Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2016р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 Погорецький М.А., Яновська О.Г. Адвокатура України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 5
Адміністративне право
1 А31 За ред. О.В. Кузьменко Адміністративна відповідальність: курс лекцій. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
2 67.9(4Укр)301 Авт.-уклад.: Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції: практичний посібник. Україна, Харків, Право, 2016 1
3 67.9(4Укр)301 Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 5
4 67.9(4Укр)301 Зразки поцесуальних документів у адміністративному судочинстві: скарги, клопотання, відзиви, заперечення, позови: посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
5 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.0 Уклад.: О.В. Петришин, О.В. Зінченко, Д.В. Лук"янов Порівняльне правознавство: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів: навч. посіб. Україна, Харків, Право, 2016 2
2 67 За заг. ред. О.В. Петришина Порівняльне правознавство: підручник. Україна, Харків, Право, 2012 2
3 67.9 Петришин О.В., Колодій О.А. Модельні правові акти: теорія та практика реалізації: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
4 67.9(4Укр) Каткова Т.Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні: наукове видання. Україна, Харків, Право, 2008 1
5 67.9(4Укр)302 Упорядник Лівшиц Д.М. Якщо до вас прийшли з перевіркою: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
6 67.0 Соколова І.О. Праовий режим як категорія правової науки: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.301 За ред. О.В. Кузьменко Адміністративне право зарубіжних країн: курс лекцій. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
2 67.9(4Укр)300 Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні: теоретико-правове дослідження: монографія. Україна, Івано-Франківськ, Лабораторія академічних досліджень, 2015 1
3 67.9(4Укр)300 Бакумов О.С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації: монографія. Україна, Харків, Право, 2015 1
4 67.9(4Укр)300 Заг. ред. проф. Мартиненка П.Ф., Кампа В.М. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 За ред. В.І. Курила Екологічне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2015 1
Економіка
1 65.01 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія. Політекономія: підручник. - 9-те вид. допов. Україна, Київ, Знання, 2014 1
2 65.02 Мочерний С.В., Довбенко М.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2008 1
3 65 Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, ВЦ"Академія", 2009 1
4 65.0 Якобчук В.П. Економічна теорія: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. Україна, Київ, Ліра-К, 2015 1
5 65.053 Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз (практикум): навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
6 65.40 Тюріна Н.М. Логістика: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
7 65 Основи економічної теорії: навч. посіб. Україна, Київ, Каравела, 2015 1
Економіка підприємства
1 65.29 Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2015 1
2 65.29 Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2015 1
3 65.29 Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка та фінанси підприємства: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
4 65.29 Крикавський Є.В. Економіка і фінанси підприємств: навч. посіб. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2013 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.05 За заг. ред. Бутка М.П. Теорія прийняття рішень: підручник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2015 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 За заг. ред. В.Г. Іванова Правова інформація та комп"ютерні технології в юридичній діяльності: навч. посіб. - 4-те вид., змін. і допов. Україна, Харків, Право, 2014 1
Криміналістика
1 67.9(4Укр)62 За ред. Н. І. Клименко Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 2
Кримінальне право
1 67.308 Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2013 2
2 67.9(4Укр)308 Киричко В.М. Унікальний посібник з кримінального права України. Україна, Харків, Право, 2015 1
3 67.9(4Укр)308 За заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
4 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Панова Кваліфікація злочинів: навч. посіб. Україна, Харків, Право, 2016 2
5 67.308 Панов М.І. Загальні засади кваліфікації злочинів: лекція. Україна, Харків, Право, 2016 10
6 67.9(4Укр)308 За ред. В.О. Навроцького Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 20
7 67.9(4Укр)308 За ред. В.Я. Тація. В.І., В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. - 5-те вид., перероб. і допов. Україна, Харків, Право, 2015 20
8 67.9(4Укр)308 За ред. проф. В.Я. Тація. В.І. Борисова. В.І. Тютюгіна Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. - 5-те вид., переробл. і допов. Україна, Харків, Право, 2015 20
9 67.9(4Укр)308 Базов В.П. Воєнні злочини: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 2
10 67.9(4Укр)308 Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 За заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 5
2 67.9(4Укр)311 Котова А.А., Азаров Ю.І., Шкелебей В.А. Інститут понятих у кримінальному провадженні України: монографія. Україна, Київ, Дакор, 2014 1
3 67.9(4УКр)311 Кучинська О.П. Принцип кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
4 67.9(4Укр)311 Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 2
Кримінологія
1 67.9(4Укр)61 Кулик О.Г. Злочинність в Україні на початку ХХІ століття: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
2 67.9(4Укр)61 За заг. ред. А.П. Закалюка Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
Маркетинг
1 65.05 Липчук В.В., Погребняк Л.В. Маркетингові дослідження: посібник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
