр) Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України: монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2011 1
4 68.(4Укр) Полторак С. Т. Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація трансформація:монографія. Україна, Харків, ТОВ "Пром-Арт", 2017 1
Географія
1 26.891(4Укр-4Хм Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Т.1. Україна , Кам!янець-Подільський , Оіюм, 2007 1
2 26.891(4Укр-4Хм Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. Т. 2. Україна, Кам"янець-Подільський, Оіюм, 2007 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 32
2 67.9(4Укр)303 Коваль І.Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Україна, Донецьк, Юго-Восток, 2013 3
3 67.9(4Укр)303 Кучер В.О., Парасюк В.М. Господарське право: навчально-методичний посібник. Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012 1
4 67.9(4Укр)303+6 Дорошенко Л.Н. Правовые основания принудительной ликвидации хозяйственных обществ: монография. Украина, Донецк, Мир книги, 2013 3
5 67.9(4Укр)303 Побірченко І.Г. Вибране: збірка праць. Україна, Київ, Освіта України, 2013 1
6 67.9(4Укр)303 Пилипенко А.Я. Вибране: збірка праць. Україна, Київ, Освіта України, 2013 1
7 67.9(4Укр)303+5 Олефір А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції: монографія. Україна, Київ, Юстініан, 2014 2
8 67.9(4Укр)303 Пронська Г.В. Вибране: збірка праць. Україна, Київ, Освіта України, 2013 1
9 67.9(4УКр)303 За наук. ред. Д.В.Задихайла Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення: колективна монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2013 1
10 67.9(4Укр)303 За наук. ред. Д.В. Задихайла Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колективна монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2013 1
11 67.9(4Укр)303 За наук. ред. Д.В. Задихайла Засоби та механізми господарсько-правового регулювання: колективна монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2013 1
12 67.9(4Укр)303 Задихайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави: монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2012 1
13 67.9(4Укр)303 Давидюк О.М. Технологія як об"єкт господарсько-правового регулювання: монографія. Україна, Харків, ФІНН, 2010 1
14 67.9(4Укр)303 Битяк О.Ю. Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України: монографія. Україна, Харків, ФІНН, 2011 1
15 67.9(4Укр)303 Шкляр С.В. Захист прав та інтересів суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України: монографія. Україна, Київ, ТОВ "ВО "Юстініан", 2015 1
16 67.304 Реальні історії як підприємець захищає свої права Україна, Київ, , 2003 3
17 67.9(4Укр)303 Пригуза П.Д., Пригуза А.П. Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції з 18 січня 2013 року (доктринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей 1-21). Україна, Херсон, "ТДС", 2013 1
18 67.9(4Укр)303 За ред. М.К.Галянтича Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні:Монографія. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005 1
19 67.9(4Укр)303 Полюхович В.І. Державне регулювання фондового ринку України: господарсько-правовий механізм:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.3 Барон Ю. Система римского гражданского права. Выпуск третий. Книга 1У: Обязательственное право. Россия, Санкт-Петербург, Книжный магазин Н.К. Мартынова, 1910 2
2 67.9 Бернхем В. Вступ до права та правової системи США Україна, Київ, Україна, 1999 30
3 67.2 Кахнич В.С. Міста-держави та міське право в середньовічній Європі: історико-правове дослідження: монографія. Україна, Львів, Галицький друкар, 2014 2
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина третя: "Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право." Підтом 1. Україна, Хмельницький, , 2006 1
2 67.9(4Укр) Огляд стану адаптації законодавства України до acguis communautaire. Україна, Київ, ВД "Професіонал", 2007 6
3 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина третя: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право". Підтом 2. Україна, Хмельницький, , 2006 1
4 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти чпстинах: Частина четверта: "Цивільне процесуальне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право". Україна, Хмельницький, , 2006 1
5 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина п"ята: "Кримінальне право. Криимінологія. Кримінально-виконавче право.Кримінальний процес.Криміналістика. Судова експертиза". Підтом 1. Україна, Хмельницький, , 2006 1
6 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина п"ята: "Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза". Підтом 2. Україна, Хмельницький, , 2006 1
7 67 За заг. ред. проф. О.І. Сушинського Збірник наукових праць Львівського державного інститутту новітніх технологій та управління В"ячеслава Чорновола. Серія "Юридичні науки". - Вип. 4. Україна, Львів, ЛДІНТУ, 2010 2
8 67 Вроцлавсько-львівський юридичний збірник. Україна, Львів, Львівський національний угніверситет, 2011 1
9 67.9(4Укр) Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров"я: монографія. Україна, Львів, Астролябія, 2007 10
10 67.0 Под общ. ред. О.В. Мартышина Теория государства и права: Учебник. Россия, Москва, Норма, 2007 1
11 67 Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
12 67 За ред проф. В.В. Комарова та І.Д. Шутака Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: тези доповідей та повідомлень учасникцв науково-практичної конференції (м.Харків, 30 вересня - 1 жовтня 2015 року). Україна, Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015 2
13 67.3 Задорожний Ю.А. Римське право - доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім"ї та Україні: монографія. Україна, Київ, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009 1
14 67.3 Гринько С.Д. Рецепція деліктних зобов"язань римського приватного права в Україні та європейських країнах: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
15 67.9(4УКр) За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. Україна, Харків, Право, 2008 1
16 67.9(4Укр) Відп. ред., кер. авт. кол. В.Г. Ротань Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку. Україна, Харків, Право, 2013 29
17 67.9(4УКр) За заг. ред. Ю.П. Битяка Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. Україна, Харків, Право, 2008 1
18 67.9(4УКр) За заг. ред. Н.С. Кузнєцової Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право. Україна, Харків, Право, 2008 1
19 67.9(4УКр) За ред. Ю.С. Шемшученка Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. Україна, Харків, Право, 2008 1
20 67.9(4Укр) За заг. ред. В.В. Сташиса Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. Україна, Харків, Право, 2008 1
21 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Треті осінні юридичні читання" (5-6 листопада 2004 року) Україна, Хмельницький, ХІУП, 2004 1
22 67.0 Кравчук С.Й. Основи теорії держави і права: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХНУ, 2016 1
23 67 Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Україна, Тернопіль, Юридична лінія, 2012 1
24 67 Аніщук Н.В. Основи гендерного права України: підручник. Україна, Одеса, Фенікс, 2013 1
25 67+65.050 За ред. Р.О. Стефанчука Правове письмо: навч.-метод. матеріали. Україна, Київ, СПД Юсип"юк В.Д., 2009 4
26 67 За ред. Р.О. Стефанчука Юридична дидактика: посібник із викладання права та юридичних дисциплін. Україна, Київ, СПД Юсип"юк В.Д., 2009 4
27 67.0 Молодь в університетській науці: Збірник тез Щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2008 10
28 67 Харт Х.Л.А. Концепція права. Скорочений переклад Україна, Київ, Сфера, 1998 2
29 67 Лон Л. Фуллер Мораль права Україна, київ, Сфера, 1998 70
30 67 Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 52. Україна, Львів, Львівський національний університет, 2011 1
31 67 Вроцлавсько-львівський юридичний збірник. Україна, Вроцлав, Вроцлавський університет, 2010 1
32 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. -Частина перша. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
33 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина друга. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
34 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницкий, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина третя. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
35 67 Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2007. - Випуск 44. Україна, Львів, Львівський національний університет, 2007 1
36 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина четверта. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
37 67 Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2007. - Випуск 45. Україна, Львів, Львівський національний університет, 2007 1
38 67 Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. Україна, Хмельницький, ХІУП, 2002 1
39 67 Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 4
40 67.02+67.300 Головатий С. Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 1.: від ідеї - до доктрини. Україна, Київ, Фенікс, 2006 1
41 67.02+67.300 Головатий С. Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 2.: від доктрини - до принципу. Україна, Київ, Фенікс, 2006 1
42 67+87.666 Грищук О.В., Добош З.А. Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 3
43 67.9(4Укр) Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини): монографія. Україна, Київ, Атіка, 2014 1
44 67.9(4Укр) Автор-упорядник Балгов В.В. Юристи сучасності. Імена. Звершення. Досягнення. Україна, Київ, ТОВ "Інститут біографічних досліджень", 2009 2
45 67.02+67.300 Головатий С. Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 3.: український досвід. Україна, Київ, Фенікс, 2006 1
46 67.9(4Укр) Стеценко В.Ю. Обов"язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження): монографія. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
47 67.9(4Укр) Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров"я в умовах страхової медицини): монографія. Україна, Київ, Атіка, 2012 1
48 67.9(4Укр) Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування): монографія. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
49 7.301 Редколегія: Луговой В.І., Бодров В.Г. Теоретичні та практичні аспекти підвищення кваліфікації державних службовців Україна, Київ, УАДУ, 2001 1
50 67.9/300 Зіллер, Жак Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз Україна, Київ, Основи, 1996 1
51 67.9(4Укр) Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: Монографія Україна, Київ, Академія правових наук України, 2000 1
52 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Другі осінні юридичні читання" (14-15 листопада 2003 року) Україна, Хмельницький, Вілбор, 2003 1
53 67 Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХУ1 регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. Україна, Львів, Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010 1
54 67.0 Верник О.И., Костенко А.Б., Куфтырев П.В. Пределы государственного вмешательства: Теоретико-правовой аспект Украина, Киев, Ін Юре, 2004 1
55 67.9 Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 10
56 67.9(4Укр) Упорядники: І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): Матеріали 11 Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 квітня 2008 р., м. Львів). Україна, Львів, Вид-во ЛОБФ "Медицина і право", 2008 1
57 67.9(4Укр) За заг.ред. Нижник Н.Р. Моніторинг законодавства України: аналіз, проблеми, перспективи: монографія. Україна, Чернівці, Технодрук, 2010 1
58 67.0 Фуллер Лон Л. Анатомія права Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 79
59 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина третя: "Адміністративне право. Адміністративний процес. Фінансове право. Кри Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2007 2
60 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (М.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2007 2
61 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина перша: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчен Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2007 2
62 67.021+87.666.7 Омельчук О.М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 4
63 67 Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна: збірник наукових статей. Україна, Київ, ДУХ І ЛІТЕРА, 2013 1
64 67.9(4Укр) Андрейцев В.І. Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулювання. Україна, Київ, Знання, 2009 1
65 67.0 Харт Х.Л.А. Концепція права Україна, Київ, , 1998 27
66 67.9(4Укр) "Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні": матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 28 лютого-1 березня 2014 р. Україна, Херсон, "Гельветика", 2014 1
67 Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
68 67.0 Грищук О.В., Заболотна Н.Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
69 67.0 Конох М.С., Хрідочкін А.В. Правознавство: Навч. посіб. для студентів інженерно-технічних спеціальностей з урахуванням модульної системи. Україна, Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2008 1
70 67 Лафитский В. Воскресение права. Часть первая:дни созидания. Часть вторая: в мире распятого христа. Россия, Москва, Изд. Тихомирова М.Ю., 2008 1
71 67 За заг. ред. Р.І. Кондратьєва Правознавство: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002 1
72 67 Лафитский В.И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней. Россия, Москва, Изд. Тихомирова М.Ю., 2003 1
73 67 За ред. В.М. Олуйка Правова азбука для населення. Україна, Хмельницький, ПП "АВІСТ", 2008 6
74 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання) (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина перша: "Загальнотеоретичні та історичні правові науки". Україна, Хмельницький, , 2006 1
75 67 Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м.Хмельницький): у 5-ти частинах. Частина друга: "Конституційне право. Адміністративне право та процес. Фінансове право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство". Україна, Хмельницький, , 2006 1
76 67.0 За заг. ред. Є.О.Гіди Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. Україна, Київ, ФОП О.С. Ліпкан, 2010 5
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Здійснення конвенції Організації Об"єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства: засідання "Круглого столу". Україна, Київ, ФОП Москаленко О.М., 2011 1
2 67.9(4Укр)300 Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Ін Юре, 2010 2
3 67.9(4Укр)300 Скрипнюк О.В. Курс сучасного конституційного права України: академічне видання. Україна, Харків, Право, 2009 3
4 67.9(4Укр)300 За ред. Скрипнюка О.В., Крупчана О.Д. Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку: збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011 1
5 67.9(4Укр)300 Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія. Україна, Київ, Логос, 2010 2
6 67.9(4Укр)300 Вибори Президента України 2010 року: інформаційно-аналітичне видання. Україна, Київ, Фенікс, 2010 3
7 67.9(4Укр)300 Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХУ111 регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. Україна, Львів, Львівський національний університет, 2012 1
8 67.9(4Укр)300 Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України: монографія. Україна, Київ, Академія правових наук України, 2005 2
9 67.9(4Укр)300 За заг. ред. Кампа В.М., Савчина М.В. Конституція і народний суверенітет в Україні:проблеми теорії і практики реалізації. Збірка наукових праць. Україна, Київ, Товариство конституційного права, 2008 1
10 67.9(4Укр)300 Скрипнюк О.В., Теплюк М.О., Ющик О.І. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики): монографія. Україна, Київ, Атіка, 2010 2
11 67.9(4Укр)300 За ред. О.Л. Копиленка, О.В. Скрипнюка Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори народних дерутатів України. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2007 2
12 67.9(4Укр)300 За ред. О.В. Скрипнюка Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду: матеріали міжнародного наукового семінару (м.Київ, 22 вересня 2010 року). Україна, Київ, Атіка, 2011 2
13 67.9(4УКр)300 Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України: монографія. Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006 1
14 67.9(4Укр)300 Іванова Роксолана Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави:монографія. Україна, Київ, Ін Юре, 2017 4
15 67.9(4УКр)300 Укладач А.В. Єрмолаєв Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу (з експертною доповіддю НІСД "Україна ХХ1 століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації"). Україна, Київ, НІСД, 2010 1
16 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія . 3 червня - 11 липня 2008 року. Позачергова сесія . 31 липня 2008 року. Стенографічний звіт. Том 4. Україна, Київ, , 2009 1
17 67.9(4Укр)300 Томенко М. Україна: історія Конституціїї:навч. посіб. Україна, Київ, Генеза, 2015 3
18 67.9(4УКр)300 Закон України "Про вибори Президента України". Україна, Київ, Центральна виборча комісія, 2009 1
19 67.9(4Укр)300 Єськов С.В., Черков В.О., Черкова М.Ю. Контроль та нагляд за дотриманням конституційним прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності: навч. посіб. Україна, Луганськ, ЛДУВС, 2010 3
20 67.9(4Укр)300 Мацькевич М.М. Конституційно-правові засади забезпечення культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні: монографія. Україна, Івано-Франківськ, Місто НВ, 2012 3
21 67.9(4Укр)300 Упорядник Костицький В.В. Конституція України (Основний закон України): проект. Україна, Київ, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2006 1
22 67.300 Під ред. проф. В.Б.Авер'янова Державне управління: теорія і практика Україна, Київ, , 1998 5
23 67.9(4УКр)300 Ткачук А. Законодавча техніка: навч. посіб Україна, Київ, ІКЦ "Легальний статус", 2011 1
