Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2015р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 Сальман І. Ю. Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавство: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 2
Адвокатура
1 67.9(4УКр)76 Зейкан Я.П., Сафулько С. Настільна книга адвоката у кримінальній справі (КПС 2012). - 2-ге вид., допов. Україна, Київ, Дакор, 2016 1
2 67.9(4Укр)76 Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. - 3-тє вид., випр. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Упорядник Руснак Ю.І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві: практичний коментар. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 1
2 67.9(4Укр)301 Пєтков С.В. Теорія адміністративного права: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2014 2
Арбітраж
1 67.5 Під ред. У. Гелльманна, В.М. Коссака Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 20
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 Гайченко В.А., Коваль Г.М., Буравльов Є.П. Основи безпеки життєдіяльності людини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., перероб. ідопов. Україна, Київ, МАУП, 2006 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Под ред. У. Хелльманна, И.В. Венедиктовой Корпоративное право: учебное пособие. Украина, Хмельницкий, ХУУП, 2015 20
2 67.300 Орленко В.І., Орленко В.В. Конституційне (державне) право зарубіжний країн: посібник для підготовки до іспитів. - 5-те вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2015 4
Держава і право зарубіжних країн
1 67.62 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2008 1
2 67.2 Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для підготов. до іспитів Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 3
2 67 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
3 67.3 Трофанчук Г.І. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
4 67.1 Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2005 1
5 67 Костенко О.Б. Основи правознавства: посібник для вступників до вищих навчальних закладів. - 2-ге вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Ін Юре, 2007 1
6 67.9(4Укр) Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія. Україан, Львів, Львівський національний університет, 2015 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4УКр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Дев"ята сесія. 3 листопада - 9 грудня 2011 року. Стенографічний звіт. Засідання 26-37. - Т. 34 Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2015 3
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Дев"ята сесія. 20 грудня 2011 року - 13 січня 2012 року. Стенографічний звіт. Засідання 38-48. - Т. 35. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2015 3
3 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Десята сесія. 7 лютого - 14 березня 2012 року. Стенографічний звіт. - Т. 36. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2015 3
4 67.9(4УКр)300 Укладач Ковальський В.С. Вибори Президента України: Конституція України, законодавство, коментар, судова практика: збірник законодавства. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
5 67.300 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 2
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Під ред. У. Гельманна, , К.П. Пейчева Вирішення спорів у сфері природокористування: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 20
Економіка
1 65.01 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Знання, 2013 1
2 65.05 Терещенко Т.В. Теорія організацій: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 83
3 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: підручник. - 7-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 4
4 65 Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2009 1
5 65.40 Балабанова Л.В., Германчук А.М. Логістика: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2013 1
6 65 Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
7 65.01 Федоренко В.Г. Політична економія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, 2015 2
8 65 Мацелюх Н.П. , Розум О.М., Максименко І.А., Теліщук М.М. Основи економічної науки: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Економіка підприємства
1 65.29 Крикавський Є.В., Люльчак З.С. Економіка і фінанси підприємств: навч. посібник. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2013 2
2 65.29 Портна О.В., Єршова Н.Ю., Юр"єва І.А. Антикризове управління підприємством: навч. посібник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2013 2
3 65.29 Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка та фінаси підприємства: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2014 2
Етика та естетика
1 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Харків, Одіссей, 2008 2
2 87.754 Кацавець Р.С. Юридична деонтологія: навч.посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Місінкевич А.Л.,
Правове забезпечення рекультивації земель в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 3
2 67.9(4Укр)307 Коваленко Т.О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
Іноземна мова
1 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. Україна, Київ, ТОВ ВП "Логос", 2005 1
2 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 3
3 81.2Англ Бородина С.Д., Малежик К.А. Английский язык для аспирантов: учебное пособие. Украина, Киев, Центр учебной литературы, 2013 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. Комп"ютерна графіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Історія держави і права
1 67.9(4Укр)302 Орленко В.І., Орленко В.В.,
Історія держави і права України: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
2 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: навч. посіб. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Кондор, 2007 2
Криміналістика
1 67.62 Туровець Ю.М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 3
2 67.62 Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. Криміналістика. Академічний курс: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 2
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського Кримінальне право. Особлива частина: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Дакор, 2015 2
2 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7-10. - 2015. -Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2015 1
3 67.9(4Укр)308 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 5
4 67.9(4УКр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 02 вересня 2013 року. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309 За заг. ред. проф. О.М. Литвинова та проф. А.Х. Степанюка Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: підручник. Україна, Київ, Дакор, 2015 2
2 67.9(4Укр)309 За ред. В.В. Голіни,  А.Х. Степанюка Кримінально-виконавче право: підручник. Україна, Харків, Право, 2015 2
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Під ред. У. Гелльманна, В.В. Луцика Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні: навч. посіб Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 20
2 67.9(4Укр)311 Молдован А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
3 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
4 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. Україна, Київ, Алерта, 2014 4
5 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
6 67.9(4Укр)311 Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2015 2
7 67.9(4Укр)311 За заг. ред. В.Я. Тація, О.В. Капліної, О.Г. Шило Кримінальний процес: підручник. Україна, Харків, Право, 2014 4
8 67.9(4Укр)311 Удалова Л.Д., Супрунова О.В. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2014 2
9 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 травня 2015 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2015 1
Кримінологія
1 67.9(4Укр)61 За ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна Кримінологія: підручник. Україна, Харків, Право, 2014 2
Культура.
