Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2012р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4УКр)307 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби в Україні: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 1
2 67.9(4Укр)307 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 1
Адміністративне право
1 67.9(4УКр)301 За ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової Кодекс адміністративного судочинства України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 лютого 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. - 6-те вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 5-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 4
2 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 4-те вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2008 1
2 67.2 За ред. В.Д. Гончаренка Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія: навч. посіб. Україна, Київ, Ін Юое, 2002 1
3 67.2 Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 7-ме вид. Україна, Київ, Істина, 2012 1
4 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2011 1
5 67.2 Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., переробл. та допов. Україна, Київ, Видавничий дім "Ін Юре", 2003 1
6 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
7 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. - 4-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2007 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 2
2 67 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2011 3
3 67.3 Макарчук В.С. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
4 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія Правознавство: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 За заг. ред. В.О.Ріяки Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. - 2ге вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2012. - Науково-практичний коментар Кодексу України про надра. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
Екологія
1 20.1 Потіш Л.А. Екологія: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
Економіка
1 65.05 Захарчин Г.М., Юринець О.В. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2011 2
2 65.32 За ред. М.Я. Дем"яненка Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія. Україна, Київ, ННЦ ІАЕ, 2011 1
3 65.29 Калайтан Т.В. Контролінг: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ, 2010 1
4 68.9 Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях: навч. посіб. Україна, Київ, КНЕУ, 2005 1
5 65.05 Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навчально-методичний практикум для самостійного вивчення курсу. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2006 1
6 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: підручник. - 7-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 3
7 65 Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2009 1
8 65 Мочерний С.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: підручник. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2011 1
Етика та естетика
1 87.754 Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: підручник. Україна, Харків, Еспада, 2008 1
2 87.7 Юрій М.Ф. Етика: підручник. Україна, Київ, Дакор, 2006 1
3 87.754 Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія:Основи юридичної діяльності): навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
4 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Харків, Одіссей, 2008 1
5 87.8 За ред. В.О Лозового Естетика: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
6 87.754 Осауленко О.І. Юридична деонтологія: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2008 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: довідник. Україна, Київ, ТОВ "ВП Логос-М", 2009 1
2 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
3 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: довідник. Україна, Київ, ТОВ "ВП Логос-М", 2006 1
4 81.2Англ Голіцинський Ю.Б. Граматика: збірник вправ. - перекл. з рос. 5-го вид. Україна, Київ, Арій, 2007 1
5 81.2Англ Хайруллин В.И. Английский для юристов. Практика перевода: учебное пособие. Россия, Москва, АСТ Восток - Запад, 2008 1
6 81.2Англ Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. Україна, Харків, ВД "Школа", 2007 1
7 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид.. виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
8 81.2Англ Голіцинський Ю.Б. Граматика: Збірник вправ (Перекл. з рос. 4-го вид.). Україна, Київ, А.С.К., 2005 2
9 81.2Англ Буданов С.І., Борисова А.О. Business English. Ділова англійська мова Україна, Київ, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) За ред. В.Д. Гончаренка Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. Україна, Київ, Ін Юре, 2003 1
2 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
3 67.2(4Укр) Заруба В.М. Історія держави і права України: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2006 1
4 67.2(4Укр) За ред. А.С. Чайковського Історія держави і права України: підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
5 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 2
6 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
7 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 1
Криміналістика
1 67.62 Біленчук П.Д. Криміналістика в питаннях і відповідях: посібник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
2 67.62 Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник Україна, Київ, Кондор, 2005 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 5-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юридична думка, 2008 1
2 67.9(4Укр)308 Авт.- упоряд. П.В. Хряпінський Кримінальне право України: загальна частина: навч. посіб. Україна, Суми, Університетська книга, 2009 1
3 67.9(4Укр)308 Хохлова І.В., Шем"яков О.П. Кримінальне право України (Особлива частина): навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 1
4 67.9(4Укр)308 За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: особлива частина: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Харків, Право, 2010 1
5 67.9(4Укр)308 За ред. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2010 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Молдован В.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України. Тези лекцій. Ігри. Процесуальні документи: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
2 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 29 листопада 2011 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
3 67.311 Под ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Уголовно-процессуальный кодекс Украины : Научно-практический коментарий Україна, Харків, Одиссей, 2003 2
Кримінологія
1 67.61 Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
Культура.