24 67.9 (4 укр)300 Футей Богдан Становлення правової держави в Україні Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
25 67.9(4Укр)300 Стрижак А.А., Рибалко Я.В., Савчин М.В.,
Закон України "Про Конституційний Суд України":науково-практичний коментар. Україна, Київ, Ін Юре, 1
26 67.9(4Укр)300 Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія. Україна, Київ, Києво-Могилянська академія, 2011 1
27 67.9(4УКр)300 Проблеми державотворення і захисту прав людини: матеріали ХУ11 регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011р.). Україна, Львів, Львівський національний університет, 2011 1
28 67,300 Упорядник Сушинський О.І. Регламентне право України Україна, Львів, Ліга-Прес, 2006 1
29 67,300(4укр) Взаємодія верховної ради України, Презедента України та Кабінету міністрів України в умовах конституційних змін Україна, Київ, ЦППР, 2006 1
30 67.300 За ред. Ю. Ключковського Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської комісії ОБСЄ/ БДІПЛ, ПАРЄ. Україна, Київ, ФАДА, ЛТД, 2008 2
31 67.300 А як у них ?: світові парламентські практики. Україна, Львів, ФОП П"ятаков Ю.О., 2016 1
32 67.9(4УКр)300 Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення. Україна, Житомир, Рута, 2010 1
33 67.9(4Укр)300 Вибори Президента 2010: висновки та новації громадського спостереження. Україна, Київ, Гамазин, 2010 1
34 67,300 Матеріали з питань статевої рівності в американському конституціїному та трудовому праві Україна, Київ , , 1999 16
35 67.9(4УКр)300 Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання). Україна, Київ, УКРПОЛ, 2010 1
36 67.9(4Укр)300 Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 3
37 67.9(4Укр)300 Задихайло Д. Д. Функції Уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення: наукова доповідь. Україна, Харків, Юрайт, 2013 1
38 67.9(4Укр)300 За заг. ред. Ю.Г. Рубана Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики. Україна, Київ, НІСД, 2009 2
39 67.9(4Укр)300 Івановська А.М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 3
40 67.9(4Укр)300 Місцеві вибори 2015: фінальний звіт за результатами незалежного спостереження. Україна, Львів, ФОП П"ятаков Ю.О., 2016 1
41 67.9(4Укр)300 Вибори Президента 2014: підсумковий звіт за результатами спостереження ОПОРИ. Україна, Львів, ФОП П"ятаков Ю.О., 2014 1
42 67.9(4Укр)300 За заг. ред. В.М. Олуйка Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Збірник наукових праць. Ч. 2. Україна, Хмельницький, Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008 1
43 67.9(4Укр)300 За заг ред. В.М. Олуйка Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Збірник наукових праць. Ч. 1. Україна, Хмельницький, Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008 1
44 67.300 Стьопіна Н.О., Грушкевич Т.В., Монастирський Д.А., За наук. ред. В.М. Олуйка Нормотворення в юридичних клініках: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2006 5
45 67.9(4Укр)300 Відпповід. редакт. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001.У двох книгах. Книга 2. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 10
46 67.9(4Укр)300 Відпповід. редакт. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. У двох книгах. Книга 1. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 10
47 67.9(4Укр)300 Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року. Україна, Київ, Фенікс, 2011 1
48 67.9(4УКр)300 Боняк В.О. Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий аспект: монографія. Україна, Дніпропетровськ, Ліра, 2015 1
49 67.9(4УКр)300 Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради України. Частина 1. Україна, Київ, Либідь, 2008 1
50 67.9(4Укр)300 Наливайко Л.Р., Беляєва М.В. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади: монографія. Україна, Київ, "Хай-Тек Прес", 2013 3
51 67.9(4Укр)300 Посібник з питань застосування законодавства про вибори Президента України для членів окружних виборчих комісій з виборів Президента України 2010 р. Україна, Київ, "ТОВ "Компанія ВАІТЕ", 2009 1
52 67.9(4Укр)300 Янчук А.О. Теоретичні засади референдумного процесу в Україні: монографія. Україна, Київ, "Київський університет", 2010 1
53 67.9(4УУкр)300 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
54 67.9(4УКр)300 Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року. Україна, Київ, Фенікс, 2010 2
55 67.9(4Укр)300 Гол. ред. М.М.Рябець Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник Україна, Київ, , 2001 1
56 67.300 Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность: монография. Россия, Москва, Юриспруденция, 2007 1
57 67.300 Автори: Мішель Брандт, Джилл Котрелл, Яш Гай, Ентоні Реган Розробка і реформа конституції: вибір процесу. Україна, Київ, Інтерпіс, 2011 1
58 67.9(4Укр)300 За ред. Н.В. Каповської Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки Крим: матеріали круглого столу. Україна, Сімферополь, Сонат, СФ НІСД, 2007 1
59 67.9(4Укр)300 Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України. Частина 2. Україна, Київ, "К.І.С.", 2009 1
60 67.9(4Укр)300 Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів: засідання "Круглого столу". Україна, Київ, ФОП Москаленко О.М., 2011 1
Екологічне право
1 67.307(4Рос) Лесной кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий. Россия, Москва, Библиотечка Российской газеты, 2012 1
2 67.307(4Рос) Ялбулганов А.А., Пащенко А.В., Хрешкова В.В. Правовое регулирование использования лесов в Российской Федерации. Россия, Москва, Иснститут публично-правовый исследований, 2011 1
3 67.9(4Укр)307 За ред. Г.І. Балюк Науково-практичний коментар Кодексу України про надра. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
4 67.9(4Укр)307 Грицкевич С.Г. Працівникам міліції про екологічне законодавство: практичний довідник. Україна, Івано-Франківськ, Прикарпатський юридичний інститут, 2010 3
5 67.9(4Укр)307 Кірін Р.С. Право видобування корисних копалин: монографія. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2011 1
6 67.9(4УКр)307 Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України: проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2011 3
7 67.9(4Укр)307 Кірін Р.С. Право геологічного вивчення надр: загальні положення: монографія. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2011 3
8 67.9(4Укр)307 Костицький В.В. Екологічне право України: підручник. Україна, Дрогобич, Коло, 2012 1
9 67.9(4Укр)307 Грушкевич Т.В. Європейські стандарти забезпечення екологічних прав: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
10 67.307+28 Басманов Є. І., Ісаєнко В.М., Криворотько В.М. Екологічна безпека та природоохоронне інспектування. Модуль 2. Природоохоронне інспектування: Навч. посіб. Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 2007 1
11 67.9(4Укр)307 Кірін Р.С. Кодифікація законодавства про надра: досвід та проблеми: монографія. Україна, Дніпропетровськ, НГУ, 2015 2
12 67.9(4Укр)307 Правові аспекти реалізації екологічної та природоресурсної політики: матеріали сіжнародної науково-практичної конференції 7-8 жовтня 2011 року, м. Дніпропетровськ. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2011 1
13 67.9(4Укр)307 Ред. кол.: В.І. Андрейцев та ін. Досвід і проблеми вдосконалення екологічного законодавства: матеріали Міжнародного куруглого столу, 14 грудня 2012 року, м. Дніпропетровськ. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2012 1
14 67.9(4Укр)307 Ред. кол.: В.І. Андрейцев та ін. Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, 25 вересня 2014 року, м. Дніпропетровськ. Україна, Дніпропетровськ, НГУ, 2014 1
15 67.307 Андрейцев В.Л. Право екологічної безпеки: підручник. Україна, Донецьк, Національний гірничий університет, 2009 1
16 67.9(4Укр)307 За ред. А.П. Гетьмана Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
17 67.307 Укл. Р.С. Кірін Законодавство України про надра. Основні нормативні акти. Частина 2 Україна, Дніпропетровськ, НГА України, 2001 1
18 67.307 Укл. Р.С. Кірін Законодавство України про надра. Основні нормативні акти. Частина 3 Україна, Дніпропетровськ, НГА України, 2001 1
19 67.307 Укл. Р.С. Кірін Законодавство України про надра. Основні нормативні акти. Частина 4 Україна, Дніпропетровськ, НГА України, 2001 1
Екологія
1 28(4Укр) Авт.-укл. С.О. Шапаренко Червона книга України. Вони чекають на еашу допомогу. - 4-те вид., доп., зі змінами. Україна, Харків, Торсінг плюс, 2012 1
2 28 Головний редактор А.В. Толстоухов Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т.1: А-Е. Україна, Київ, ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007 1
3 28 Головний редактор А.В. Толстоухов Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2: Є-Н. Україна, Київ, ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007 1
4 28 Головний редактор А.В. Толстоухов Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3: О-Я. Україна, Київ, ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007 1
5 28+65.28 Авраменко С.Х., Гуляєв В.М., Волошин М.Д. Екологія міських систем та основних виробництв промисловості. Приклади та задачі: Навч. посіб. Україна, Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2007 1
6 28 Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Цапик Р.П. Червонокнижні види рослин Хмельниччини : Міський екологічний бюлетень спецквипуск 3(1) Україна, Хмельницький, Хмельницькінфоцентр, 2002 4
7 28 Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Прокопчук І.І. Червонокнижні види тварин Хмельниччини : Міський екологічний бюлетень спецквипуск 3(2) Україна, Хмельницький, , 2002 4
8 28 Моделювання і прогнозування стану довкілля: Підручник. У 2 ч. - Ч. 1. Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 2007 1
9 85 Юглічек Л.С., Виговська Т.В. Екологічна мережа Хмельниччини: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 10
10 28(4Укр-4Хме) Екологічний паспорт Хмельницької області 2013 рік. Україна, Хмельницький, Департамент екології та природних ресурсів, 2014 1
11 28 Дуднікова І.І., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля: Навч. посіб. Ч. 2. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
12 28(4Укр-4Хме) Стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2013 році. Україна, Хмельницький, Департамент екології та природних ресурсів, 2014 1
13 28 Дуднікова І.І., Пушкін С.П. Моніторинг довкілля: Навч. посіб. Ч. 1. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
Економіка
1 65 Макаркина А.В., Добрыдень Е.Н. Практикум по дисциплине "Моделирование экономики". Россия, Краматорск, ДГМА, 2008 1
2 65 Чистякова В.М., Литвинова О.М., Коломийчук В.С. Економічна теорія: 100 основних питань: Експрес-довідник. Україна, ТДМУ, Тернопіль, 2008 1
3 65 Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. Економіко-математичне моделювання: Навч.посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
4 65.05 Д.В. Ляпін, В.І. Дубровський, О.М. Піщуліна, О.М. Продан Зелена книга малого бізнесу України - 2012. Україна, Київ, Інститут власності і свободи, 2012 2
5 65 Автори-упорядники В.С. Загорський, О.М. Тищенко Рекомендації з експертизи дисертаційних робіт у експертній раді ВАК України: економічні спеціальності. Україна, Харків, ІНЖЕК, 2008 1
6 65.28 Макарова Н.С., Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування: Навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
7 65 Упорядник О.С. Чмир "Зелена" економіка - шлях до сталого розвитку: збірник матеріалів. Україна, , Науково-досідний економічний інститут, 2013 2
8 65.27 (4Укр) Шірінян А.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути?: монографія. Україна, Черкаси, Чабаненко Ю.А., 2012 1
9 65.9(4Укр) Кучма Л.Д. Зламане десятиліття. Україна, Київ, "Інформаційні системи", 2010 1
10 65.26 Банкіри України: особистості. звершення. УІ випуск. Україна, Київ, Українська конфедерація журналістів, 2011 1
11 65.05 За ред. В.М. Олуйка Енциклопедія економічної конкуренції: 500 економічно-правових термінів. Україна, Хмельницький, "Поліграфіст-2", 2011 5
12 65.40 Логистическая централизация материальных потоков: теория и методология логистических распределительных центров: Монография. Украина, Донецк, Институт экономики промышленности, 2007 1
13 65.29 Лозовицький Д.С. Контролінг: навч. посіб. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2012 1
14 65.9(4Укр) Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки: доповіді та виступи Президента україни, офіційні документи.: У 2 кн. Кн. 1: Подолання кризи. Радикальні економічні реформи, 1994-1999 роки. Україна, Київ, Либідь, 2008 1
15 65.30 Драчук Ю.З. Эффективность инноваций и безопасность производства: Монография. Украина, Донецк, Институт экономики промышленности, 2006 1
16 65.9(4Укр) Кучма Л.Д. Кроки становлення національної економіки, 1994-2004 роки: доповіді та виступи Президента України, офіційні документи.: У 2 кн. Кн. 2: утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ. 2000-2004 роки. Україна, Київ, Либідь, 2008 1
17 65.052 Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку: підручник. Україна, Київ, Основи, 1999 1
18 65 Якість економічного зростання. Пер. з англ. Україна, Київ, Основи, 2002 1
19 65 За заг. ред. М.П. Бутка Економіка: навчальний посібник. Україна, Ніжин, Аспект-Поліграф, 2011 22
20 65 Степанов О.П., Гончарова Н.П., Андрощук Г.О. Інноваційний бізнес: кредитно-модульна система: Навч. посіб. Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 2007 1
21 65.9(4Укр) Трофимова В.В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції: монографія. Україна, Сімферополь, Таврида, 2012 1
22 65.248 За заг. ред. О.С. Власюка Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем: Збірник матеріалів міжнар. наук. конф., 24 березня 2008 р., м. Тернопіль. Україна, Київ, ПЦ "Фоліант", 2008 1
23 65.49 Солоненко Н. Економіка охорони здоров"я: Навч.посіб. Україна, Київ, Вид-во НАДУ, 2005 16
24 65 Ред. та упоряд. Биковець В., Цепко О. Мале підприємництво в сільський місцевості: реалії, проблеми, перспективи Україна, Київ, ІСР, 2003 2
25 65.28+65.45 Рубель О.Е. Эконологические основы развития природнохозяйственных систем водно-болотных угодий. Украина, Одесса, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007 1
26 65.051 Редактор Кулинич О.І. Статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарсокої діяльності Україна, Хмельницький, ХУУП, 2005 11
27 65.01 Бажал Ю.М., Кілієвич О.І., Мертенс О.В. Економічний розвиток і державна політика Україна, Київ, УАДУ, 2001 1
28 65.05 Жуковська Н.З. Стратегія розвитку спільного підприємництва в Україні: Дисертація. Україна, Львів, , 2000 1
29 65.05 Рак Н.О. Спільне підприємництво і шляхи підвищення його ефективності: Дисертація. Україна, Харків, , 2002 1
30 65.05 Іванченко К.І. Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом: Дисертація. Україна, Полтава, , 2000 1
31 65.23 Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність): практичний посібник. Україна, Київ, К.І.С., 2012 10
32 65.9(4Укр-4Хме) Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Поділля та проблеми соціалізації суспільних відносин: матеріали науково-практичного семінару 18 грудня 2010 року. Україна, Хмельницький, ОК СПУ, 2010 3
33 65.9(4Укр) Гайдуцький П.І. НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017. Україна, Київ, ТОВ "ДКС-центр", 2017 1
34 65.05 За заг. ред. В.М. Олуйка Конкуренція на подільських землях: історія та сучасність. Інформаційно-довідкове видання. Україна, Хмельницький, "Поліграфіст-2", 2010 3
35 65.24 Комар Ю.М. Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей: монографія. Україна, Донецьк, СПД Купріянов, 2008 1
36 65.9(4Укр) Новак А.Я. Як підняти українську економіку: монографія. - 5-те вид., допов. Україна, Хмельницький, ТОВ "Інпрес", 2015 7
37 65.01 Бережная Н.И. Политическая экономия в структурно-логических схемах: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. Украина, Харьков, ИНЖЭК, 2008 1
38 65 Упорядники В.С. Загорський, О.М. Тищенко Ієрархічна система експертизи дисертаційних робіт: економічні спеціальності. Україна, Харків, ІНЖЕК, 2008 1
39 65 Башнянин Г.І., Третяк Г.С. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу. Украина, Львів, Львівська комерційна академія, 2008 1
40 65.9(4Укр) Науковий редактор Жилінська О. УКРАЇНА 2030:Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Україна, Львів, Кальварія, 2017 1
41 65 Желюк Т.Л. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка ІІ". Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2012 18
42 65.27 Жуковська А.Ю. Соціальна і гуманітарна політика: навч. посіб. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2012 19
43 65.9(4Укр) Симоненко В.К. Пятилетка "враздрай": экономические эссе. Украина, Киев, Знання, 2011 1
44 65.32 Мєтєлєва І.Д., Галинська О.В., Яцкевич І.В. Економічний механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств: монографія. Україна, Одеса, ВМВ, 2013 7
45 65 Под ред. А.А. Гриценко Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований: Монография. Украина, Харьков, Форт, 2008 1
46 65+72 Рудь Н. Економічне обгрунтування наукових розробок: Навч.посіб. Україна, Луцьк, РВВ ЛДТУ, 2008 1
47 65.05 Ляшенко В.И. Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения: Монография. Украина, Донецк, Ин-т экономики пром-сти, 2007 1
48 65.02 Древетняк В.Н. ,История экономики и экономической мысли: Курс лекций. Ч. 2. Россия, Краматорск, ДГМА, 2008 1
49 65 Уразов А.У. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, МАУП, 2007 1
Економіка підприємства
1 65.29 Планування соціально-економічного розвитку підприємств: Монографія. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
2 65.29 Гурченков О.П. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств: Навч. посіб. Україна, Миколаїв, НУК, 2007 1
