Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за березень 2015р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1-2. - 2015. - Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз"яснення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2015 1
Менеджмент
1 65.05 Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2014 5
Мовознавство
1 81.2Укр Головний науковий редактор В.М. Русанівський Словник української мови: у 20-ти томах. Т. 1.: А-Б. Україна, Київ, Наукова думка, 2010 1
2 81.2Укр Головний науковий редактор В.М. Русанівський Словник української мови: у 20-ти томах. Т. 2.: В - відсріблитися. Україна, Київ, Наукова думка, 2012 1
Наука. Освіта.
1 74.58 Малахова Н.Б., Должикова А.П., Ратушинська О.В. Наукові основи викладання у вищій школі: навч. посіб. Україна, Харків, ІНЖЕК, 2010 3
2 72 Університетські наукові записки. - № 4(52). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 5
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України: практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 1
Фінанси
1 65.26 Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2011 2
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 За ред. проф. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки Цивільне право України. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
2 67.9(4Укр)304 За ред. Я.М. Шевченко Еволюція чинного законодавства України: проблеми теорії і практики: монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2007 1
3 67.9(4Укр)304 Под ред. Р.А. Майданика Альманах цивилистики: сборник статей. Вып. 5. Украина, Киев, Алерта, 2012 1
4 67.9(4Укр)304 Кухарєв О.Є. Спадкове право України: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
5 67.9(4Укр)304 Блажівська Н.Є., За наук. ред. проф. Р.О. Стефанчука Електронний правочин у цивільному праві України: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
6 67.9(4Укр)304 Хірс Я.О. Розрахункові відносини при виконанні цивільних зобов"язань: правове регулювання в нових економічних умовах: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
7 67.9(4Укр)304 Орлов І.П., Кухарєв О.Є. Правочини в сфері спадкового права: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
8 67.9(4Укр)304 За заг. ред. С.С. Бичкової Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання: підручник. - 3-тє вид., змін. та допов. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
9 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності: підручник. Україна, Київ, Алерта, 20111 2
10 67.9(4Укр)304 Блажівська О.Є. Спільна діяльність учасників простого товариства: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 За заг. ред. д.ю.н. доцента М.М. Ясинка Цивільний процес України: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
2 67.9(4Укр)310 За заг. ред. проф. Притики Ю.Д. Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2014 2
3 67.9(4Укр)310 Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект): монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
4 67.9(4Укр)310 Чорнооченко С.І. Цивільний процес: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 2
5 67.9(4Укр)310 Васильєв С.В. Цивільний процес України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
6 67.9(4Укр)310 Карнаух Т.М., Ханік-Посполітак Р.Ю. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юстініан, 2011 2

Назад


Архів новин