1 71 Павленко О.П. Культурологія: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
2 71 Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури: навч. посіб. - 2-ге вид., виправл. Україна, Київ, Знання, 2010 1
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 1
2 87.4 Дуцяк І.З. Логіка: підручник. Україна, Київ, Знання, 2010 1
3 87.4 Жеребкін В.Є Логіка: підручник. - 9-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 1
Маркетинг
1 65.05 Бутенко Н.В. Маркетинг: підручник. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
2 65.05 За ред. Ковальчука С.В. Маркетинг: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2010 1
Математика. Механіка
1 22.11 Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 1
Менеджмент
1 65.05 Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. - 2-ге вид., випр. доп. Україна, Київ, Академвидав, 2007 1
Міжнародне право
1 67.5 Бущенко А.П. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. - 2-ге вид., дп. та виправл.. Україна, Харків, Права людини, 2010 1
2 67.5 Бущенко Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Україна, Харків, Права людини, 2010 1
3 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
4 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: Підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2008 1
5 67.52 За ред. проф. А. Довгерта Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2008 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.5 Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. - 6-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 1
Мовознавство
1 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. Україна, Київ, Вища школа, 2005 1
2 81.2Укр Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування:навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Каравела, 2010 1
3 81.2Укр Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спец. навч. закл. - 4-те вид., перероб. та доп. Україна, Київ, А.С.К., 2003 1
Політика. Політичні науки
1 66.2(4Укр) Левицкий Б. Политика и общество в советской Украине 1953 - 1980. Канада, Эдмонтон, Канадский университет, 1984 2
2 66 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія: підручник. - 3-тє вид., перероб., доп. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2010 1
3 66 Прибутько П.С. Політологія: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 3
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 За заг. ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпечення України: навч. посіб. - 2-ге вид., змін. і доп. Україна, Київ, Істина, 2010 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішнх справ: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Психологія
1 88.4 Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. Україна, Харків, Прапор, 2009 1
2 88.4 Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2007 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 3
Судові та правоохоронні органи
1 67.71 За заг.ред. П.Д. Біленчука Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2011 1
2 67.9(4Укр)71 Про судоустрій і статус суддів: закон України. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2010 1
3 67.9(4Укр)7 Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2008 1
Теорія держави і права
1 67.0 Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. Україна, Харків, Еспада, 2006 4
2 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2009 1
3 67 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Україна, Харків, КОНСУМ, 2008 2
4 67 За заг ред. Шилінгова В.С. Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2008 1
5 67.0 Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посіб. Україна, Київ, "Правова єдність", 2008 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
Філософські науки
1 87.4 Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 2
2 87.4 Ряшко В.І. Логіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
3 87.2 Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. Україна, Київ, Академвидав, 2008 1
4 87.2 Сосна В.П. Філософія: навч. посіб. - 2-ге вид., випр. Україна, Хмельницький, ХНУ, 2009 1
Фінанси
1 65.26 Дем"яненко М.Я. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика: монографія. Україна, Київ, ННЦ ІАЕ, 2010 2
2 65.052 Дем"яненко М.Я., Чудовець В.В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: монографія. Україна, Київ, ННЦ ІАЕ, 2008 1
3 65.26 Боровикова Е.В. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: учебное пособие. Россия, Москва, ИНФРА-М, 2011 1
4 65.26 Под ред. Л.И. Гончаренко Налоговое администрирование: учебное пособие. Россия, Москва, КНОРУС, 2009 1
5 65.26 Никулкина И.В. Общая теория налогообложения: учебное пособие. - 2- е изд., перераб. и доп. Россия, Москва, Эксмо, 2011 1
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 3
2 67.9(4Укр)302 Податковий кодекс України. Україна, Суми, ВВП НОТІС, 2012 1
3 679(4Укр)302 Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
Цивільне право
1 67.304+65(4Укр) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. - 2-е вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2006 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: текст відповідає офіц. станом на 1 червня 2010 року. Україна, Київ, Національний книжковий проект, 2010 1

Назад


Архів новин