3 65.29 Орлов О.А., Рясных Е.Г. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях: монография. Украина, Киев, Скарбы, 2003 5
4 65.29 Кобзев П.М. Стратегическое управление предприятием: Конспект лекций для студентов направления подготовки 0501 "Экономика и предпринимательство" специальности "Экономика предприятия". Украина, Харьков, ХНЭУ, 2007 1
5 65.29 Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Навч.посіб. Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2007 1
6 65.29 Ніпіаліді О.Ю., Карпишин Н.І. Фінанси промислових підприємств: Навч. посіб. Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2007 1
7 65.29 А.В. Гримак, Н.Я. Михаліцька, Х.І. Цвайг, М.Ю. Лалакулич Економіка підприємства: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2012 1
8 65.29 Яковенко С.І. Інформаційні технології у системі розвитку корпоративних підприємств Україна, , , 2007 1
9 65.29 Реверчук Н.Й., Андрушків М.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
10 65.29 Чайковська І.І. Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 1
11 65.29 Меркулов Н.Н. Научно-технологическая деятельность: инновационный аспект: Монография. Украина, Одесса, Астропринт, 2007 1
12 65.29 Семенов Г.А., Богма О.С. Створення кластерних об"єднань в умовах нової економіки: Монографія. Україна, Запоріжжя, КПУ, 2008 1
13 65.29 Механизм хозяйствования предприятий и объ единений трансформационной экономики: Монография. Украина, Донецк, Ин-т экономики пром-сти, 2007 1
14 65.29 Ковальов О.І., Зенкін А.С., Хімічев А.І. Менеджмент якості функціонування підприємств: монографія. Україна, Хмельницький, ПП ЦЮПАК, 2010 10
15 65.29 Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: Монографія. Україна, Запоріжжя, КПУ, 2008 1
16 65.29 Гриньова В.М. Аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
17 65.29 Трусова Н.В., Цап В.Д., Терновський В.О. Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова математика: навч. посіб. Україна, Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2017 4
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.27 Семигіна Т.В. Інформаційне забезпечення соціальної сфери: Метод. посіб. до курсу. Україна, Київ, Києво-Могилянська академія, 2007 1
2 65.301 Мілевський С.В., Мілов О.В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
3 65.23 Економіко-статистичне моделювання і прогнозування: Навч. посіб. Україна, Львів, "Львівська політехніка", 2007 1
4 65.23 За заг. наук. ред. М.М. Білинської Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. з компакт-диском. Україна, Київ, К.І.С., 2014 4
5 65.23 Матвіїшин Є.Г. Планування проектних дій: Навч. посіб. Україна, Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2007 1
6 65.30 Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. тр. В 3 т. - Т. 2. Украина, Донецк, Институт экономики промышленности, 2007 1
7 65.9(4Укр)301 Возняк Г.В., Кузнєцова А.Я. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в Україні: Монографія. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
8 65.9(4Укр)248 За заг. ред. О.С. Власюка Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 16 жовтня 2007 року, м. Київ. Україна, Київ, ПЦ "Фоліант", 2008 1
9 65.27 Андрусенко Н. Соціальна робота мае стати прерогативою фахівців, а не дилетантів Україна, , , 2007 1
10 65.05 За заг. ред. Редькіна О.С. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: підручник. Україна, Київ, Фарбований лист, 2011 5
11 65.05 Бідняк М.Н. Організація управління: навч. посіб. Україна, Київ, А.С.К., 2003 1
12 65.433 Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
Етика та естетика
1 87.715 Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Монографія. Україна, Тернопіль, Астон, 2007 1
2 87.754 Левківський Б.К. Юридична етика та деонтологія: навчально-методичний посібник. Україна, Київ, СПД Юсип"юк В.Д., 2009 4
3 87.754 За ред. Войцешука А.Д. Етика та етикет митника: Підручник. Україна, Київ, ТОВ "ВД"Мануфактура", 2006 1
4 87.7 Под общ. ред. И.С. Кона Словарь по этике. Россия, Москва, Политиздат, 1983 1
5 87.8 Общ. ред. И.С. Нарского Из истории английской эстетики ХУ!!! века: Поп. Аддисон. Джерард. Рид. Россия, Москва, Искусство, 1982 1
6 87.8+87 Шлегель Фридрих Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 1. Россия, Москва, Искусство, 1983 1
7 87.8+87 Шлегель Фридрих Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 2. Россия, Москва, Искусство, 1983 1
8 87.774 Уклад.: Т.В. Гаман Основи ділового етикету в окремих європейських державах: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 2
9 87.717 Денищик О.І. Формування моральної культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки: науково-методичний посібник. Україна, Хмельницький, ЦНТЕІ, 2010 2
Загальні роботи по техніці
1 30 Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб. Україна, Донецьк, ДонНУЕТ, 2007 1
2 39.45 За ред. В.М. Горбова Суднова енергетика та Світовий ок5еан: Підручник. Україна, Миколаїв, НУК, 2007 1
Земельне право
1 67.9(4УКр)307 За ред. В.В. Носіка Земельне право України: підручник. Україна, Київ, Київський університет, 2008 1
2 67.9(4Укр)307 Заріцька І.М. Земельне законодавство доби української революції 1917-1921 рр.: монографія. Україна, Київ, Атіка, 2010 3
3 67.9(4Укр)307 Ігнатенко І.В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів: монографія. Україна, Харків, "Фінарт", 2014 3
4 67.9(4Укр)307 Санніков Д.Ф. Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян: монографія. Україна, Харків, "ФІНН", 2010 1
5 67.9(4Укр)307 Хомінець С.В. Правове забезпечення підвищення родючості грунтів: монографія. Україна, Харків, "Фінарт", 2015 2
6 67.307

За ред. Ю.М. Капіци

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України Україна, Київ, Видавничий Дім "Слово", 2006 2
ЗМІ
1 76 Дрешпак В.М. Прес-служба установи, організації, підприємства: Навч. посіб. Україна, Дніпропетровськ, Журфонд, 2006 2
Іноземна мова
1 81.2 За заг. ред. І.Ю.Сковронської Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2012 1
2 81.2Англ Уклад. : Арзянцева Н.І. Ділова англійська мова для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 3
3 81.2Нім Укладач: Петренко М.О. Німецький тлумачний словник економічних термінів (Для студентів, слухачів магістратури та аспірантури). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 4
4 81.2Нім Когут Л.В. Німецька мова. Державна служба. Інтеграційні процеси Європи: навч. посіб. Україна, Київ, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013 10
5 81.2Англ Лиса Н.С., Стешин І.О. Ділова англійська мова: навч. посіб. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2012 19
6 81.2Англ Англійська мова: навч. посіб. -2-ге вид., допов. Україна, Миколаїв, ФОП Ємельянова, 2012 32
7 81.2Англ Мансі Є.О. Практикум з англійської мови: посібник. Україна, Київ, ІНКОС, 2005 1
8 81.2Англ+67 За ред. В.П. Сімонок English for Lawyers: підручник. Україна, Харків, Право, 2011 1
9 81.2Англ Жаборюк І.А., Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + - ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови. Україна, Одеса, Астропринт, 2007 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації: Навч. посіб. Ч. 1. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
2 32.973 Степанов В.П. Система управління базами даних MS Access: Навч. посіб. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
3 32.973+65.29 Матросова Г.А. Информационные системы в управлении предприятием: Учебное пособие. Украина, Киев, Изд-во Европ. ун-та, 2007 1
4 32.81 Збірник тестових завдань та методичні матеріали щодо організації вхідного контролю знань з курсу "Інформатика": Навч.-метод. посіб. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
5 32.973 Степанов В.П., Юхно І.О. Принципи проектування розподілених відкритих автоматизованих ІС: Навч. посіб Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
Історія держави і права
1 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: у 10 т. - Т. 8.: Па - Прик. Україна, Київ, Наукова думка, 2011 3
2 67.1 За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина Історія вчень про державу і право: підручник. Україна, Харків, Право, 2009 1
3 67.2(4Укр) Законодавча база процесу становлення місцевих органів державної влади доби Гетьманату П. Скоропадського: збірник документів і матеріалів. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
4 67.3 Гринько С.Д. Деліктні зобов"язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 1
5 63.3(4Укр) Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: монографія. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
Історія. Історичні науки
1 67.9(4Укр)300 Україна й українці:історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (вибрані аркуші). Україна, Київ, УЦНК "Музей Івана Гончара", ПФ "Оранта", 2006 1
2 67.9(4Укр)300 Україна й українці:історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (Галичина, Буковина). Україна, Київ, УЦНК "Музей Івана Гончара", ПФ "Оранта", 2007 1
3 63.3(4УКр) Кемпа Томаш Костянтин Василь Острозький ( бл. 1524/1525-1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської.: Пер. з пол. Україна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2009 1
4 63.3(4Укр-4Хме) Ред. І.С. Винокур Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції ( до 55-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні) Україна, Кам' янець-Подільський, Кам' янець-Подільський ДПІ, 2000 5
5 63.6(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: у 10 т. - Т.9.: Прил - С. Україна, Київ, Наукова думка, 2012 6
6 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: у 10-ти т. Т.5: Кон-Кю. Україна, Київ, Наукова думка, 2008 4
7 63.3(4УКр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т. 4: Ка-Ком. Україна, Київ, Наукова думка, 2007 3
8 63.3(4УКр) Місінкевич Л.Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні (друга половина ХХ - початок ХХ1 століття): монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2009 4
9 63.3(4Укр) Шаповал Ю.Г. Історизм часопису "Волинь" (1941-1944; 1991-2009 рр.). Україна, Львів, Львів, 2010 1
10 63.3(4Укр) Крамар С.І. Місто Кам"янець на Поділлі у ХІУ-ХУІІІ століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад. Історико-правовий нарис. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП "Медобори-2006", 2010 2
11 63.3(4Укр-4Хме) Єсюнін С.М., Павлова Н.М. Проскурів - Хмельницький. Подорож у часі. Україна, Хмельницький, ПП Гонта А.С., 2006 1
12 63.3(4Укр-4Хме) Хмельницький: Фотоальбом. Україна, Хмельницький, ПП Гонта, 2007 1
13 63.3(4Укр) Упорядники: Ю.С. Земський, В.В. Дячок Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.). Україна, Хмельницький, ХНУ, 2005 1
14 63.3(4Укр-4Пол) Полтавщина: влада на історичних паралелях (Полтавська обласна державна адміністрація, Державний архів Полтавської області, Полтавський краєзнавчий музей). Україна, Полтава, АСМІ, 2005 1
15 63.3(4Укр-4Хме) Редакція тому: М.П. Вавринчук (голова), упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю, Подкур Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. Кн. 2. Україна, Хмельницький, Хмельницька обласна редакційна колегія "Реабілітовані історією", 2009 10
16 63.3(4Укр) Ред. кол.: Смолій В.А. (співголова), Завальнюк О.М. (співголова). Реєнт О.П. та ін. Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам"янець-Подільський 6-7 грудня 2007 р. Україна, Кам"янець-Подільський, Оіюм, 2008 1
17 63.3(4Укр) Завальнюк О.М., Прокопчук В.С., Гаврищук А.П. Кам"янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади. Україна, Кам"янець-Подільський, Оіюм, 2010 1
18 63.3(4Укр) Місінкевич Л.Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20-30 - рр. ХХ століття). Україна, Київ, Поділля, 2001 6
19 63.3(4Укр) Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць. - Т. 14. Україна, Кам"янець-Подільський, Оіюм, 2009 1
20 63.3(4Укр) Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць. - Т. 15. Україна, Кам"янець-Подільський, Оіюм, 2010 1
21 63.3(4Укр) Історія України. Маловідомі імена, події, факти: збірник статей. Україна, Київ, Рідний край, 1997 1
22 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.1: А - Б. Україна, Київ, Наукова думка, 2003 3
23 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.2: Г - Д. Україна, Київ, Наукова думка, 2004 3
24 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.3: Е - Й. Україна, Київ, Наукова думка, 2005 3
25 63.3(4Укр) Литвин В. Історія України: підручник. - 2-ге вид., доопрац. та допов. Україна, Київ, Наукова думка, 2008 1
26 63.3(4Укр) Тронько П.Т. Молодість опалена війною: з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фшистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.:документально-художнє видання. Україна, Хмельницький, ПП "Ковальський В.В.", 2004 1
27 63.3(4Укр)+67.2 Автор. кол.: Кульчицький В.С., Бойко І.Й., Мікула О.І., Настасяк І.Ю. Апарат управління Галичиною у складі Австро-Угорщини: навч. посіб. Україна, Львів, Тріада плюс, 2002 1
28 63.3(4Укр-4Хме) Редакція тому: М.П. Вавринчук (голова), В.С. Грищук та ін. Упорядники: В.Ю. Васильев, Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. Кн. 1. Україна, Хмельницький, Хмельницька обласна редакційна колегія, 2008 20
29 63.3(4Укр) Авт. колектив: П.П. Панченко (керівник) Смертю смерть подолали: голодомор 1932-1933. Україна, Київ, Україна, 2003 1
30 63.3(4Укр) Савчук Н.О. Українська держава за гетьманування Ю. Хмельницького (1659 - поч. 1663 рр.) Україна, Кам"янець-Подільський, Каліграф, 2001 1
31 63.3(4Укр-4Хме) Редакція тому: В.Д. Гаврішко (голова) та ін. - Упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур. - Біографічні довідки: П.М. Воскобойнік, Л.А. Кривега, О.М. Фандуль Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 4. Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст-2", 2012 10
32 63.3(4Укр) Болохівська земля. Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст", 2008 1
33 63.3(4Укр) Розсекречена пам"ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. Україна, Київ, Києво-Могилянська академія, 2008 1
34 63.3(4Укр) Адамовський В.І. Ешелони у вічність. Депортації населення в першій половині ХХ ст: монографія. Україна, Кам"янець-Подільський, Видавець Зволейко Д.Г., 2007 1
35 63.3(4Укр-4Хме) Стасюк І.А. Історія міст і сіл Теофіпольського району Хмельницької області. Т. 1. Україна, Хмельницький, Поділля, 2005 1
36 63.3(4Укр-4Хме) Стасюк І.А. Історія міст і сіл Теофіпольського району Хмельницької області. Т. 2. Україна, Хмельницький, Поділля, 2006 1
37 63.3(4Укр-4Хме) Редакція тому: Л.В. Стебло (голова) та ін. Упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур. - Біографічні довідки: Ю.А. Довгань, Л.А. Кривега, О.М. Фандуль   Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 5. Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст-2", 2014 10
38 63.3(4Укр-4Хме) За заг. ред. Крамара С.І. Поділля: із глибини віків у сьогодення. Історичні нариси. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП "Медобори", 2011 3
39 63.3Укр Слабошпицький М. Пейзаж для помаранчевої революції:Хроніка-колаж. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2005 1
40 63.3(4Укр) За заг. ред. М.І. Панова Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети: Навч. посіб. Україна, Київ, Ін Юре, 2002 1
41 63 Ларина (Бухарина) А.М. Незабываемое. Россия, Москва, АПН, 1989 1
42 63.3 (4Укр-4Хме За заг. ред. Крамара С.І. Поділля: із глибини віків у сьогодення. Історичні нариси. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП "Медобори-2006", 2011 3
43 63.3(4Укр) Сучасники про Д.І.Яворницького. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2006 2
44 63.3(4Укр)-4Хме Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 6. Україна, Хмельницький, ФОП Сторожук О.В., 2015 4
45 63.3(4Укр) Федорович В. Україна і світова політика:Етапи на шляху українського державотворення. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2--3 3
46 63.3 За ред. П.Т.  Тронька Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 30 Україна, Київ, Інститут історії України НАН України, 2005 1
47 63.3(4Укр) Редкол.: в.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: У 10 т. - Т. 6: Ла - Мі. Україна, Київ, Наукова думка, 2009 4
48 63.3(4Укр-4Хме) Редакція тому: В.Д. Гаврішко (голова). - Упорядники: Л.Л.Місінкевич, Р.Ю. Подкур Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 3. Україна, Хмельницький, Хмельницька обласна редакційна колегія "Реабілітовані історією", 2010 10
49 63.3(4Укр) Сергійчук Б., Сергійчук В. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХУІ - на початку ХХІ ст. Україна, Київ, ПП Сергійчук М.І., 2011 1
50 63.3(4Укр) Ред-упор. Н. Світлична Вісник репресій в Україні. Випуск 12. США, Нью-Йорк, , 1984 1
51 63.3(4Укр) Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: У 10 т. т. 7.: Мл - О. Україна, Київ, Наук. думка, 2010 3
52 63.3(4Укр) Упоряд.: Т.Ф. Григор"єва, В.І. Очеретянко Справа "Української філії Трудової селянської партії".: збірник документів та матеріалів. Україна, Київ, Головна редколегія "Реабілітовані історією", 2010 1
53 63.3(4Укр) Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920-1930-х годов: осточниковедческий анализ. Украина, Тернополь, "Збруч", 2010 1
54 63.3(4Укр) Упоряд.: Байдич В.Г., Завальнюк О.М., Олійник Ю.В., Галатир В.В., Павлунішена Т.Д. Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Української революції (1919-1921) і повстанського руху під проводом Я. Гальчевського (1921-1924): збірник документів та матеріалів. Україна, Кам"янець-Подільський, ПП "Медобори-2006", 2015 1
55 63.3(4Укр-4Хме) Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Хмельницький, 19 травня 2011 р.). Україна, Хмельницький, ХГПА, 2011 1
