Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2011р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4УКр)307 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби в Україні: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 1
2 67.9(4Укр)307 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 1
3 67.307 За ред. О.О. Погрібного Аграрне право України: Підручник Україна, Київ, Істина, 2006 1
4 67.9(4Укр)307 За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів Україна, Харків, Право, 2006 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Адміністративне право . Загальна частина.: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 1
2 67.9(4Укр)301 Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
Арбітраж
1 67.9(4УКр)74 За ред. О.І. Харитонової Господарське процесуальне право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2009 1
2 67.9(4УКр)74 Васильев С.В. Господарський процес України: підручник. Україна, Харків, Еспада, 2010 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій Україна, Київ, Атіка, 2004 1
2 67.9(;укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 4-те вид., переробл. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
3 67.9(4Укр)303 За заг.ред. В.В.Луця Корпоративне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 2
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2008 1
2 67.2 Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 10
3 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 5-те вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
4 67.2 Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
2 67.0 Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2005 2
3 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія Правознавство: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
4 67.1 Осауленко О.І., Осауленко А.О., Гіжевський В.К. Історія вчень про державу і право: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ФОП Ліпкан, 2010 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2007 1
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. П"ята сесія. 1 вересня - 23 жовтня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 13. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2011 1
3 67.300 За ред. В.О. Ріяки Конституційне право зарубіжних країн - 2-е вид., доп. і перероб.: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
Екологія
1 28.080 Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: навч. посіб. - 5-те вид., стереотип. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
Економіка
1 65 Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, ВЦ"Академія", 2009 1
2 65.01 За ред. В.Д.Базилевича Економічна теорія.Політекономія: Підручник Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 2
3 65 За заг. ред. С.І. Юрія Економічна теорія: політична економія: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2009 5
4 65.02 Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): навч. посіб. Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2010 5
5 65 За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської Основи економічної теорії: навч. посіб. Україна, Київ, Каравела, 2008 1
6 65.0 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 1
Економіка підприємства
1 65.29 Прус Л.Р. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. Україна, Хмельницький, Метод.-ред. центр ПВНЗ "УЕП", 2010 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.30 Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2011 10
2 65.25 Ціноутворення в умовах ринку: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 2
3 65.05 Управління якістю: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2010 2
Етика та естетика
1 87.754 Осауленко О.І. Юридична деонтологія: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2008 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Кнодель Л. Англійська для юристів: Тексти. Укракїна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
2 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид.. виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
3 81.2Англ Мясоєдова С.В. Нацкращі теми з англійської мови, ситуації, тексти для дискусій, діалоги, повідомлення. Україна, Харків, Харківська книжкова фабрика, 2005 1
4 81.2Англ Волкова О.Ю., Требелєва О.Є. Енциклопедія англійських тем: посібник. Україна, Харків, ТОРСІЕН ПЛЮС, 2005 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Гаєвський О.Ю. Інформатика: 7-11 класи.: навч. посіб. Україна, Київ, А.С.К., 2005 1
2 32.973 Анохіна І.Ю. Персональний компьютер без проблем і загадок. Україна, Донецьк, ТОВ "ВКФ "БАО", 2009 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 3
2 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 2
3 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 2
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309 Кримінально-виконавчий кодекс України: текст відповідає офіц. станом на 1січня 2011 р. Україна, Київ, Національний книжковий проект, 2011 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 За ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної Кримінальний процес: підручник. Україна, Харків, Право, 2010 2
2 67.9(4УКр)311 Коваленко Є.С., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
Кримінологія
1 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
2 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготов. до іспитів. Україна, Київ, Вил. ПАЛИВОДА А.В., 2008 2
Культура.
1 71 Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук Історія світової культури: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 2
2 71 Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 5
3 71 Культурологія: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ ЦУЛ, 2010 1
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 6
2 87.4 Щербина О.Ю. Логіка для юристів: Курс лекцій. 3-тє вид. Україна, Київ, Юридична думка, 2007 1
3 87.4 Жеребкін В.Є Логіка: підручник. - 9-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 2
4 87.4 Щербина О.Ю. Логіка для юристів: курс лекцій. - 4-те вид. Україна, Київ, Юридична думка, 2009 1
5 87.4 Тофтул М.Г. Логіка: підручник. - 2-ге вид.. допов. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 1
Менеджмент
1 65.05 Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2008 2
2 65.05 Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 5
3 65.05 Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Львів, "Інтелект-Захід", 2003 1
Міжнародне право
1 67.5 Кошеваров В.П. Міжнародне право: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2009 1
2 67.52 За ред. В.П. Жушмана, І.А. Шуміло Міжнародне приватне право: підручник. Україна, Харків, Право, 2011 1
3 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: Підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2008 2
Мовознавство
1 81.2Укр Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. посіб. - 3-тє вид., виправл., допов. та перероб. Україна, Київ, Арій, 2008 1
Наука. Освіта.
1 74 Волкова Н.П. Педагогіка: посібник. Україна, Київ, Академія, 2001 1
Політика. Політичні науки
1 66.0+66.5 Коршук Р.М. Етнополітологія: навч. посіб. Україна, Киїі, Алерта, 2011 5
2 66 Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Либідь, 2006 1
3 66 Прибутько П.С. Політологія: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
4 66 Кирилюк Ф.М. Новітня політологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 За заг. ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпечення України: навч. посіб. - 2-ге вид., змін. і доп. Україна, Київ, Істина, 2010 2
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Грищук М.В. Основи охорони праці: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
2 65.24 За ред. Я.І. Бедрія Основи охорони праці: навч. посіб. - 3-тє вид., переробл. і доп. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2010 1
3 65.24 Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2002 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: Посібник для підготов. до іспитів. - 3-тє вид., виправ. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 5
2 60.6 Промисловість Хмельничччини у 2005-2010 роках: статистичний збірник. Україна, Хмельницький, ГУС у Хмельницькій області, 2011 1
3 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 5-те вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2010 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.6 Дондик Н.Я., Дондик Г.П. Судова бухгалтерія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 2
2 67.6 Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 5
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Закон України "Про судоустрій і статус суддів": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 березня 2011р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
2 67.7(4Укр) Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2008 1
3 67.7(4Укр) Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 1
Теорія держави і права
1 67.0 Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. Україна, Харків, Еспада, 2006 2
2 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010 2
3 67.0 Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Філософські науки
1 87 Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. Україна, Київ, Академвидав, 2008 1
2 87я73 Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. Україна, Київ, , 2006 1
3 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: навч посіб. - 7-ме вид., стереотип. Україна, Київ, Вікар, 2008 4
Фінанси
1 65.26 Соколовська А.М. Основи теорії податків: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2010 2
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 5
2 67.9(4Укр)302 За ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко Податкове право України: кредитно-модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
3 67.9(4Укр)302 Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юридична думка, 2005 1
4 67.9(4Укр)302я7 Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник Україна, Київ, Прецедент, 2006 2
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Апопій А.В. Сімейне право України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 2
2 67.304 Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2008 10
3 67.9(4Укр)304 За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової Сімейне право України: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 2
4 67.304 Дякович М.М. Сімейне право: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
5 67.9(4Укр)304 За заг. ред. Я.М. Шевченко Цивільне право України: академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2. Особлива частина. -2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Ін Юре, 2006 1
6 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О. Стефанчука Цивільне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 4
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Упорядник  С.О. Куринська Цивільні процесуальні документи: посібник. Україна, Київ, Прецедент, 2009 1

Назад


Архів новин