Математика. Механіка
1 22.18 Городня Т.А., Щербак А.Ф. Математичні методи в економічній діагностиці: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2015 1
Менеджмент
1 65.05 За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т. Т. 1. Україна, Суми, Університетська книга, 2016 1
2 65.05 За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т. Т. 2. Україна, Суми, Університетська книга, 2016 1
3 65.05 Кузнецова Т.О., Янковська Л.А., Савіна Н.Б., Семчук Ж.В. Менеджмент:теорія та практика: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
4 65.05 Чорноморченко Н.В., Іванова І.С., Приймак Н.С. Обгрунтування господарських рішеньі оцінювання ризиків: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
5 65.05 Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т. Менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Міжнародне право
1 67.5 За заг. ред. В.І. Муравйова Європейське право. Право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. Кн. перша: Інституційне право Європейського союзу. Україна, Київ, Ін Юре, 2015 1
2 67.5 За заг. ред. В.І. Муравйова Європейське право. Право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. Кн. друга: Матеріальне право Європейського союзу. Україна, Київ, Ін Юре, 2015 1
3 67.5 За заг. ред. В.І. Муравйова Європейське право. Право Європейського союзу: підручник у трьох кн. Кн. третя: Право зовнішніх зносин Європейського союзу. Україна, Київ, Ін Юре, 2015 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. Макроекономічна теорія: навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2006 1
2 65.05 Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2008 1
3 65.05 Петрушенко Ю.М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв"язання задач: навч. посіб. Україна, Суми, Університетська книга, 2016 1
4 65.05 Кулішов В.В. Мікро- макроекономіка: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2015 1
5 65.05 Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2015 1
Наука. Освіта.
1 72 Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2016 1
2 72 Колесников О.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. - 2-ге вид., випрр. та доп. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 За заг. ред. д. ю. н., проф. Ю.В.Нікітіна Нотаріат в Україні: навч. посіб. - 4-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
2 67.9(4Укр)75 За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси Нотаріат України: підручник у трьох книгах. Книга 1: Організація нотаріату з практикумом. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2015 1
3 67.9(4Укр)75 За ред Чижмарь К.І., Журавльов Д.В., Нікітін В.В., Кирилюк Д.В., Улановська А.М. Алгоритм дій нотаріуса: методичні матеріали. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Політика. Політичні науки
1 65.01 Федоренко В.Г. Політична економія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, 2015 1
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 За заг. ред. В.Д. Войцишена Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей: науково-практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
2 67.9(4УКР)72 Лапкін А.В.,
Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. у схемах. - 3-тє вид., змін. та допов. Україна, Харків, Право, 2015 5
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.9(4Укр)6 За заг. ред. В.Г. Гончаренка, І.В. Гори Експертизи у судочинстві України: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2015 2
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Уклад.: А.О.Потьомкін, А.О. Огренчук Судовий захист права власності у сфері економічних відносин: науково-практичний збірник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
2 67.71 Мошак Г.Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії, та України):монографія. Україна, Харків, Право , 2015 1
Фінанси
1 65.26 За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова Фінансова думка України: монографія. У 3 т. - Т. 1. Україна, Київ, Кондор, 2010 1
2 65.26 За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова Фінансова думка України: енциклопедія. - У 3 т. - Т. 2. Україна, Київ, Кондор, 2010 1
3 65.26 За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова Фінансова думка України: хрестоматія. - У 3 т. - Т.3. - Ч. 1. Україна, Київ, Кондор, 2010 1
4 65.26 За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова Фінансова думка України: хрестоматія. - У 3 т. - Т. 3. - Ч. 2. Україна, Київ, Кондор, 2010 1
5 65.26 За заг. ред. Андрущенка В.Л. Податкова система: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Упорядник Григоренко А.В. Перевірка суб"єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами: практичний посібник-коментар. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 За заг. ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери Сімейне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 3
2 67.9(4Укр)304 За заг. ред. О.І. Харитонової Право інтелектуальної власності: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
3 67.9(4Укр)304 Майданик Р.А. Розвиток приватного права України: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
4 67.9(4Укр)304 Державна реєстрація актів цивільного стану. Законодавство. Судова практика. Роз"яснення: збірник законодавства. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2015 1
5 67.9(4Укр)304 За заг. ред. А.Г. Яреми Захист цивільних прав та інтересів судом: окремі питання теорії та практики. Україна, Київ, Істина, 2015 1
6 67.304 Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
7 67.304 Ус М.В. Колізії суб"єктивних цивільних прав: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
8 67.9(4Укр)304 Гузь Л.Є. Практика застосування спадкового права в судовій та нотаріальній діяльності. Україна, Харків, Право, 2015 1