56 63.3(4Укр) Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: підручник. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
57 63.3(4Укр)+74 Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: збірник наукових праць. Україна, Хмельницький, ПП Заколодний М.І., 2011 1
Криміналістика
1 67.62 Моїсєєв О.М. Висновок експерта в контексті взаємодії процесуальних суб"єктів:Монографія. Україна, Донецьк, Норд-Прес, 2007 1
2 67.62 Разумов Э.А. Практическое руководство по криминалистике: учебно-практическое пособие. Украина, Киев, ООО "Элит Принт", 2011 1
3 67.9(4Укр)62 Кір"яков В.В., Маковецька Н.Є. Криміналістика: навч. посіб. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2015 2
4 67.9(4Укр)62 Сучасні проблеми криміналістики: навчальний посібник. Україна, Кіровоград, МПП "Антураж", 2012 2
5 67.62 Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений Россия, Казань, Казанский университет, 1983 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України):монографія. Україна, Харків, Харків юридичний, 2009 3
2 67.308 Дудник Л.М., Бірюков Г.М., Шкарупа В.К. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції (Особлива частина у схемах): Навчально-наочний посібник. Україна, Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2007 1
3 67.9(4УКр)308 Грищук В.К. Вибрані наукові праці. Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010 1
4 67.9(4Укр)308 Грищук В.К., Маковецька Н.Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
5 67.9(4Укр)308 Калмиков Д.О., Данилевський А.О. Кримінальна та адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: монографія. Україна, Луганськ, ЛДУВС, 2013 3
6 67.308 Под ред. М.И. Ковалева Советское уголовное право: Часть Особенная. Россия, Москва, Юридическая литература, 1983 1
7 67.9(4УКр)308 Протидія торгівлі людьми (законодавчі акти). Україна, Київ, Правозахисний центр ЛА СТРАДА Україна, 2011 1
8 67.9(4Укр)308 Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
9 67.9(4УКр)308 Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні: Курс лекцій: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 2
10 67.9(4Укр)308 Уклад.: Баюк М.І., Войт М.І. Корупційні діяння в економічній та соціальній сферах: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
11 67.9(4Укр)308 Уклад.: Баюк М.І., Войт М.І. Корупційні дії та механізми їх запобігання в органах державної влади: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2012 2
12 67.9(4Укр)308 Уклад.: Войт М.І., Дзюбак М.М. Корупційні діяння: запитання та відповіді: інформаційно-методичний матеріал. Укураїна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2013 2
13 67.9(4Укр)308 Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання і протидії корупції: інформаційно-довідковий матеріал. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2013 2
14 67.9(4Укр)308 Нікіфорова Т.І. Обставини, які по"якшують покарання, за кримінальним правом України: монографія. Україна, Харків, , 2009 1
15 67.9(4Укр)308 Сучасний тероризм: світові, вітчизняні та регіональні тенденції: Навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХмЦНТЕІ, 2008 5
16 67.5 Келлі Ліз Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: посібник. Україна, Львів, Астролябія, 2011 5
17 67.5 За заг. ред. Дж. Перліна Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства: науково-практичне видання. Україна, Львів, Астролябія, 2011 5
18 67.9(4Укр)308 Дорохіна Ю.А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження: монографія. Укрраїна, Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016 1
19 67.9(4УКр)308 Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: монографія. Україна, Харків, НикаНова, 2013 2
20 67.9(4Укр)308 Шепетько С.А., Юрченко О.М. Вплив організованної злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі: монографія. Україна, Київ, "МП Леся", 2015 2
21 67.5 За заг. ред. Дж. Перліна Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства: науково-практичне видання. Україна, Львів, Астролябія, 2011 1
22 67.9(4Укр)308 Плисюк Н.М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримінальним правом України: дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 1
23 67.9(4Укр)308 Розслідування злочинів проти виборчих прав на чергових місцевих виборах 2015 року: підсумковий звіт. Україна, Львів, ФОП П"ятаков Ю.О., 67.9(4Укр)308 1
24 67.5 Келлі Ліз Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм: посібник. Україна, Львів, Астролябія, 2011 1
25 67.308 Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх: монографія. Україна, Київ, КНТ, 2015 1
26 67.9(4Укр)308 Злочини проти виборчих прав громадян: результати розслідувань та покарання за результатами парламентських виборів 2014 року. Україна, Львів, ФОП П"ятаков Ю.О., 2015 1
27 67.9(4Укр)308 Полторацький О.Б. Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. україна, Луганськ, Промдрук, 2013 1
28 67.9(4Укр)308 Шульга А.М., Павликівський В.І., Вапсва Ю.А. Кримінальне право України: основні питання та відповіді:посібник. Україна, Харків, Майдан, 2014 1
29 67.9(4Укр)308 Грачов С.В., Шамара О.В. Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України: монографія. Україна, Київ-Дніпропетровськ, "Артек", 2015 1
30 67.9(4Укр)308 Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 2
31 67.9(4Укр)308 Шамара О.В. Відповідальність за здійснення терористичної діяльності за кримінальним законодавством України: монографія. Україна, Київ, "Артек", 2014 1
32 67.9(4Укр)308 Ковальов С.І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 3
33 67.9(4Укр)308 Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні: монографія. Україна, Кіровоград, МПП "Антураж", 2011 2
34 67.9(4Укр)308 Грищук В.К., Пасєка О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія. Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх прав, 2013 1
35 67.9(4Укр)308 Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та кримінального права України (Загальна частина): навч. посіб. ( в схемах та визначеннях). Україна, Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2014 3
36 67.9(4Укр)308 Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х - початок ХХ1 століття): монографія. У 2 т. Т. 1.: Освіта, наука, законодавство. Україна, Київ, Острог, 2011 1
37 67.9(4Укр)308 Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х - початок ХХ1 століття): монографія. У 2 т. Т. 2.: Бібліографія. Україна, Київ, Острог, 2011 1
38 67.308 Под ред. В.В. Сташиса, А.Ш. Якупова Уголовное право УССР. Общая часть. Украина, Киев, Вища школа, 1984 1
39 67.308 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Росия, Москва, Юридическая литература, 1970 1
40 67. 9(4Укр)311 Лобойко Л.М., Банчук О.А. Кримінальний процес: навч. посіб. Україна, Київ, Ваіте, 2014 21
41 67.308 Тарханов И.А. Замена наказания по советскому уголовному праву Росія, Казань, Казанского університета, 1982 1
42 67.9(4Укр)308 Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навч. посіб. Україна, Київ, Ваіте, 2014 18
43 67.308 Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. Україна, Київ, Юридична практика, 2003 1
44 67.9(4Укр)308 Запобігання і протидія корупції (законодавчі акти). Україна, Київ, Київ, 2011 1
45 67.9(4УКр)308 Упоряд.: Л.П. Брич, О.І. Денькович, Л.В. Курило, В.Є. Ясеницький. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2015 1
46 67.9(4Укр)308 Кваша О.О., Харко Д.М. Виконавець злочину у структурі співучасті: монографія. Україна, Київ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2015 1
47 67.9(4Укр)308 Ред. О.М. Омельчук Кримінальне право України : Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 1
48 67.9(4Укр)308 Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. Кримінальна відповідальність за злочин проти безпеки руху та експлуатації транспорту: навчально-практичний посібник-коментар. Україна, Київ, Крок, 2015 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309 Ткачова О.В. Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт: монографія. Україна, Харків, Право , 2010 1
2 67.9(4УКр)309 Лисодєд О.В., Черненок М.П. Термінологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого законодавства. Україна, Харків, "Кроссроуд", 2010 1
3 67.9(4Укр)309 Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. Україна, Харків, Право, 2013 1
4 67.9(4Укр)309 За заг. ред. проф. Калашник Н.Г. Правова та соціально-виховна робота із засудженими жінками: Навч. посіб. Україна, Київ, СПД Москаленко О.М., 2008 1
5 67.309 Зельдов С.И. Освобождение от наказания и от его отбывания Россия, Москва, Юридическая литература, 1982 1
6 67.309 Проект Исполнительного кодекса Российской Федерации. Россия, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2004 1
7 67.309 Улетова Г.Д. Проект Федерального закона Российской Федерации "Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-исполнителей". Россия, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2006 1
8 Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об"єднань та участь у них:монографія. Україна, Київ, ФОП Маслаков, 2018 2
Кримінально-процесуальне право
1 67.311 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессульная форма. Россия, Москва, Юридическая литература, 1981 1
2 67.9(4Укр)311 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 25 жовтня 2013 року., м. Харків. Вип. № 5. Україна, Харків, ТОВ "Оберіг", 2013 1
3 67.9(4Укр)311 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 17 жовтня 2014 року, м. Харків. Вип. 6. Україна, Харків, Право, 2014 1
4 67.9(4Укр)311 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали посійно діючого науково-практичного семінару, 27 листопада 2015 року., м. Харків. Вип. 7. Україна, Харків, Право, 2015 1
5 67.9(4УКр)311 Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
6 67.9(4Укр)311+6 Острогляд О.В. Діяльність захисника в апеляційному провадженні: навч. посіб. Україна, Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет, 2010 3
7 67.9(4Укр)311 Дудка А.В. Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами: монографія. Україна, Івано-Франківськ, ЛьвДУВС, 2011 3
8 67.9(4Укр)311 Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства: Матер. круглого столу (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 25 травня 2007 року). Україна, Дніпропетровськ, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ., 2007 1
9 67.9(4Укр)311 Проблеми професійної підготовки слідчих: Матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007 р.). Україна, Дніпропетровськ, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2007 1
10 67.9(4Укр)311 Басиста І.В., Галаган В.І., Кузів О.М. Виїмка у кримінальному судочинстві України: процесуальний порядок і тактика проведення: монографія. Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012 1
11 67.9(4кр)311 Бойко В.П. Актуальні проблеми статусу особи в кримінальному судочинстві України: навч.посіб. Україна, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2012 1
12 67.311+67.308 Марчак В.Я., Руляков В.І. Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх і застосування до них примусових заходів виховного характеру: навч.-метод. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2008 1
13 67.311 Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процеса: монография. Украина, Харьков, "Крымарт", 2000 1
14 67.9(4Укр)311 Вакулік О.А., Азаров Ю.І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 3
15 Кримінальний процесуальний кодекс України (станом на 8 серпня 2018 року). Україна, Київ, ТОВ "Поліграфічна точка", 2018 2
16 67.9(4Укр)311 Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження: монографія. Україна, Київ, Істина, 2012 2
17 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Закон і Бізнес, 2012 3
18 67.9(4Укр)311 Автори-упорядники О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаіпов Путівник для учасника кримінального процесу. Україна, Київ, Центр політико-правовиіх реформ, 2011 1
19 67.9(4Укр)311 Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України: Монографія. Україна, Харків, Консум, 2005 2
20 67.9(4УКр)311 Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України. Україна, Харків, Оберіг, 2008 1
21 67.9(4Укр)311 Ганова Г.О., Присяжнюк І.І., Туркот М.С. Притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх: поцесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення: навчально-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
22 67.311 Петрухин И.Л., Отв. ред. И.Б. Михайловская Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. Россия, Москва, Наука, 1989 1
23 67.9(4Укр)311 Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2012 1
Кримінологія
1 67.61+67.9(4УКр Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія. Україна, Ужгород, "Ліра", 2011 1
2 67.61 Курашвили Г.К. Изучение следоватилем личности обвиняемого. Россия, Москва, Юридическая литература, 1982 1
Література універсального змісту
1 - Кер. проекту Олексій Омельченко Золота книга ділової еліти України. Презентаційний альманах в4-х т. Т. 2 Україна, Київ, ТОВ" Компанія "Євроімідж", 2000 1
2 - Кер. проекту Олексій Омельченко Золота книга ділової еліти України.Презентаційний альманах в4-х т. Т.3 Україна, Київ, ТОВ "Компанія "ЄВРОІМІДЖ", 2000 1
3 - Кер. проекту Олексій Омельченко Золота книга ділової еліти України. Презентаційний альманах в 4-х т. Т. 4 Україна, Київ, , 2000 1
4 - Кер. проекту Олексій Омельченко Золота книга ділової еліти України. Презентаційний альманах в 4-х т. Т. 1 , , ТОВ "Компанія "Євроімідж", 2000 1
5 91.9:74(4Укр-4Х Упорядник О.І. Денищик Микола Пророкович Вавринчук: довідково-біографічне видання. Україна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2013 3
6 76 Шаповал Ю.Г. Національна журналістика: Наукові праці. в 2 т. Том 1. Україна, Львів, , 2006 1
7 76 Шаповал Ю.Г. Національна журналістика: Наукові праці. в 2 т. Том 2. Україна, Львів, , 2006 1
Логіка
1 87.4 Тягло О.В. Критичне мислення: Навч. посіб. Україна, Харків, Основа, 2008 1
Маркетинг
1 65.05+65.40 Ларіна Р.Р., Пілюшенко В.Л. Маркетинг-логістична концепція управління територіями: Монографія. Україна, Донецьк, "Вебер", 2007 1
2 65.05 За ред. академіка АЕНУ Н.І. Редіної Маркетинг: Навч. посіб. Україна, Дніпропетровськ, ДДФА, 2007 1
3 65.05 Майборода О.О. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посіб. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
4 65.05 Васюткіна Н.В. Маркетинг: Навч. посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
5 65.05 Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: Монографія. Україна, Київ, КНУТД, 2008 1
6 65.05 Маркетинг для магістрів: Навч. посіб. Україна, Суми, "Університетська книга", 2007 1
Математика. Механіка
1 22.1 Неміш В.М., Процик А.І., Березька К.М. Практикум з вищої математики: Навч.посіб. Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2007 1
2 22.18 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: Навч.посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
3 22.1 Збірник тестових завдань з математики для слухачів підготовчого відділення та підготовчих курсів усіх форм навчання: Навч. посіб. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
4 22.1 Вища математика. Частина 3. Математичне програмуванння: Навч. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
5 22.1 Вища математика. Частина 2. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
6 22.1 Кривий С.Л. Курс дискретної математики: Навч. посіб. Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 2007 1
7 22.17 Сенчуков В.Ф. Основи дискретної математики: Навч. посіб. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
8 22.17 Михайленко В.М., Теренчук С.А., Кубайчук О.О. Теорія ймовірностей, ймовірні процеси та математична статистика. Збірник задач: Навч. посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
Медицина. Медичні науки
1 51 Бастун Н., Лукомська С. Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом: Посібник. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2007 1
2 51 Лазор О.Д,, Худоба О.В. Запобігання поширенню наркоманії та епідемії наркоманії та ВІЛ, СНІДу: проблеми, прогнози, управлінські рішення: Монографія. Україна, Львів, Ліга-Прес, 2005 2
3 51 Відп. ред. С.В. Козуля Формування тверезого способу життя в сім"ї та суспільстві: доповіді науково-практичної конференції, 15 липня 2012 р., Біла Церква. Україна, Біла Церква, "Твереза Україна", 2012 1
4 51 Горбасенко І.М., Руденко В.В. Що необхідно знати про туберкульоз. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2007 2
5 51 Упорядник О.І. Пилипенко Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніми і молоддю: Науково-методичний посібник. Україна, Київ, А.Л.Д., 1995 1
6 51 Научный руководитель О.Н. Балакирева Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей инъекционных наркотиков: Монография. Украина, Киев, "Социальный мониторинг", 2003 1
7 51 Соболев В.А., Белоусов Ю.Л., Нагорный И.А. Центр первичной профилактики наркотизма: методологическое и организационное обеспечение: Научно-методическое пособие. Украина, Харьков, Финарт, 2002 1
8 51 Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ІПСШ в Україні: Інформаційний бюлетень. Україна, Київ, ДЦССМ, 2002 1
9 51 Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ІПСШ в Україні. Вип. № 2: Інформаційний бюлетень. Україна, Київ, ДЦССМ, 2002 1
10 51 Репродуктивне та статеве здоров"я підлітків в Україні: Ситуаційний аналіз. Україна, Київ, Фонд Народонаселення ООН, 2004 1
11 51 Протидія епидемії ВІЛ, CНІД у молодіжному середовищі: Аналітичний звіт за результатами опитування "Знання. Ставлення. Поведінка". Україна, Київ, Український інститут соціальних досліджень, 2001 1
12 51 Керівник авт. кол. О.О. Яременко Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ, СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін"єкційним шляхом". Україна, Київ, Державний ін-т проблем сім"ї та молоді, 2002 1
