Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2014р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Дрешпак В.М. Знаки та символи в державному управлінні: монографія. Україна, Київ, ДРІДУ НАДУ, 2010 2
2 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2011р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
3 М19 Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Україна, Луцьк, , 2000 1
4 67.9(4Укр)301 Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): монографія. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2003 1
Господарське право
1 67.303 Кравчук В.М. Корпоративне право: Науково-практичний коментар законодавства та судової практики Україна, Київ, Істина, 2005 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
2 67.2 Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 6-те вид. Україна, Київ, Істина, 2010 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
2 67.3 Макарчук В.С. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
3 67.3 Трофанчук Г.І. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
4 67.9(4Укр) За ред. В.І. Короля, Ю.В. Білоусова Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 10
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. Україна, Київ, Наукова думка; Прецедент, 2006 1
2 67.9(4Укр)300 За ред. Є. Захарова, В. Яворського Права людини в Україні - 2008. Доповідь правозахисних організацій. Україна, Харків, Права людини, 2009 1
3 67.9(4Укр)300 За заг. ред. В.М. Олуйка Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: збірник наукових праць. Ч.2. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2008 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Кодекс України про надра; Лісовий кодекс України; Водний кодекс України; Повітряний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 червня 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
Економіка
1 65.053 Контроль в бюджетних установах : навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2010 1
2 65.0 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 1
3 65 Уразов А.У. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, МАУП, 2007 1
Економіка підприємства
1 65.29 За заг. ред. С.Ф. Покропивного Економіка підприємства: підручник. - 3-тє вид., без змін. Україна, Київ, КНЕУ, 2006 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.27 Говорушко Т.А. Страхові послуги:Навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
Етика та естетика
1 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Харків, Одіссей, 2008 3
2 67.71 За ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової Ораторське мистецтво: підручник. Україна, Харків, Право, 2013 2
3 87.75 Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
4 87.7 За ред. проф. В.О. Лозового Етика: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
Іноземна мова
1 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
2 81.2Англ Кнодель Л. Англійська для юристів: Тексти. Укракїна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
3 81.2Англ Англійська мова для правників: підручник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 1
4 81.2Англ Кнодель Л.В. Англійська для бізнес-спеціальностей: навч. посіб. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
5 81.2Лат Хоміцька З.М. Латинська мова: підручник. Україна, Харків, Право, 2007 1
6 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: довідник. Україна, Київ, ТОВ ВП Логос-М, 2007 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 2
2 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
3 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підручник. Україна, Київ, Ін Юре, 2008 1
4 67.2(Укр) Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час): Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 1
Криміналістика
1 67.62 Кофанов А.В., Кофанова А.С. Криміналістика: посібник для пілготовки до іспитів. УкраїнаФОП О.С. Ліпкан, Київ, , 2011 2
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. О.О. Дудорова Кримінальне право. Особлива частина.: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, ВД Дакор, 2013 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10-11. - 2014. - Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
2 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
3 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Культура.
1 71 За ред. М.М. Заковича Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. - 5-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2010 1
2 71 Свістельник І. Інформаційна культура студента: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Логіка
1 87.4 Тофтул М.Г. Логіка: підручник. - 2-ге вид.. допов. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 1
2 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка:підручник. - 11-те вид., випр. Україна, Київ, Знання, 2011 1
Міжнародне право
1 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 1
2 67.5 Козик А.Л., Томашевский К.Л., Волк Е.А. Международное и национальное трудовое право (проблемы взаимодействия): монография. Белоруссия, Минск, Амалфея, 2012 1
Мовознавство
1 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2007 2
2 81.2(4Укр) Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. - 7-ме вид., випр. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
Наука. Освіта.
1 74 Інноваційні технології у вищій юридичній освіті: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції (25-28 травня 2005 р., Київ). Україна, Київ, Стилос, 2005 1
2 74.58+91.1 Укладач Н.В. Артикуца Інновації у вищій освіті: бібліографічний покажчик. Україна, Київ, Стилос, 2005 1
3 74.58+65 Алькема В.Г., Шахматова Т.В. Бізнес-освіта в Україні: монографія. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2010 1
Політика. Політичні науки
1 66 Прибутько П.С. Політологія: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Право соціального забезпечення
1 67.305 Кінащук Л.Л. Страхове право: Підручник. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
2 67.9(4Укр)305 З заг. ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпеченя України: навч. посіб. - 3-тє вид., змін. і допов. Україна, Київ, Істина, 2012 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Психологія
1 88.4 Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение: учебное пособие. Украина, Киев, Липкан Е.С., 2012 1
Релігія
1 86 Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство: підручник. Україна, Київ, Дакор, 2006 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 За ред. В.Г. Городяненка Соціологія: підручник. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 1
2 60.55 За ред. О.М. Семашка, В.М. Пічі Соціологія культури: навч. посіб. Україна, Київ, Каравелла, 2002 1
3 60.5 Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навч. посіб. - 2-ге вид., допов. і випр. Україна, Київ, МАУП, 2004 1
4 60.5 Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс: підручник. Україна, Київ, Каравела, 2005 1
5 60.5 Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2004 1
6 60.5 За ред. В.М. Пічі Соціологія: підручний. - 4-те вид., стереотип. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2013 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 3
2 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 4
3 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 5-те вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2010 1
4 60.6 За заг. ред.М.П. Пихтіна Правова статистика: навч. посіб. Україна, Київ, ФОП О.С. Ліпкан, 2011 2
Судові та правоохоронні органи
1 67.7 За заг. ред. Є.О. Гіди Вступ до правоохоронної діяльності: навч. посіб. Україна, Київ, ФОП О.С. Ліпкан, 2011 1
Теорія держави і права
1 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010 1
2 67.0 Тиченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид. стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
3 67.0 Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. Україна, Харків, Еспада, 2006 1
4 67 За заг. ред. Є. О. Гіди Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. Україна, Київ, ФОП О.С. Ліпкан, 2010 1
5 67 За заг. ред. Є.О. Гіди Теорія держави та права: підручник. Україна, Київ, ФОП О.С. Ліпкан, 2011 1
6 67 Машков А.Д. Теорія держави і права: підручник. Україна, Київ, ВД Дакор, 2014 1
7 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 4-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2013 4
8 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2012 4
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 За ред. В.В. Жернакова Трудове право: підручник. Україна, Харків, Право, 2013 1
Філософські науки
1 87.2 Сосна В.П. Філософія: навч. посіб. - 2-ге вид., випр. Україна, Хмельницький, ХНУ, 2009 1
2 87.666.7 Мина В.В., Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння мети покарання: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 5
3 87 Буслинський В.А. Історія філософії: навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2011 1
Фінанси
1 65.26 За наук. ред. М.В. Грідчіної, В. Б Захожая Фінанси (теоретичні основи): підручник. - 2-ге вид., випр. і допов. Україна, Київ, МАУП, 2004 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Галянтич М.К. Житлове право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
2 67.9(4Укр)304 Стефанчук М.О. Межі здійснення суб"єктивних цивільних прав: монографія. Україна, Київ, КНТ, 2008 1
3 67.9(4Укр)304 Упорядники.: Тетарчук І.В.  Дяків Т.Є. Цивільне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
4 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 16 вересня 2011 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 10

Назад


Архів новин