Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за травень 2011р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Батанов О.В. Муніципальне право України: підручник. Україна, Харків, "Одіссей", 2008 30
2 67.9(4Укр)301 Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. Україна, Харків, "Одіссей", 2010 20
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 5. - 2011. - Ризики в господарській діяльності. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7-8. - 2011. - Конституція України у судових рішеннях. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 15 квітня - 4 червня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 11. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2011 1
3 67.9(4Укр)300 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2010 25
4 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія 5 червня - 26 червня 2009 року. Позачергові сесії: 24 липня 2009 року, 21 серпня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 12. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2011 1
Економіка
1 65.01 За ред. Ніколенко Ю.В. Політична економія: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 30
2 65.05 Реверчук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2007 18
3 65.02 Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
4 65.02 Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: навч. посіб. - 2-ге вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 5
5 65.02 Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 10
6 65 Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2009 10
7 65.28 Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. посіб. Україна, Харків, Бурун книга, 2009 8
8 65 За заг. ред. С.І. Юрія Економічна теорія: політична економія: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2009 10
9 65+72 За ред. А.А. Мазаракі Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб. - 2-ге вид., допов. Україна, Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011 1
Економіка підприємства
1 65.29 Кривов"язюк І.В. Підприємство в умовах ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Кондор, 2009 8
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.23 Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 2
2 65.05 Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2011 5
3 65.30 Авт. кол.: Живко З.Б., Берлінг Р.З., Стадник М.Є., Живко М.О. Системи технологій: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2009 5
4 65.23 Косянчук Т.Ф., Швид В.В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2010 3
5 65.05 Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Кондор, 2008 9
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Левков В.М., Петренко О.В. Земельные споры. Украина, Харьков, Фактор, 2010 1
2 67.307 Сухова Е.А. Земельное право: курс лекций: учебное пособие для вузов. Россия, Москва, "Экзамен", 2006 1
Менеджмент
1 65.05 Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник. Україна, Суми, Університетська книга, 2009 10
Міжнародне право
1 67.5 Лозо В.И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС): монография. Украина, Харьков, Право, 2008 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.5 Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 За ред. В.Д. Базилевича Мікроекономіка: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 12
2 65.05 Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
3 65.05 Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 10
4 65.05 Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2010 5
Наука. Освіта.
1 74.58 Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 1
2 74.58 Освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування": збірник нормативних документів. Україна, Київ, Галузевий стандарт вищої освіти України, 2011 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.9(4Укр)049 За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. - 9-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 4
2 65.9(4Укр)049 За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. - 8-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 1
3 65.9(4Укр)049 Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2010 5
4 65.9(4Укр)049 Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2011 5
5 65.9(4УКр)049 Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ", 2011 5
Фінанси
1 65.26 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 8
2 65.26 Авт. кол.: Жаворонкова Г.В., Сівашенко Т.В., Скібіцька Л.І., Туз О.І. Управління інвестиціями та інноваціями: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2011 3
3 65.26 Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. - -2- вид. Україна, Київ, Каравела, 2008 4
Цивільне право
1 67.9(4УКр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2011. - Державна реэстрація актів цивільного стану: законодавство, судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
2 67.9)4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 6. - 2011. - Правове регулювання інформаційних відносин: законодавство, судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1

Назад


Архів новин