13 51 Короленко Ц.П., Завьялов В.Ю. Личность и алкоголь Россия, Новосибирск, Наука, 1987 1
14 51 Комунікативні техніки зміни поведінки підлітків та молоді: Навчально-методичний посібник. Україна, Київ, Фонд народонаселення Організації Об"єднаних Націй, 2008 1
15 51 Моделі первинної та вторинної профілактики вживання наркотиків та інфікування ВІЛ/ІПСШ. Галузевий стандарт надання соціальних послуг вживачам психоактивних речовин, у тому числі споживачам ін"єкційних наркотиків. Україна, Київ, Державна соціальна служба для сім"ї, дітей та молоді, 2008 1
Менеджмент
1 65.05 Под ред. Йосио Кондо Мотивация персонала: Ключевой фактор менеджмента. Россия, Нижний Новгород, Приоритет, 2007 1
2 65.05 Кизим М.О., Пилипенко А.А., Ялдін І.В. Управління створенням і розвитком видатної корпорації: Монографія. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
3 65.050 Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. Україна, Київ, Скарби, 2004 20
4 65.05 Укладач Г.Л. Монастирський Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія організації" для слухачів магістратури за спеціальністю 8.000007 "Адміністративний менеджмент". Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2007 1
5 65.05 Укладачі Г.Л. Монастирський, О.Ф. Овсянюк-Бердадіна. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія організації" для студентів за спеціальністю 6.050200 "Менеджмент організацій" професійного спрямування "Менеджмент державних установ і організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2007 1
6 65.05 Под ред. Т.С. Клебановой Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: Монография. Украина, Харьков, ИД "ИНЖЭК", 2007 1
7 65.05 Под ред. Ю.Г.Лысенко Модели корпоративного менеджмента: Новые инструменты управления ресурсами: Монография. Украина, Донецк, ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007 1
8 65.05 За заг. ред. М.П. Бутка Менеджмент для публічної влади: навчальний посібник. Україна, Ніжин, Аспект-Поліграф, 2011 15
9 65.05 Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2007 1
10 65.05 Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб. для студ. екон. вузів. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
11 65.050 Коваленко И.И., Драган С.В., Рыхальський М.А. Экспертные оценки в управлении инновационными проектами: Учебное пособие. Украина, Николаев, НУК, 2007 1
12 65.05 Кривокульська Н.М. Екологічний менеджмент: навч. посіб. Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2013 19
13 65.050 Павловський Михайло Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст Україна, Київ, , 1999 7
14 65.05 За наук. ред. В.Б. Захожая Управління якістю: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Персонал, 2011 1
15 65.05 Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Мистецтво. Мистецтвознавство
1 85.11 Омельяненко М.В. Основи нормування міського середовища: Навч. посіб. Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 2007 1
2 85 Міртала Пилипенко: Скульптор і поет: Монографія. Україна, Київ, Львів, Нью-Йорк, "МІСІОНЕР", 2007 1
Міжнародне право
1 67.5 За ред акад. НАПрН України О.Д, Крупчана Міжнародний комерційний арбітражний суд: відповідність сьогоденню:збірник наукових праць. Україна, Київ, Ред. журн. "Право України", 2013 1
2 67.5 Вовк Т.В., Перемот С.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. Україна, Київ, РВА "Тріумф", 2006 5
3 67.5 Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
4 67.52 Крупчан О.Д,, Боярський Є.Д,, Проценко В.В. Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві України: монографія.Крупчан О.Д, Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2016 1
5 67.5+67.302 За наук. ред. С.Голова Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України. Україна, Київ, Центр європейського та порівняльного права, 2005 5
6 67.5 За заг. ред. В.Г. Дідика Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
7 67.5 Правове регулювання надання державної допомоги в європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
8 67.5 Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
9 67.5 За заг ред. В.Г. Дідика Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
10 67.5 Сфера зв"язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні: особливості правового регулювання: Науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
11 67.5 За заг. ред. В.Г. Дідика Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
12 67.5 Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
13 67.5 За ред Мережка О.О. Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві європейського союзу та в Україні. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
14 67.5 Бущенко А.П. Проти катувань. Стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Україна, Харків, Права людини, 2006 1
15 67.5 За ред. М.І. Іншина Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні: Науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
16 67.5 В Лутковська, В. Щепоткіна, В. Капустинський, Р. Бабанли, Ю. Хім"як, М. Бруско, А. Бущенко, О. Сапожнікова, о. Шинкаренко. PRECEDENT UA - 2016: результати дослідження. Україна, Київ, КВІЦ, 2017 1
17 67.5 Комаров В.В., Погорецкий В.Н. Международный коммерческий арбитраж. Украина, Харьков, Право, 2009 1
18 67.5 Редагування: Ірина Коссе Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії: дослідження. Україна, Київ, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014 1
19 67.5 Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
20 67.5 Солоненко О.М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку: монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2017 1
21 67.5 Уклад.: О.Ю. Димінська, Ватрас В.А. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: організаційно-правовий аспект. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
22 67.5 Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч.-практ. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
23 67.5 За заг. ред. Дж. Перліна Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури: науково-практичне видання. Україна, Львів, Астролябія, 2011 5
24 67.5 Осика С.Г., Коновалов В.В. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі. Україна, Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011 1
25 67.5+5 Наук. ред. укр. версії І. Сенюта Охорона здоров"я і права людини: ресурсний посібник. - 5-те вид., доп. Україна, Львів, ЛОБФ "медицина і право", 2011 1
26 67.5 Чиж І.С. Україна в Раді Європи: Монографія. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2001 30
27 67.5 "65-річчя загальної декларації прав людини: дотримання прав людини - пріоритет держави та суспільства": матеріали міжнародної науково0практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 грудня 2013 р. Україна, Херсон, "Гельветика", 2013 1
28 67.5 Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження. Доповідь по Україні. Україна, Київ, "К.І.С.", 2010 7
29 67.5 Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю: права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів. Україна, Київ, "К.І.С.", 2009 4
30 67.5+67.311 Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. Україна, Київ, "К.І.С.", 2010 2
31 67.5 Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження: керівні принципи застосування європейських стандартів. Україна, Київ, "К.І.С.", 2009 3
32 67.5 Автори-упорядники Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? Україна, Київ, Центр політико-правових реформ, 2011 1
33 67.5 За ред. О.О. Зарубінського, І.І. Мисика та ін. Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО. Парламентські слухання 23 жовтня 2002р. Україна, Київ, ВР України Комітет з питань Європейської інтеграціі, 2003 1
34 67.5 Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2005 2
35 67.52 Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підручник для студ.вищ.закл.освіти Україна, Київ, Варта, 2004 1
36 67.5 Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. Україна, Київ, Тріумф, 2006 5
37 67.5 Ізарова І.О. Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу: монографія. Україна, Київ, Дакор, 2015 2
38 67.5 Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2006 5
39 67.5 Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
40 67.5 За заг. ред. В.Г. Дідика Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
41 67.5 За ред. М.І. Іншина Правове регулювання сфери охорони здоров"я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
42 67.5 Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2005 5
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 За ред. В. П. Гавриш Перехідна економіка в Україні: макроекономічні аспекти системних перетворень. Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Центр перепідготовки працівників органів державної влади, 2003 5
2 65.05 А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко та ін.; за ред. А.Г. Савченка Макроекономіка Україна, Київ, Либідь, 1995 2
3 65.05 За ред. А.Г. Савченко Макроекономіка Україна, Київ, Либідь, 1999 2
Мовознавство
1 81.2Рос За заг. ред. Пономаренка В.С. Російсько-український словник сталих науково-технічних та економічних зворотів. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
2 83.7 Павлюк Л.С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація: Посібник. Україна, Львів, ПАІС, 2007 1
3 81.2Укр Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2004 1
4 83.3(4Укр) Ред. Півторак Г.П. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша Україна, Київ, Довіра, 2003 4
5 81.2Укр Гавура О., Конопліцька О. Ділова українська мова: навч. посіб. - 2-ге вид. доп. і перероб. Україна, Тернопіль, ТОВ "Новий колір", 2012 28
6 81 Сулейменов О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемності і мови Малого людства. Україна, Київ, Юніверс, 2006 1
Наука. Освіта.
1 60.5 Кишенькова книга для випускника інтернату: Довідник. Україна, Київ, ДЦССМ, 2006 1
2 74 За заг. ред. М.В. Афанасьева Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти магістрів за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 8.150000 "Державне управління" спеціалізації "Адміністративний Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
3 74 Укладачі: С.М. Роман.к, А.І. Клименко, О.Г. Труханова Права та гарантії студента: Збірник нормативно-правових актів. Україна, Київ, Четверта хвиля, 2007 1
4 67.301 Посібник для прийомних батьків та батьків-вихователів: Посібник. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
5 74+86 Чернілевський Д.В., Пшеничнюк О.В., Сідячева Н.В. Духовна культура особистості:навч. посіб. Україна, Київ-Вінниця, Академія креативної педагогіки, 2009 1
6 74 Арцишевська М.Р., Арцишевська Р.А. Інтеграція змісту освіти: Монографія. Україна, Луцьк, РВВ "Вежа", 2007 1
7 74.58(4Укр) За заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія. Україна, Київ, ДП "НВЦ" "Пріоритети", 2014 1
8 74.58 Болайто Род, Вест Річард Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови:проект "Англійська мова для університетів". Україна, Київ, "Сталь", 2017 1
9 72 Гол. ред. Г.О. Можейко Наукові студії: збірник наукових праць. Вип. 9. Україна, Луцьк, ПВД "Твердиня", 2010 1
10 72 Гол. ред. Г.О. Можейко Наукові студії: збірник наукових праць. Вип. 8. Україна, Луцьк, ПВД "Твердиня", 2009 1
11 72 Гол. ред. Г.О. Можейко Наукові студії: збірник наукових праць.Вип. 7. Україна, Луцьк, ПВД "Твердиня", 2008 1
12 72 Гол. ред. Г.О. Можейко Наукові студії: збірник наукових праць. Вип. 3. Україна, Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2004 1
13 72 Гол. ред. Г.О. Можейко Наукові студії: збірник наукових праць. Вип. 1. Україна, Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2001 1
14 74.58 Упорядник В.В. Болгов Енциклопедія економічної освіти України. Україна, Київ, Інститут біографічних досліджень, 2013 2
15 74 Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2007 року. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
16 74 Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи: Монографія. Україна, Кам"янець-Подільський, Абетка, 2006 1
17 74+32.973 За заг. ред. проф. Р.С. Гуревича Методика професійного навчання з інформаційних технологій: Навч. посіб. Україна, Вінниця, Державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2007 1
18 74(4Укр-4Хме)+7 Освіта, наука і культура на Поділлі: Збірник наукових праць. Т. 4. Україна, Кам"янець-Подільський, Кам"янець-Подільський державний університет, 2004 1
19 72+67.301 Авт.-упоряд.: О.Ю. Оболенський, М.К. Орлатий, Ю.П. Сурмін Наукові дослідження в галузі державного управління: Навч. посіб. Україна, Київ, НАДУ, 2008 1
20 74 Безносюк О.О., Прохороа О.А., Уліч В.Л. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Навч.-метод. посіб. Україна, Київ, Інфодрук, 2007 1
21 74 Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: Науково-методичний посібник. Україна, Київ, СПД "Цудзинович Т.І.", 2007 1
22 74+72 Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти: Науковий вісник Закарпатського державного університету. Спеціальний випуск. Україна, Ужгород, Ліра, 2007 1
23 72 Левінзон Д.І. Основи вибіркових магістерських дисциплін: Навч. посіб. Україна, Запоріжжя, ГУ "ЗІДМУ", 2007 1
24 74 Студентський порадник. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
25 74(4Укр-4Хме) Освіта Хмельниччини 2012: інформаційно-аналітичні матеріали. Україна, Хмельницький, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, 2012 2
26 72 Молодь в університетській науці: Збірник тез Щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління і права. Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2007 1
27 74.58 За заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Україна, Київ, Таксон, 2016 1
28 74.00 Сухомлинский В.А., Сост. О.В. Сухомлинская Как воспитать настоящего человека. (Этика коммунистического воспитания). Педагогическое наследие. Россия, Москва, Педагогика, 1990 1
29 74 За заг.ред. В. Співаковського Довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІУ рівнів акредитації 2013 -2014 . - 14-е видання. Україна, Київ, Київська нотна фабрика, 2013 1
30 74 За заг. ред. М.В. Афанасьева Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма підготовки. Засоби діагностики якості вищої освіти магістрів за спеціальністю 8.150101 "Державна служба" напряму підготовки 8.150000 "Державне управління" спеціалізації "Економіка". Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
31 72 Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Підручник. Україна, Чернівці, Рута, 2008 1
32 72 Молодь в університетській науці: збірник тез У Всеукраїнської студентської наукової конференції "Foreign Languages sn Use: Academic and Professional Aspects" (м. Хмельницький, 22 березня 2013 року) та щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький, 6 квітня 2013 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
33 74.03(4Укр-4Хме Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в особах. - Т.1. Україна, Хмельницький, ПП Мельник, 2006 1
34 74 Гол. ред. І.М. Шоробура Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. - Вип. 11. Україна, Хмельницький, ХГПА, 2012 1
35 74 Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 34. Україна, Рівне, РДГУ, 2006 1
Нотаріат
1 67.75 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №. - 5. - 2009. - Нотаріат в Україні. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
2 67.9(4Укр)75 Желіховська Ю.В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом: монографія. Україна, Київ, ПП Мельник, 2012 10
Облік та аудит
1 65.052 Дерев"янченко Т.Є. Маркетинговий аудит: Навч.-метод. посіб. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
2 65.052 За заг. ред. В.Ф. Дейнеки Оперативний облік в органах ДПС України: посібник-довідник. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
3 65.053 Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Управління ризиками аудиторської діяльності: Навч. посіб. Україна, Львів, "Львівська політехніка", 2008 1
4 65.053 Укладач Т.М. Ковальчук Теорія економічного аналізу: Навчально-методичний посібник. Україна, Чернівці, Рута, 2008 1
Політика. Політичні науки
1 66.3(4Укр) Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. Стратегічний виборно-проривний менеджмент. Україна, Київ, "МП Леся", 2007 1
2 66.2(4Укр) Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум 2007: Стратегії України в геополітичному просторі." Тези. Україна, Миколаїв, МДГУ ім. Петра Могили, 2007 1
3 66.2(5Каз) Назарбаєв - засновник казахстанської моделі міжетнічної та міжкофесійної злагоди. Україна, Київ, Етнос, 2006 1
4 66 Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика): монографія. Україна, Київ, Логос, 2006 2
5 66 За ред. О.В. Скрипнюка Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2 т. Т. 1.: Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження. Україна, Київ, Логос, 2010 2
6 66 За ред. О.В.Скрипнюка Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2 т. Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку. Україна, Київ, Логос, 2010 2
7 66.2(4Укр) За заг. ред. Ю.Г. Рубана Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія. Україна, Київ, , 2008 2
8 66.2(4Укр) Відп. ред. Н. Висоцька Україна і світ: прагнення змін: монографія. Україна, Київ, ДУХ І ЛІТЕРА, 2010 1
9 66(4Укр) Відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2016 1
10 66.3(4УКр) За заг. ред. Шайгородського Ю.Ж. Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
11 66(4Укр) Відп. ред. і упоряд. О. Майборода Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2016 1
12 66.5(4Укр) Укладачі: Д.В. Павличко, В.М. Зуєв, Л.М. Кононко Україна в нас єдина: Матеріали засідань наукових секцій !У Всесвітнього форуму українців, 18-20 серпня 2006 р., м. Київ. Україна, Київ, Екопаксервіс, 2006 1