9 67.304 Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство: посібник. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
10 67. 9(4Укр)304 Под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография. Украина, Харьков, Право, 2015 1
11 67.9(4Укр)304 Под общ. ред. д.ю.н., проф. И.В. Спасибо-Фатеевой Харьковская цивилистическая школа: антология семейного права: монография. Украина, Харьков, Право, 2013 1
12 67.9(4Укр)304 Под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и интересов: монография. Украина, Харьков, Право, 2014 1
13 67.9(4Укр)304 Гуйван П.Д. Теоретичні питання строків у приватному праві: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
14 67.304 Трубін І.О. Правові засади функціонування електронних грошей у сфері електронної комерції: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
15 67.9(4Укр)304 Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов"язальних інформаційних відносин: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
16 67.9(4Укр)304 Кухарєв О.Є. Спадкове право України: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
17 67.9(4Укр)304 Савченко А.С. Незавершене та самочинне будівництво як об"єкти цивільних правовідносин: монографія. Україна, Харків, Право, 2014 1
18 67.9(4Укр)304 Гаврилюк М.І. Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
19 67.9(4Укр)304 За заг. ред. А.Г. Яреми Судові рішення Верховного Суду України у цивільних справах. 2013. Україна, Київ, Істина, 2014 1
20 67.304 Манукян В.И. Моральный вред. Все, что нужно знать юристу ... и немного больше. Украина, Харьков, Право, 2016 1
21 67.9(4Укр)304 Дякович М.М. Охорона і захист сімейних прав та інтересів нотаріусом:монографія. Україна, Київ, Істина, 2014 5
22 67.9(4Укр)304 Придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів). Договір іпотеки. Вчинення виконавчих написів: практичний посібник. Україна, Київ, Дакор, 2015 1
23 67.9(4Укр)304 Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
24 67.9(4Укр)304 Матвєєв П.С., Бірюков В.І. Цивільне право (в схемах): навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 5
25 67.9(4Укр)304 За заг. ред. Бобрика В.І. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
26 67.9(4Укр)304 Дзера О.В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
27 67.9(4Укр)304 Ромащенко І.О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
28 67.9(4Укр)304 Лебідь В.І., Матвєєв П.С. Сімейне та житлове право України: посібник для складання адвокатського іспиту. Україна, Київ, Правова Єдність, 2015 1
29 67.9(4Укр)304 Григор"єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ: науково-практичний коментар. Практика Верховного Суду України з питань захисту права власності. Україна, Київ, Істина, 2014 1
30 67.9(4Укр)304 Ганчева А.М. Договір побутового підряду в цивільному праві України: монографія. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
31 67.9(4Укр)304 Упорядник Григоренко Л.С. Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз"яснення: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
32 67.9(4Укр)304 Упорядник Григоренко А.В. Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні коніенції, судова практика, методичні рекомендації, роз"яснення: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
33 67.9(4Укр)304 С.М. Кавун, О.М. Клюєв, А.А. Стародубцев та ін. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків. Україна, Київ, Професіонал, 2016 1
34 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Зобов"язальне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2
35 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Договірне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 3
36 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Житлове право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 3
37 67.9(4Укр)304 За ред. Заіки Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2
38 67.9(4Укр)304 Упорядник Лівшиц Д.М. Спори про спадщину: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
39 67.9(4Укр)304 Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
40 67.9(4Укр)304 Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2014 1
41 67.9(4Укр)304 За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використання позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців. Т.11: Недоговірні зобов"язання. Україна, Харків, Право, 2014 1
42 67.9(4Укр)304 Под ред. И.В. Спасибо-Фатеевой Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монография. Украина, Харьков, Право, 2012 1
43 67.9(4Укр)304 За заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія. Україна, Харків, Право, 2013 1
44 .67.304 Філатова Н.Ю. Саморегулівні організації як суб"єкти цивільно права: монографія. Україна, Харків, Право, 2016 1
45 67.9(4Укр)304 За заг. ред. С.С. Бичкової Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання: підручник. - 3-тє вид., змін. та допов. Україна, Київ, Алерта, 2014 3
46 67.9(4Укр)304 Явор О.А. Юридичні факти в сімейному праві України: усталені підходи і новітні тенденції: монографія. Україна, Харкыв, Право, 2016 1
47 67.9(4Укр)304 Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2016 2
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 За заг. ред. І.С. Ярошенко Практикум з цивільного процосуального права України: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2016 2
2 67.310 Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2015 5
3 67.9(4Укр)310 Масюк В.В., Акулова М.Ю. Цивільний процес у схемах і таблицях: навч. посіб. - 2-ге вид., допов. Україна, Харків, Право, 2015 2
4 67.9(4УКр)310 Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві: листи, скарги, заяви, оскарження судових рішень:посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2
5 67.9(4Укр)310 За заг.ред. д.ю.н. проф. М.М. Ясинка Цивільне процесуальне право України: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2016 20

Назад


Архів новин