1 71 Греченко В.А., Кислюк К.В. Історія української культури: навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Кондор, 2013 2
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 1
2 87.4 Виговський Л.А. Логіка: навч. посіб. для студ. юридичних спеціальностей. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 3
Маркетинг
1 65.05 За заг. ред. В.В.Липчука Маркетинг: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2012 2
Менеджмент
1 65.05 Михайловська О.В. Операційний менеджмент: навч. посіб Україна, Київ, Кондор, 2008 1
2 65.05 Укладачі: Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2013 2
Міжнародне право
1 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2009 1
2 67.5 Под ред. У. Хельманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды Международные коммерческие сделки: учебное пособие. Украина, Хмельницкий, ХУУП, 2015 20
3 67.5 Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посібник для підготов. до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
4 67.52 За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
5 67.52 За ред. проф. А. Довгерта Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2008 1
6 67.52 За ред. А.С.Довгерта, В.І. Кисіля Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 За заг. ред. проф. М.І. Макаренка Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 2
2 65.05 Данилович-Кропивницька М.Л., Стецюк П.І., Тивончук І.О. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2014 2
Наука. Освіта.
1 72
Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м.Хмельницький, 24 квітня 2015 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 3
2 74.58 За ред. В.Ф. Опришка Науково-практичний коментар до Закону України "Про вищу освіту". Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2014 2
3 72 Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2013 2
4 74 За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тіхоненка Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. Україна, Львів, Манускрипт, 2014 1
Політика. Політичні науки
1 66 Укладач В.М. Піча Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації. - 3-тє вид., виправ. і допов. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2015 2
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 2
2 65.24 Охорона праці в галузі: навч. посіб Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 Каркач П.М. Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України6 навч. посіб. Україна, Харків, Право, 2013 1
Психологія
1 88 Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. Україна, Київ, КНТ, 2012 4
2 88.4 Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2006, 2010 1
3 88.4 Бочелюк В.Й. Юридична психологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 2
Світова економіка
1 65.5 За ред. проф. Б.М. Одягайла Глобальна економіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2015 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 За ред. В.М. Пічі Соціологія: підручник. - 5-те вид., стереотип. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2015 2
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Поділля, 2002 1
2 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 2
3 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 1
4 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 5-те вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2010 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.9(4Укр)62 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 5-6. - 2015. - Експертизи у судочинстві України. Роз"яснення. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2015 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.71 Ясинок М.М. Судові дебати: право, психологія, риторика: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
Теорія держави і права
1 67.0 Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави: Навч. посіб. (2-е вид., стереот.). Україна, Київ, КНТ, 2008 1
2 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010 2
3 67 За заг ред. Шилінгова В.С. Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2008 1
4 67.0 Упоряд. Л.М. Шестопалова Теорія держави і права: Навч. посіб. Україна, Київ, Прецедент, 2004 1
5 67 Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., змін. й допов. Україна, Київ, Алерта, 2014 3
6 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 4-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
7 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 4-те вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
8 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Трудове право
1 67.9(4Укр(305 Під ред. У. Гельманна, П.Д. Пилипенка Альтернативні способи вирішення трудових спорів: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 20
Філософські науки
1 87 За ред. Г.І. Волинки Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 2
2 87 Прибутько П.С., Кондратюк-Антонова Т.В., Стус В.І. Філософія: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
Фінанси
1 65.26 За заг. ред. Т.А. Говорушко
Бюджетна система: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2014 1
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 1
2 67.9(4Укр)302 За заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова Фінансове право: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2014 2
3 67.9(4Укр)302 Упорядник Григоренко А.В. Перевірка суб"єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами: практичний посібник-коментар. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 2
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 січня 2014 року. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
2 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 02 вересня 2013 року. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
3 67.9(4Укр)304 Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: навч. посіб. - 4-те вид., стер. Україна, Суми, Університетська книга, 2015 6
4 67.304 Под ред. У Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова Гармонизация договорного права: учебное пособие. Украина, Хмельницкий, ХУУП, 2015 20
5 67.9(4Укр)310 За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої Цивільний процес України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2012 2
6 67.304+65(4Укр) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. - 2-е вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2006 1
7 67.9(4Укр)304 Упорядник Руснак Ю.І. Юридична служба на підприємстві, в установі, організації: практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 6
8 67.9(4Укр)304 Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
9 67.9(4УКр)304 Майданик Р.А.,
Цивільне право. Загальна частина. Т.1. Вступ у цивільне право. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 травня 2015 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2015 1
2 67.9(4Укр)310 Чорнооченко С.І. Цивільний процес: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 2
3 67.9(4Укр)310 За заг. ред. М.М. Ясинка Цивільний процес України: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
4 67.9(4Укр)310 Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект): монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
5 67.9(4Укр)310 Ромовська Зорислава, Шумська Наталія, Шумська На Цивільний процесуальний кодекс: науково-практичний аналіз. - 2-ге вид. Україна, Київ, Дакор, 2015 2
6 67.9(4Укр)310 Чорнооченко С.І. Цивільний процес: навч. посіб. для суд. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
7 67.9(4Укр)310 Упорядники І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 2
8 67.9(4Укр)310 Васильєв С.В. Цивільний процес України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
9 67.9(4Укр)310 За заг. ред. Богатиря В.В. Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України". Україна, Київ, Професіонал, 2015 2
10 67.9(4Укр)310 За заг. ред. проф. М.М. Ясинка Особливості дії цивільних процесуальних обов"язків в Цивільному процесуальному праві України:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
11 67.9(4Укр)310 Логінов О.А., Штефан О.О. Цивільний процес України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 2

Назад


Архів новин