13 66.3+86.3(4Укр) Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960-х років: політологічний дискурс: Монографія. Україна, Київ, Світогляд, 2005 1
14 66.4(4Укр) Укладач: С.Ф. Флентін Європейська інтеграція України та практичні аспекти її реалізації на рівні регіону: інформаційно-довідковий матеріал. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 2
15 66.2(4Укр)+65.9 Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку: збірник наукових праць за матеріалами П Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 року. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
16 66.3(4Укр) Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. Т. 1. Україна, Житомир, Рута, 2011 1
17 66.3(4Укр) Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. Т. 2. Україна, Житомир, Рута, 2011 1
18 66.4(4Укр) Уклад.: Терещенко Т.В. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 2
19 66,2 Медвечук В. Новий вимір демократії Україна, Київ, Основні цінності, 2001 9
20 66.4(0) Укладач: Войт М.І. Єдність у розмаїтті: коротко про ЄС.: інформаційно-довідковий матеріал. Україна, Хмельницький, Хмельницький ЦППК, 2013 2
21 66.4 Безносюк О.О. Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України: кредитно-модульна система навчання: Навч. посіб. Україна, Київ, ТОВ "Інфодрук", 2007 1
22 66.2(4Укр) Ющенко В.А. До нації. Вибрані промови. Україна, Київ, НІСД, 2010 4
23 66.0 Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні: монографія. Україна, Київ, Ін Юре, 2008 2
24 66.4 Гнелиця Д., Ткачук А. Це просто НАТО. (Північноатлантичний Альянс поруч з нами). Україна, Київ, Ін-т громадян. суспсп-ва, 2002 1
25 67.310 Есимова Ш.А. Эффективность системы государственного управления Республики Казахстан: теория и практика: Монография. Украина, Хмельницкий, Изд-во ХУУП, 2008 4
26 66 Бережная С.В., Бондаренко И.И., Кучемко Н.М. Тоталитаризм: исторический опыт Европы ХХ века: монография. Украина, Братислава, Европейский центр изобразительных искусств, 2013 2
27 66.2(4Укр) За заг. ред. Ю.Г. Рубана Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія. Україна, Київ, НІСД, 2009 2
28 66.2(4Укр) За ред. В.М. Яблонського Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання: (2007р. - вересень 2008 р.): зб. аналіт. матер. Україна, Київ, НІСД, 2009 1
29 66.3(4Укр) Олуйко В.М. Імітація бурхливої діяльності або з нічого й вийде ніщо: відкрита лекція. Україна, Хмельницький, ФО-П Сторожук О.В., 2012 5
30 Фріз І.В. NATO:український вибір. Україна, Київ, Солідарність, 2018 4
31 66+ 67.9(4Укр)3 За заг.ред. О.М. Сича Політологічні аспекти державного управління: навч. посіб. Україна, Івано-Франківськ, Місто НВ, 2013 13
32 66+67.9(4Укр)30 Томахів В.Я. Політологічні аспекти державного управління: навчально-методичний посібник. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2012 29
33 66.3(4Укр) Нова влада: виклики модернізації. Україна, Київ, "К.І.С.", 2011 1
34 66.5(4Укр) Антонюк О.В. Основи етнополітики: навч. посіб. Україна, Київ, МАУП, 2005 1
35 66.4(4Укр) За ред. Г.М. Перепилиці Зовнішня політика України - 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети: щорічник. Україна, Київ, ВД "Стилос", 2011 1
36 66.2(4Укр) Литвин В. Творити Україну Велику. Україна, Київ, Лі-Терра, 2003 1
37 66.2(5Каз) Назарбаєв Нурсултан В потоці історії. Казахстан - 2030: Процвітання, безпека і покращання добробуту всіх казахстанців: Послання Президента країни народу Казахстану. Критичне десятиріччя. Україна, Київ, Етнос, 2006 4
38 66.2(4Укр) За заг. ред. Ю.Г. Рубана Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики. Україна, Київ, НІСД, 2008 2
39 66.2(5Каз) Назарбаєв Н. Політика миру і злагоди. Україна, Київ, Етнос, 2007 1
40 66.2(5Каз) Назарбаєв Н. Казахстанський шлях. Україна, Київ, Етнос, 2007 2
41 65.05 Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. Стратегічний держбудівничий менеджмент. Україна, Київ, "МП Леся", 2007 1
Порівняльне право
1 67.0 Давид Р., Жоффре-Спинози К., Пер. с фр. В.А. Туманова Основные правовые системы современности Россия, Москва, Международные отношения, 1998 4
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.02 Дробязко С.Г. Общая теория права: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., исправл. и доп. Белоруссия, Минск, Амалфея, 2007 1
2 67.021 Дудаш Т.І. Праворозуміння крізь призму герменевтики: монографія. Україна, Львів, Край, 2010 1
3 67 Саннікова М.В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права: монографія. Україна, Харків, "Друкарня Мадрид", 2014 2
4 67.02 Кравчук В.М. Право-І. Навчально-методичні матеріали для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю "Державна служба". Україна, Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2012 19
Право соціального забезпечення
1 Упор. Л. С. Скоропад Права інвалідів в Україні. 2-е вид., доповн. і перер. Україна, Київ, Сфера, 2002 1
2 67.9(4Укр)305 Бурбело О.А., Заєць О.М. Розслідування страхових випадків в Україні: монографія. Україна, Луганськ, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012 3
3 67.9(4Укр)305 Право соціального забезпечення України: навч. посіб. Україна, Київ, Юридична книга, 2003 1
4 67.305 Юровский Б. Пенсии государственные и негосударственные: на что можно рассчитывать. Украина, Харьков, "Консульт", 2006 1
5 67.9(Укр)305 Гафурова О.В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання: монографія. Уукраїна, Київ, Ірідіум, 2014 2
6 67.9(Укр)305 Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 22 грудня 2015 р. Україна, Миколаїв, ПП Ощипок М.М., 2016 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.248 Малиновська О.А. Міграція та міграційна політика: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
2 65.24 За ред. П.Д. Пилипенка Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. Україна, Київ, Ін Юре, 2013 1
3 65.248 Населення України. Трудова еміграція в Україні: монографія. Україна, Київ, Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2010 1
4 65.248 Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусі. Україна, Київ, Сіда, 2007 6
Природничі науки в цілому
1 20.18 Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды. Украина, Суми, Университетская книга, 2007 1
2 46.73-61 Виноград О.В. Основи службової кінології: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2011 1
Прокуратура
1 67.9(4УКр)72 Попов Г.В. Діяльність органів прокуратури у сфері захисту прав дітей: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
2 67.9(4Укр)72 Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
3 67.9(4Укр)72 Діяльність прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових прав неповнолітніх: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 2
Психологія
1 51 За ред. С.І. Рясенко Словник психологічних термінів (з глибинної психології). Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
2 88+87.754 Колтунович Т.А. Етичний кодекс психолога: Навч.-метод. посіб. Україна, Чернівці, ЧНУ, 2007 1
3 В92 Выготский Л.С., Под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.1 Вопросы теории и истории психологии. Россия, Москва, Педагогика, 1982 1
4 88 Выготский Л.С., Под. ред. В.В. Давыдова Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.2. Проблемы общей психологии. Россия, Москва, Педагогика, 1982 1
5 88 Выготский Л.С., Под ред. А.М. Матюшкина Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3. Проблемы развития психики. Россия, Москва, Педагогика, 1983 1
6 88 Выготский Л.С., Под ред. Т.А. Власовой Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 5. Основы дефектологии. Россия, Москва, Педагогика, 1983 1
7 88.5 Вундт В. Психология народов. Серия " Антология мысли" Россия, Москва, "ЭКСМО", 2002 1
8 88.5 - Психология толпы: социальные и политические механизмы воздействия на массы. Серия "Антология мысли" Россия, Москва, Санкт- Петербург, " ЭКСМО", TERRA FANTASTICA", 2003 1
9 88.5 За заг. ред. проф. Д.І. Дзвінчука Психологія управління: навч. посіб. Україна, Київ, ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013 10
10 88.4 Клименко В.В. Психологія спорту: навч. посіб. Україна, Київ, МАУП, 2007 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Україна, Київ, НІСД, 2014 1
2 65.05 Найдьонов В.С. Основи державного регулювання економіки: навч. посіб. на матеріалах України. Україна, Ніжин, Аспект-Поліграф, 2010 5
3 65.04 (4Укр) Наук. ред. О.С. Чмир Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР: монографія. Україна, Київ, Вістка, 2013 1
4 65.28+67.307 Державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища: Колективна монографія. Україна, Київ, НДІ "Украгропродуктивність", 2007 1
5 65.049 Мельник С.А. Управління регіональною економікою: навч. посіб. Україна, Київ, КНЕУ, 2000 1
6 65.049(4Укр) Вакуленко В.М., Ігнатенко О.С., Лебединська О.Ю. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України. Україна, Київ, УАДУ, 2002 1
7 65.049 Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект. Україна, Київ, , 2006 1
8 65.049 Раєвнєва О.В. Моделювання антикризового управління регіоном. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
Релігія
1 86 Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви: Монографія Україна, Хмельницький, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
2 86 Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення: Колективна монографія. Україна, Київ, Українська Асоціація релігієзнавців, 2006 1
3 86 Лешан В.Ю., Звенигородська Ю.М. Історія християнства в Україні: Навч. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
4 86 За ред. Л.О. Филипович Релігія і нація в суспільному житті України й світу : Монографія. Україна, Київ, Наукова думка, 2006 1
5 86 Под общ. ред. М.П. Новикова Атеистический словарь. Россия, Москва, Политиздат, 1983 1
6 86+87 Шелли П.Б. Триумф жизни: Избранные философско-политические и атеистические трактаты. Россия, Москва, Мысль, 1982 1
7 86 Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. Россия, Москва, Политиздат, 1990 1
8 86.3 Шевченко А.И. Основы христианства: путь к истине: Навчальний посібник Україна, Донецк, ДонГИИИ, 2000 1
9 86 Редакційна колегія: І.В. Бондарчук - головний редактор та ін. Виконання обов"язків та зобов"язань України, що випливають із її членства в Раді Європи: Збірник матеріалів круглого столу. Україна, Київ, Світ Знань, 2006 1
10 86 За заг. ред. В. Бондаренка, А. Колодного, М. Новиченка, В. Любчика Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні: Збірник наукових і богослвських праць. Україна, Київ, "Благосвіт", 2004 1
11 86 За заг. ред. проф. А. Колодного і О. Сагана Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Україна, Київ, Центр релігійної інформації і свободи, 2000 1
12 86 За заг. ред. В. Андрущенка, В. Бондаренка, М. Заковича Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні: Збірник наукових матеріалів. Україна, Київ, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2005 1
13 86 Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи реалізації: Збірник наукових матеріалів. Україна, Київ, Світ Знань, 2007 2
14 86 Відпов. редактори - І.В. Бондарчук, А.М. Колодний Новітні релігійні рухи в Європі та Україні: Збірник наукових матеріалів. Україна, Київ, Світ Знань, 2006 1
15 86 За ред. Володимира Яворського Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод. Україна, Харків, Фоліо, 2005 1
16 86 Упорядник Л.О. Филипович Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. Україна, Київ, ЦеРІС, 2004 1
17 86 Релігія і церква в сучасних українських реаліях: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Україна, Київ, Українська Асоціація релігієзнавців, 2007 1
18 86 За заг. ред. А, Колодного, П. Яроцького, О. Сагана Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Україна, Київ, Гнозис, 2001 1
19 86.3 Гол. ред. А. Колодний, А. Толстоухов Релігійна Панорама. № 1-2. Україна, Київ, Світ знань, 2000 4
20 86.3 Гюлен Фетхуллах Діалог і толерантність. Україна, Київ, Вид-во Жупанського, 2013 1
21 86.37 Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории Росія, Москва, , 1987 1
22 86.3 Слободянюк Петро Українська церква Україна , Хмельницький, Хмельницька міська друкарня, 2000 1
23 86(4Укр) Куліш Н.С. Сучасний віруючий в контексті державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
24 86.3 Донини А. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана): Пер. с итал. Россия, Москва, Политиздат, 1989 1
25 86 Мюллер М., Вундт В. История религии. От слова к вере. Миф и религия. Россия, Москва, ЭКСМО, 2002 1
Світова економіка
1 65.5 Система світової торгівлі: Практичний посібник. Уукраїна, Київ, "К. І. С.", 2002 1
2 О73 Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі: Підручник Укураїна, Київ, "К. І. С.", 2001 1
3 66.2(4Укр) Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. Україна, Харків, Фоліо, 2009 3
4 65.5 Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія. Україна, Київ, Генеза, 2009 1
5 65.5 Шныпко А.С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы. Украина, Киев, Генеза, 2007 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 Журавлев В.И., Заворотнев Ю.Д. Количественные методы в социологии: Учебное пособие. Украина, Донецк, Издатель СПД Дмитренко Л.Р., 2007 1
2 60.5 Салахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: Навч. посіб. Україна, Запоріжжя, "ЗІДМУ", 2006 1
3 60.550 Подольская Е. А. Управление социальными процессами: Учебное пособие. Украина, Харьков, НУА, 2007 1
4 60.5 Цвайг Х.І. Соціологія праці: навч. посіб. Україна, Львів, СПОЛОМ, 2012 1
5 60.7(4Укр) Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села: Монографія. Україна, Київ, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007 1
6 60.5 Соціальні структури і особистість: дослідження Мелвіна Л. Кона і його співпрацівників. Україна, Київ, Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007 1
7 60.550(4Укр) За ред. Е.М. Лібанової Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія). Україна, Київ, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008 2
8 60.56 За ред. Е.М. Лібанової Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації: колективна монографія. Україна, Київ, Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2010 1
9 60.59(4Укр) За ред. Е.М. Лібанової Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків: колективна науково-аналітична монографія. Україна, Київ, Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2010 1
10 60.7 За заг. наук. ред. М.М. Білинської Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування: навч. посіб. з компакт-диском. Україна, Київ, НАДУ, 2013 3
11 60.59(4Укр) Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? Украина, Киев, Институт социологии НАНУ, 2001 2
12 60.550 Костенко О.М. Проблема № 1 сучасної цивілізіції (в українському контексті): Монографія. Україна, Черкаси, СУЕМ, 2008 5
13 60.5 За ред.І. Санжаровського Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку:практичний посібник. Україна, Київ, К.І.С., 2012 10
14 60.5 Лазар І.Г. Механізми формування гендерної політики: теоретико-методологічні аспекти: Наукове дослідження. Україна, Львів, , 2008 1
15 60.5 Лазар І.Г. Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи: Словник-довідник. - 2-ге вид., доп. Україна, Львів, , 2006 1
16 60.5 Лазар І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень: Наукове видання. Україна, Київ-Львів, , 2007 1
17 60.5 Лазар І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень: 2-ге наукове видання доп. та перероб. Україна, Хмельницький, , 2009 2
Статистика
1 60.6 Ред. В.В. Скальський Статистичний щорічник Хмельницької області за 2005 рік Україна, Хмельницький, Хмельницьке обласне управління статистики, 2006 1
2 60.6 Серова И.А., Зима А.Г. Статистика: Опорный конспект лекций. Украина, Харьков, ИД "ИНЖЭК", 2007 1
3 65.051 Редактор Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 11
4 65.051 Редактор Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2012 р. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 3
5 60.6 Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали ХУ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Україна, Київ, "Інформаційно-аналітичне агенство", 2017 1
6 65.051 Укладач: Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник наукових праць. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2009 10
7 65.29 Укладач: Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник наукових праць.У Україна, Хмельницький, ХУУП, 2008 1
8 65.051 Укладач Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник наукових праць. Україна, Хмельницький, Хмельницький університет управління і права, 2008 1
9 60.6 Наук. ред. Н.О. Парфенцева Статистика ринків: Підручник для вищ. навч. закл. Україна, Київ, ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2007 1
10 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2001 рік.: довідкове видання. Україна, Київ, Техніка, 2002 1
11 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2004 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Консультант, 2005 1
12 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2005 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Консультант, 2006 1
13 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2006 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Консультант, 2007 1
14 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2007 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Консультант, 2008 1
15 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2008 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Інформаційно-аналітичне агенство, 2009 1
16 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2009 рік: довідкове видання. Україна, Київ, Інформаційно-аналітичне агенство, 2010 1
17 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2009 рік. Ч.2. Україна, Київ, Інформаційно-аналітичне агенство, 2009 1
18 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2007 рік. Ч. 2. Україна, Київ, Інформаційно-аналітичне агенство, 2007 1
19 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2006 рік. Ч. 2. Україна, Київ, Держкомстат України, 2006 1
20 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2006 рік. Ч. 1. Україна, Київ, Держкомстат України, 2006 1
21 60.6 Статистичний збірник "Регіони України" 2004 рік. Ч. 2. Україна, Київ, Держкомстат України, 2004 1
22 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2004 рік. Ч. 1. Україна, Київ, Держкомстат України, 2004 1
23 60.6 Колеснік В.І. Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону: дисертація. Україна, Київ, Державна академія статистики, 2008 1
24 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний щорічник України за 2010 рік: довідкове видання. Україна, Київ, ТОВ "Август Трейд", 2010 1
25 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2007. Ч. 1. Україна, Київ, ДП "інформаційно-аналітичне агенство", 2007 1
26 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2008. Ч. 1. Україна, Київ, ТОВ "Консультант", 2008 1
27 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2008. Ч. 2. Україна, Київ, ТОВ "Консультант", 2008 1
28 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2009. Ч. 1. Україна, Київ, ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2009 1
29 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2010. Ч. 1. Україна, Київ, ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2010 1
30 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2010. Ч. 2. Україна, Київ, ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2010 1
31 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2011. Ч. 1. Україна, Київ, ТОВ "Август Трейд", 2011 1
32 60.6 За ред. О.Г. Осауленка Статистичний збірник "Регіони України" 2011. Ч. 2. Україна, Київ, ТОВ "Август Трейд", 2011 1
33 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку: навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 1
Страхування
1 60.5 За заг. ред. І.Д. Звєрєвої Оцінка потреб дитини та її сім"ї: Посібник Україна, Київ, Днржсоцслужба, 2007 1
2 60.5 Інформаційні матеріали щодо підсумків проведення соціальної роботи з сім"ями, дітьми та молоддю у 2007 році. Україна, Київ, Днржсоцслужба, 2008 2
3 60.5 Автори-упорядники: Дубініна І.М., Онишко Ю.В., Смислова Л.В. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження здітьми: Методичні матеріали для соціальних працівників. Україна, Київ, "КАЛИТА", 2007 1
4 60.5 Кравцова А., Кукуруза Г., Міхановська Н. Розвивальні ігри та вправи для дітей від народження до року: Посібник для батьків. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2007 1
5 60.5 Психологічна допомога та соціальний супровід батьків, у яких народилися діти з вадами психічного та фізичного розвитку: Методичні рекомендації. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2008 1
6 60.5 Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: Методичний посібник. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
7 60.5 Авт. кол.: Н.М. Комарова, І.В. Пєша Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, соціальних прауівників, національних та регіональних тренерів. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
8 60.5 Методичні рекомендації щодо технології оцінки ефективності соціальної реклами: Звіт за підсумками науково-дослідницької роботи. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
9 60.5 Методичні рекомендації соціальним працівникам центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді щодо організації діяльності служб роботи з ін"єкційними споживачами наркотиків. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2007 1
10 67.301 Методичні рекомендації для працівників центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді щодо роботи з молоддю, яка звільнилася з місць позбавлення волі. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2006 1
11 65.27 Організація роботи закладів соціального спрямування. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2007 2
12 65.27 Шірінян Л.В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики: монографія. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
13 67.305 Соціальне страхування в Україні. Збірник нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів. Вип.1 Україна, Київ, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України, 1999 50
14 67.305 Упор. М.Г. Селіхов Соціальне страхування в Україні. Збірник нормативно- правових актів та інформаційних матеріалів. Вип.2 Україна, Київ, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України, 2000 50
15 67.305 Упор. М.Г. Селіхов Соціальне страхування в Україні. Збірник нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів. В.3 Україна, Київ, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України, 2000 50
16 65.27 Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал № 3. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2008 1
17 65.27 Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал № 4. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2008 1
18 65.27 Інформація і право № 3: Інформаційно-довідковий бюлетень. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2008 1
19 65.27 За ред. І.Д. Звєрєвої, Ж.В. Петрочко Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: Навчально-тренінговий модуль із підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді. Україна, Київ, Держсоцслужба, 2008 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63 Образцов В.П. Судебно-ветеринарная экспертиза. - 2-е изд., доп. и перераб. Україна, Київ, Урожай, 1986 1
2 67.63 Костицький М.В., Луцький М.І. Судово-психологічна експертиза в адміністративному процесі: монографія. Україна, Івано-Франківськ, Івано-Франківський університет права, 2011 3
3 67.6 Живко З.Б., Живко М.О. Судова бухгалтерія у схемах і таблицях: навч. посіб. Україна, Львів, СПОЛОМ, 2007 1
4 67.9(4Укр)63 За заг. ред. П.В. Коляди Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення та проведення судової експертизи. Україна, Київ, УВПД ГШ МВС України, 2008 1
5 67.9(4Укр)63 За заг. ред. П.В. Коляди Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення і проведення судової експертизи. Україна, Київ, УВПД ГШ МВС України, 2009 1
6 67.63 Под. ред. И.А. Концевич Руководство к практическим занятиям по судебной медицине. Україна, Київ, Вища школа, 1988 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)7 Шляхи подолання рейдерства: удосконалення законодавства та посилення реагування правоохоронних органів на протиправні дії його організаторів і виконавців: Матеріали комітетських слухань, проведених 17 вересня 2008 року. Україна, Київ, Верховна Рада України, 2008 1
2 67.9(4Укр)71 За заг. ред. А.П. Бущенка, М.М. Гнатовського Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія. Україна, Київ, РУМЕС, 2017 1
3 67.7 Шишкін В.І. Судові системи країн світу. Кн. 1. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 2
4 67.7 Шишкін В.І. Судові системи країн світу. Кн. 2. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 2
5 67.71 Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции: материалы Международной научно-практической конференциии, Минск, 22 декабря 2011 года. Белоруссия, Минск, БГУФК, 2012 1
6 67.74 Ред. Н.О. Балац Господарський (арбітражний) суд Хмельницької області: історико-правові нариси, портрети Україна, Кам"янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2006 1
7 67.5 За заг. ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна Демократичне поліціювання: збірка наукових статей. Україна, Львів, Астролябія, 2011 5
8 67.71 Відп. за вип. І.І. Дутка Альтернативні способи вирішення спорів(ADR): матеріали Четвертого львівського міжнародного форуму (Львів, 26-27 травня 2011 року. Україна, Львів, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління, 2011 1
9 67.5 За заг ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна Демократичне поліціювання: Збірка наукових статей. Україна, Львів, Астролябія, 2011 1
10 67.71 Відп. за вип. І.І. Дутка Альтернативні способи вирішення спорів (ADR): матеріали П"ятого львівського міжнародного форуму (Львів, 24-25 травня 2012 року). Україна, Львів, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління, 2012 1
11 67.5 За заг.ред. Дж. Перліна Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури: науково-практичне видання. Україна, Львів, Астролябія, 2011 1
12 67.71 Мирецкий С.Г., Отв. ред. Шапкин М.А. Приговор суда Россия, Москва, Юридическая литература, 1989 1
13 67.71 За заг. ред. С.В. Ківалова Правничий довідник для професійних суддів. Україна, Одеса, Юридична література, 2003 1
14 67.71 Попелюшко В.О. "Мала" судова реформа в Україні та захист прав громадян. Україна, Острог, Національний Університет "Острозька академія", 2003 3
15 67.71 Петухов Г.Е., Под. ред. В.Н. Брусса Советский суд и становление революционной законности в государственном управлении. Украина, Киев-Одесса, Вища школа, 1982 1
16 67.9(4Укр)303 Домбровський С.Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів та факультетів. Україна, Харків, Консум, 2005 1
17 67.71(4Укр) Відп. за випуск П.М. Муляк Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства(Осінні юридичні читання) Україна, Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006 1
18 67.71 Концепция развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикциии арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека:Сб.науч.статей. Россия, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2007 4
19 67.71 Мурадьян Э.М. Судебное право. Россия, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2007 1
20 67.9(4Укр)71 Упоряд.: Д.Д. Луспеник, О.С. Ткачук Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011-2013). Правові висновки у цивільних справах. Україна, Біла церква, Білоцерківська книжкова фабрика, 2013 1
21 67.71 Победоносцев К.П. Судебное руководство. Россия, Москва, Статут, 2004 1
22 67.71 Відп. за вивуск І.І. Дутка Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: матеріали Другого львівського міжнародного форуму (Львів, 26-29 травня 2009 року). Україна, Львів, Л вівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2009 2
23 67.9)4Укр)71 Автор-упорядник Т.В. Руда Як визначити компетентний суд у вашій справі? Україна, Київ, Центр політико-правових реформ, 2011 1
24 67.9(4УКр)7 Сушинський О.І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу: монографія. Україна, Львів, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління, 2010 2
25 67.71(4Укр) Пригуза П.Д. Настільна книга професійного судді. Розгляд господарських справ конкурсного провадження: неспроможність та банкрутство. (Алгоритми процесуальної діяльності, науково-практичний коментар). Україна, Харків, Харків юридичний, 2010 1
26 67,71 Ред.Палиюк В.П. Защита гражданских прав третейскими судами Украина, Николанв, Вечерний Николаев, 2003 2
Теорія держави і права
1 67,0 Актуальні проблеми держави і права. Випуск 12 Україна, Одеса, Юридична література, 2001 1
2 67,0 Молодь в юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Другі осінні читання" (14 - 15 листопада 2003 року) Україна, Хмельницький, ХІРУП, 2003 2
3 67 Мирзаев С.Б. Полибий Россия, Москва, Юридическая литература, 1986 1
4 67.022 Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики: Открытая лекция. Украина, Киев, Симферополь, Логос, 2008 1
5 67.0 Кравчук М.В. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для студ. навч. закл. Україна, Тернопіль, "Терно-граф", 2008 1
6 67.0 Кравчук М.В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., змін. й доп. Україна, Тернопіль, Терно-граф, 2006 1
Торгівля
1 65.42 Голошубова Н.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами: Навч. посіб. Україна, Київ, Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2007 1
Транспорт
1 39.3 Мигаль В.Д. Технічна кібернетика транспорту: Навч. посіб. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Короленко В.М. Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2014 2
2 67.305 Трудовое право и право социального обеспечения:учеб.-метод. пособие. Белорусия, Минск, Интеграполиграф, 2007 1
3 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1-2. - 2012. - Застосування законодавства про працю: судові рішення Верховного Суду України (2001-2010), роз"яснення судової практики. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
4 67.305 Охорона праці: збірник актів acgus communautaire: Науково-практичний посібник у 2-х т. Т.2. Україна, Харків-Київ, Українська асоціація фахівців трудового права, 2006 5
5 67.305 Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Науково-практичний посібник у 2-х т. Т. 1. Україна, Харків-Київ, Українська асоціація фахівців трудового права, 2006 5
Філологічні науки
1 83 Олуйко В. Жити - значить мислити: захалявна книжечка афоризмів. Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст", 2010 33
Філософські науки
1 87 Конфуций Уроки мудрости: Сочинения. " Антология мысли" Россия, Украина, Москва, Харьков, ЭКСМО-ПРЕСС, "ФОЛИО", 2002 1
2 87 Стрижко В.А. Краткое слово о философи для лидера: Учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. Украина, Харьков, ИНЖЭК, 2008 1
3 87 Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т. 3. Україна, Київ, УБТ, 2007 3
4 87 Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: У пошуках істини і реальності. Т. 2. Україна, Київ, УБТ, 2006 3
5 87 Штанько В.І. Філософські проблеми наукового пізнання: Навч. посіб. Україна, Харків, ХНУРЕ, 2007 1
6 87 Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: Для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Т. 1. Україна, Київ, УБТ, 2007 3
7 87 Философия. Практикум (тексты, творческие задачи, логические упражнения, тесты, словари): Учебно-методическое пособие. Украина, Харьков, ИД "ИНЖЭК", 2007 1
8 87 Кислюк К.В. Философия в таблицах и схемах: Учебное пособие. Украина, Харьков, ИД "ИНЖЭК", 2007 1
9 87 Починок І.Б. Філософія гуманітарних наук: Навч. посіб. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
10 87.3 Кузнецов В.Н. Французский материализм ХУ111 века. Россия, Москва, Мысль, 1981 1
11 87.3 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. Россия, Москва, Политиздат, 1978 1
12 87.3 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). Россия, Москва, Мысль, 1979 1
13 87 Под общ. ред. И.В. Блауберга, И.К. Пантина Краткий словарь по философии. Россия, Москва, Политиздат, 1982 1
14 87.3 Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. Учеб. пособие. Россия, Мочква, Высшая школа, 198о 1
15 87.3 Нарский И.С. Западноевропейская философия ХУ!! века: Учеб. пособие. Россия, Москва, Высшая школа, 1974 1
16 87.3 Гегель Энциклопедия философских наук. Т. 3: Философия духа. Россия, Москва, Мысль, 1977 1
17 87.3 Гегель Энциклопедия философских наук. Т. 2: Философия природы. Россия, Москва, Мысль, 1975 1
18 87.3 Кондильяк Э. Б. Сочинения: В 3-х т. Т. 3. Россия, Москва, Мысль, 1983 1
19 87.3 Кондильяк Э.Б. Сочинения: В 3-х т. Т. 2. Россия, Москва, Мысль, 1982 1
20 87.3 Кондильяк Э.Б. Сочинения: В 3-х т. Т. 1. Россия, 1980, Мысль, 1980 1
21 87.3 Кузансий Н. Сочинения в 2-х т. Т. 2. Россия, Москва, Мысль, 1980 1
22 87.3 Кузанский Н. Сочинения в 2-х т. Т. 1. Россия, Москва, Мысль, 1979 1
23 87.7 Ницше Фридрих Воля к власти. Серия " Антология мысли" Россия, Украина, Москва, Харьков, " ЭКСМО", ФОЛИО", 2003 1
24 87.3 Герцен А.И. Сочинения в 2-х т. Т. 2. Россия, Москва, Мысль, 1986 1
25 87.3 Герцен А.И. Сочинения в 2-х т. Т. 1. Россия, Москва, Мысль, 1985 1
26 87.3 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т. 1. Россия, Москва, Мысль, 1982 1
27 87.3 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т. 2. Россия , Москва, Мысль, 1983 1
28 87.3 Подокшин С.А. Франциск Скорина. Россия, Москва, Мысль, 1981 1
29 87.3 Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фарби. Россия, Москва, Мысль, 1982 1
30 87.3 Бабий А.И. Дмитрий Кантемир. Россия, Москва, Мысль, 1984 1
31 87.3 Покровский Н.Е. Генри Торо. Россия, Москва, Мысль, 1983 1
32 87.3 Каменский З.А. Тимофей Николаевич Грановский. Россия, Москва, Мысль, 1988 2
33 87.3 Рожанский И.Д. Анаксагор. Россия, Москва, Мысль, 1983 1
34 87.3 Костюченко В.С. Вивекананда. Россия, Москва, Мысль, 1977 1
35 87.3 Громов Г.Н. Максим Грек. Россия, Москва, Мысль, 1983 1
36 87.3 Мееровский Б.В. Джон Толанд. Россия, Москва, Мысль, 1979 1
37 87.3 Осиновский И.Н. Томас Мор. Россия, Москва, Мысль, 1985 1
38 87.3 Хинц Х.В. Гуго Коллонтай. Россия, Москва, Мысль, 1978 1
39 87.3 Никоненко В.С. Николай Александрович Добролюбов. Россия, Москва, Мысль, 1985 1
40 87.3 Субботин А.Л. Бернард Мандевиль. Россия, Москва, Мысль, 1986 1
41 87.3 Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. Россия, Москва, Мысль, 1978 1
42 87.3 Быховский Б.Э. Сигер Брабантский. Россия, Москва, Мысль, 1979 1
43 87.3 Колядко В.И. Бернард Больцано. Россия, Москва, Мысль, 1982 1
44 87.3 Кашуба М.В. Георгий Конисский. Россия, Москва, Мысль, 1979 1
45 87.3 Свасьян К.А. Гете. Россия, Москва, Мысль, 1989 1
46 87.3 Бычваров М., Бычварова Н. Петр Берон. Россия, Москва, Мысль, 1981 1
47 67.307 Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения Россия, Украина, Москва, Харьков, "Эксмо", "Фолио", 2003 1
48 67.307 Шопенгауэр А. Афоризмы и истины: Сочинения. Серия "Антология мысли" Россия, Украина, Москва, Харьков, "ЭКСМО- ПРЕСС", " ФОЛИО", 1999 1
49 88.5 Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. Серия" Антология мысли" Россия, Украина, Москва, Харьков, " ЭКСМО" "ФОЛИО", 2002 1
50 87.666.7 Грищук О.В., Гелеш А.І. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 3
51 87.3 - Византизм и славянство. Великий спор. Серия " Антология мысли" Россия, Москва, " ЭКСМО- ПРЕСС", 2001 1
52 87.666.7 Мина В.В., Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння мети покарання: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 3
53 87.3 Холл М. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии Россия, Москва, ЭКСМО, 2003 1
54 87 Платон, Аристотель Политика. Наука об управлении государством. Серия " Антология мысли" Россия, Москва, ЭКСМО, 2003 1
55 87.666.7 Грищук О.В., Попов Д.І. Застосування природного права при здійсненні судового угляду: філософсько-правові аспекти: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 2
56 87.3 Нерсесянц В.С. Сократ Росія, Москва, , 1984 1
Фінанси
1 65.29 Кузенко Т.Б., Кузькін Є.Ю., Сабліна Н.В. Фінанси підприємств: Конспект лекцій. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
2 65,26 Глущенко С.В. Гроші та кредит: Конспект лекцій. Україна, Київ, Києво-Могилянська академія, 2007 1
3 65.26 Іванов Ю.Б., Петросянц К.В. Альтернативні системи оподаткування: Навч. посіб. Україна, Харків, ВД "ІНЖЕК", 2007 1
4 65.26 Под ред. А.Н. Асаула Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний. Россия, Санкт-Петербург, АНО "ИПЭВ", 2008 1
5 65.26 Горалько О.В., Козій І.С. Банківська діяльність: навч.посіб. Україна, Львів, Львівський дердавний університет внутрішніх справ, 2012 1
6 65.26 Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. Белоруссия, Минск, Мисанта, 2003 1
7 65.26+67.52 Онищенко Г.В., Петренко П.Д. Банківські гарантії: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
8 65.26 Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу 17 травня 2012 року, та науково-практичної інтернет-конференції. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
9 65.05 Синчак В.П.,
Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2008 1
10 65.26 Поліщук Є.А. Діяльність небанківських фінансових установ в інституційній структурі ринку: монографія. Україна, Київ, КНЕУ, 2014 1
11 65.26 Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2011 1
12 65.9(4Укр)26 Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стна та перспективи розвитку: монографія. Україна, Одеса, Атлант, 2010 1
13 65.26 Укладачі: Сидор І.П., Ткачук Н.М. Фінансова політика: навчально-методичні матеріали до вивчення курсу. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2012 19
14 65.26 За заг.ред О.В. Солдатенко Фіскальні важелі регулювання економіки: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
15 65.26 Беседовський О.М. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні: Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050100 "Оподаткування" всіх форм навчання. Україна, Харків, ХНЕУ, 2007 1
16 65.26 Шашкевич О.Л. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. Україна, Тернопіль, Поліграфічний центр "Матвей", 2012 19
17 65.26 Мілай А.О. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посіб. Україна, Київ, МАУП, 2007 1
18 65.26 Трусова Н.В. Фінансовий потенціал суб"єктів господарювання аграрної галузі: підручник. Україна, Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2017 4
19 65.26 Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за результатами науково-комунікативних заходів у межах виконання науково-дослідної роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України". Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 6. - 2009. - Обіг цінних паперів в Україні: науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
2 67.9(4Укр)302 За заг. ред. О.В. Солдатенко Правове регулювання місцевих фінансів України: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
3 67.9(4Укр)308 Самсін І.Л. Податкове зобов"язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання: монографія. Україна, Харків, Право, 2013 5
4 67.9(4Укр)302 Адміністративний примус у діяльності органів державної податкової служби України: Навч. посіб Україна, Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2007 1
5 67.302 Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок: монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2010 1
6 67.9(4Укр)302 Фінансове право у ХХ! сторіччі: здобутки та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 4 - 7 жовтня 2011 року. Ч. 2. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
7 67.9(4Укр)302 Збірник наукових праць. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
8 67.9(4Укр)302 Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
9 67.9(4Укр)302 Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства: навчально-практичний посібник. Україна, Київ, Ін Юре, 2005 2
10 67.9(4Укр)302 Мазур Т.В. Система гарантування вкладів фізичних осіб у банках: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія. Україна, Київ, "Київський університет", 2010 1
11 67.302 Конох М.С., Хрідочкін А.В. Фінансове право: Навч. посіб. Україна, Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2008 1
Художня література
1 84.4Укр Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців. Громадянська світоглядна поезія. Україна, Харків, ЛІДЕР, 2012 1
2 84.4Укр Томенко М. Теорія українського кохання. Україна, Київ, , 2005 3
3 84.4Укр Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик). Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2004 1
4 84.4Укр Горлач С. Хрестини незалежності:Дорожній щоденник. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2006 1
5 84.4Укр Палій Л. Дитинство, заметене часом:Спогади. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2006 1
6 84.4Укр Колісник Р. Довкола світу:Спогади. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2006 1
7 84.4Укр Грищук Б. Солом"яні дзвони:Лірико-публіцистичний роман-колаж. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2007 2
8 84.4Укр Стельмах Л. Мій кіт за тобою скучив:Мемуари. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2004 4
9 84.4Укр Лукаш М. Шпигачки. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2003 6
10 84.4Укр Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком:Читацькі маргіналії та варіації на тему Павла Загребельного. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2004 6
11 84.4Укр Берсенев В. Тримаю удар:Автобіографічна повість. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2003 2
12 84.4Укр Пасько В. Пора істини:Роман-хроніка. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2004 2
13 84.4Укр Тис Ю. Конотоп:Історична повість. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2007 2
14 84.4Укр Жулинський Г., Жулинський М. "То твій, сину, батько":Українська душа - на Голгофі ХХ ст. Україна, Київ, "Ярославів Вал", 2005 3
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Україна, Київ, ГО "Фундація "Центр суспільних медіа", 2012 1
2 67.304 Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Київ, 10 червня 2016 р.). Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2016 1
3 67.9(4Укр)304 За ред. О.А. Беляневич Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013 1
4 67.304 Федорчук Д.Е. Забезпечення виконання зобов"язань: Навч.посіб. Україна, Донецьк, "Вебер", 2007 1
5 67.9(4Укр)304 За заг. ред. академіка НАПрН України О.Д. Крупчана Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН УКраїни, 2017 1
6 67.9(4Укр)304 Стефанчук Р.О., Відп.ред. Я.М.Шевченко Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві(поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту):Монографія Україна, Хмельницький, Хмельницький університет управління і права, 2007 1
7 67.304 Джабраилов Р.А., Джумагильдиева Г.Д. Хозяйственно-правовое обеспечение рационального использования коммунальной собственности города (на примере концессии): Брошюра. Украина, Донецк, ООО "Юго-Восток", 2007 1
8 67.9(4Укр)304 Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов"язань: монографія. Україна, Тернопіль, "Підручники і посібники", 2009 1
9 67.304 Цивільний кодекс Галичини. Україна, Івано-Франківськ, Вавилонська бібліотека, 2017 2
10 67.9(4Укр)304 Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування: практичний посібник. Україна, Київ, "К.І.С.", 2007 1
11 67.9(4Укр)304 Кот О.О. Здійснення та захист суб"єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
12 67.9(4Укр)304 Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народження д-ра юрид. наук., проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 17 лютого 2017 р.). Україна, Харків, Право, 2017 1
13 67.9(4Укр(304 Андрейцев В.В. Договірні правовідносини з виконання науково-дослідних робіт: монографія. Україна, Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 2012 2
14 67.304 Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита: Монография. Россия, Красноярск, Красноярский гос. ун-т, 2001 2
15 67.304 Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. Україна, Одеса, Юридична література, 2016 1
16 67.9(4Укр)302 Упорядник О.М. Єфімов Вексельний обіг в Україні: законодавство, коментарі, роз"яснення, практика судів, зразки документів. Україна, Київ, ВСЕУВИТО, 2003 1
17 67.9(4Укр)304 За заг. ред. В.В. Костицького Повітряне право України: навч. посіб Україна, Дрогобич, Коло, 2011 1
18 67.9(4Укр)304 Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2011 1
19 67.304 Ред. В.Ф. Маслова Советское гражданское право. Учебник: В 2-х частях. Ч. 1 Украина, Киев, Вища школа, 1983 1
20 67.304 Отв. ред. Р.А. Майданик и Е.В. Кохановская Гражданское общество и развитие гражданского права: сборник статейк юбилею доктора юридических наук, профессора Наталии Семеновны Кузнецовой. Украина, Киев, Юридическая практика, 2014 1
21 67.304 Ред. В.Ф. Маслова Советское гражданское право. Учебник: В 2-х частях. Ч.2 Украина, Киев, Вища школа, 1983 1
22 67.9(4Укр)304 Відп. ред. Р.А. Майданик та О.В. Кохановська Актуальні проблеми приватного права України: збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнецової. Україна, Київ, Юридична практика, 2014 1
23 67.9(4Укр)304 Кузнєцова Н.С. Вибрані праці. Україна, Київ, Юридична практика, 2014 1
24 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 3
25 67.9(4Укр)304 Панченко С.С. Строк цивільно-правового договору: монографія. Україна, Миколаїв, Іліон, 2018 1
26 67.304 Галянтич М.К. Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень: Монографія. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2006 1
27 63.3 Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Монографія. Україна, Хмельницький-Київ, Вид-во Сергія Пантюка, 2005 2
28 67 Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права: монографія. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2011 1
29 67.9(4Укр)304 Клім С.І. Аналогія закону у цивільному праві України: монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2013 1
30 67.9(4Укр)304 Самбір О.Є. Суброгація в цивільному праві України: монографія. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2016 3
31 67.304 Гол.ред. Плохій В.С. Діти, молодь і закон. Збірник документів. Частина 2 Україна, Київ, ACADEMPRESS, 1994 2
32 67.9(4Укр)304 Міщук В.В. Транспортне право України: Курс лекцій: Навч. посіб. Україна, Хмельницький, Вид-во ХУУП, 2008 4
33 67.9(4Укр)304

За редакцією Стефанчука Р.О.

Цивільне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 1
34 67.9(4Укр)304 Головаха Є.І., Дубровський В.І., Кошик О.М., Під.ред. О.Й. Пасхавера Українська приватизація: плюси і мінуси Україна, Київ, Альтерпрес, 2001 1
35 67.9(4Укр)304 Бутнік-Сіверський С.О. Спадкування прав інтелектуальної власності: монографія. Україна, Київ, "НВП "Інтерсервіс", 2013 2
36 67.9(4Укр)303 Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна , Київ, Ін Юре, 2011 10
37 67.9(4Укр)304 Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України Україна, Хмельницький, Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006 1
38 67.304 Берестова І.Е., Бобрик В.І. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності (питання теорії і практики):Монографія. Україна, Київ, КВІЦ, 2006 3
39 67.9(4Укр)304 За заг.ред. О.Д.Крупчана Актуальні проблеми методології приватного права:Колективна монографія. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2005 1
40 67.9(4Укр)304 Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України:Монографія Україна, Київ, КВІЦ, 2006 1
41 67.9(4Укр)304 Пунда О.О. Право на свободу: Монографія. Україна, Хмельницький, "Евріка", 2006 2
42 67.304 Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: досвід регулювання зарубіжних країн: монографія. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009 10
43 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О. Стефанчука Цивільне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 200
44 67.304 Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конференції. Україна, Львів, Львівський національний університет, 2006 1
45 67.9(4Укр)304 Под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография. Украина, Харьков, Право, 2012 1
46 67.0)4УКр)303 Пригуза П.Д., Пригуза А.П. Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції з 18 січня 2013 року (докринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей (1-21). Україна, Херсон, ТДС, 2013 1
47 67.304 За заг.ред. І.А. Грицяка Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні (комплексне порівняльно-правове дослідження). Україна, Київ, ТОВ "АТІКА-Н", 2005 5
48 67.9(4Укр)304 Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім"ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: монографія. Україна, Запоріжжя, Просвіта, 2011 1
49 67.5 За ред. В.Г. Дідика Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні. У 2-х томах. Т. 2. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2006 5
50 67.5 За ред. В.Г. Дідика Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні. У 2-х т. Т. 1. Україна, Київ, ТОВ "Ніка-Прінт", 2006 5
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4УКр)310 Савчин Н.М., Бобрик В.І. Процесуально-правова прирора судових помилок у цивільному судочинстві України: монографія. Україна, Чернівці, Місто, 2017 1
2 67.9(4Укр)310 За заг. ред. В.І. Бобрика Уніфікація та диференціація загальних положень цивілістичного процесуального законодавства України: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013 1
3 67.310 Актуальные проблемы развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Эвропейского суда по правам человека: Сборник научных статей. Россия, Краснодар-Санкт-Петербург, "Юридический центр Пресс", 2008 1
4 67.9(4Укр)310 За редакцією Білоусова Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 1
5 67.310 Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 1
6 67.9(4Укр)310 Комаров В.В., Світлична Г.О., Удальцов І.В. Окреме провадження: монографія. Україна, Харків, Право, 2011 1
7 67.9(4УКр)310 За заг. ред. В.В. Комарова Виконавче провадження:навчально-практичний посібник. Україна, Харків, Право, 2014 1
8 67.9(4Укр)310 За ред. В.В. Комарова Позовне провадження: монографія. Україна, Харків, Право, 2011 1
9 67.9(4УКр)310 За заг. ред. К.В. Гусарова Цивільний процес на зламі століть: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування кафедри цивільного процесу (м.Харків, 20-21 жовтня 2016 року). Україна, Харків, Право, 2016 2
10 67.9(4Укр)310 Под общ. ред. В.В. Комарова Проверка судебных решений в гражданском процессе Украины и России:сб. тез. науч. докл. и сообщ. "круглого стола" кафкдр гражданского процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого" и юрид фак. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова (Харьков, 19 марта 2013 г.). Украина, Харьков, Право, 2013 1
11 67.9(4Укр)310 Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України. Україна, Харків, Право, 2012 1
12 67.310 Джумагельдиева Г.Д. Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений: Брошюра. Украина, Донецк, ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007 1
13 67.310 Авт. кол. М.И. Штефан, Е.Г. Дрижчаная, Л.К. Радзиевская и др. Гражданское процессуальное право Украинской ССР Украина, Киев, Выща школа, 1989 1
14 67.310 Білоусов Ю.В. Судовий розгляд цивільної справи Україна, Хмельницький, НАПВУ, 2000 4
15 67.310 Civil Procedure in Cross-cultural Dialogue: Eurasia Context: LAPL World Conference on Civil Procedure, September 18-21 2012, Moscow Russia. Russia, Moscow, Statut, 2012 1
16 67.310 Под ред. Д.Я. Малешина Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст: Всемирная конференция Международной ассоциации процессуального права, 18-21 сентября 2012 г., Москва, Россия: сборник докладов. Россия, Москва, Статут, 2012 1
17 67.9(4Укр)310 Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві: монографія. Україна, Харків, Право, 2016 1
18 67.310 Нефедьев Е.А. Избранные труды по гражданскому процессу. Россия, Краснодар, Совет. Кубань, 2005 5
19 67.310 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Россия, Краснодар, Совет.Кубань, 2005 4
20 67.74+67.310 Каллистратова Р.Ф. Избранные труды по арбитражному и гражданскому процессам. Россия, Краснодар, Совет.Кубань, 2007 1
21 67.310 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Россия, Краснодар, Совет.Кубань, 2003 1
22 67.310+67.74+67 Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства:теория и практика:Сб.науч.статей. Россия, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2004 1
23 67.9(4Укр)310 Закон і бізнес. - № 47-48. - 2017. - Цивільний процесуальний кодекс України. Україна, Київ, ТОВ "Мега-Поліграф", 2017 1
24 67.9(4Укр)310 Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В. Руда Путівник для учасника цивільного процесу. Україна, Київ, Центр політико-правоих реформ, 2011 1

Назад


Архів новин