Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2017р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 За ред. І.Б. Василик Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія "Нариси з історії адвокатури України". Випуск 1. Україна, Київ, КВІЦ, 2014 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Становлення та розвиток публічної політики в Україні: збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 червня 2017 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
2 67.9(4Укр)301 Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 5
3 67.9(4Укр)301 Зразки поцесуальних документів у адміністративному судочинстві: скарги, клопотання, відзиви, заперечення, позови: посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
4 67.9(4Укр)301 Керів. авт. кол.: Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан Митне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
5 67.9(4УКр)301 Організація діяльності державного службовця: навч. посіб. Україна, Донецьк, ТОВ "ДРУК-ІНФО", 2012 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.3 За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової Основи римського приватного права: підручник. Україна, Харків, Право, 2008 1
2 67.9(4Укр) Каткова Т.Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні: наукове видання. Україна, Харків, Право, 2008 1
3 67.9(4Укр)302 Упорядник Лівшиц Д.М. Якщо до вас прийшли з перевіркою: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
4 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія Правознавство:підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
5 67 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві:антрополого-комунікативний підхід до аналізу:монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2011 1
6 67 Молдован В.В., Канавець Р.С. Юридична клініка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
7 67.3 Упорядники: В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий Магдебурзькі грамоти українським містам: спроба інкорпорації: монографія. - 2-е видання. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 За заг. ред. В.О.Ріяки Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. - 2ге вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
2 67.300 Керівник авт. кол. Савчин М.В. Конституційна держава та права людини й основоположні свободи:Україна та Європейський досвід:монографія. Україна, Ужгород, Мистецька Лінія, 2008 1
Екологія
1 28 Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посіб. Україна, Суми, Університетська книга, 2002 1
Економіка
1 65.40 Я.І. Бедрій, Є.М. Тарнавський, С.М. Тригуб, В.Ф. Ходаковський Основи логістики: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
2 65.0 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 1
3 65 Кер. авт. кол. О.О. Бєляєв Соціальна економіка: навч. посіб. - 2-ге вид., без змін. Україна, Київ, КНЕУ, 2016 2
4 65.9(4Укр) За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 22-23 вересня 2017 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
Економіка підприємства
1 65.29 Марущак С.М., Ефімова Г.В., Пащенко О.В. Оцінка та управління підприємницькими ризиками: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 1
2 65.29 Кривов"язюк І.В. Економіка інноваційного підприємства: навч. посіб. - 2-ге вид., допов. та перероб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2016 1
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Актуальні питання земельного законодавства. Право спільної сумісної власності подружжя. Судова практика з окремих питань нотаріату:практичний посібник. Україна, Київ, Дакор, 2015 1
2 67.307 Бакиновская О.А. Земельное право: ответы на экзаменационные вопросы. Беларусь, Минск, Тетралит, 2016 1
3 67.9(4Укр)307 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Екологічне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
2 67.2(4Укр) Терлюк І.Я. Історія держави і права України: навч.посіб. Україна, Київ, Атіка, 2011 1
3 67.1 Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) За ред. В.М. Литвина Історія України. Новітня доба: навч. посіб. Україна, Київ, Академвидав, 2012 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Змагальність у кримінальному провадженні: історія, сучасність та зарубіжний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 12-13 травня 2017р., м. Хмельницький). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
2 67.9(4Укр)311 За ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої Практикум з кримінального процесу України: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2015 1
3 67.9(4Укр)311 Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Розслідування злочинів: Міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2008 1
Культура.
1 71 Ред. І.І. Тюременко, О.Д. Горбул Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2004 1
2 71 Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник. Україна, Київ, Професіонал, 2006 1
Менеджмент
1 65.05 Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
2 65.05 Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.26 Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
Мовознавство
1 81.2Укр Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
2 81.2Укр Кобилюх В.О. Праукраїна і Санскрит. - 2-ге вид., зі змін. та допов. Україна, Тернопіль, Мандрівець, 2013 1
Наука. Освіта.
1 74 Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. - 2-ге вид. доп. Україна, Київ, Академвидав, 2010 1
2 72 Університетські наукові записки. - № 2(62). - 2017.:часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 5
3 74.58(4Укр-4Хме Упорядник Л.Л. Місінкевич Хмельницький університет управління та права (1992-2017): наукові здобутки. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
4 72 Т.О. Долбенко, І.С. Бондар, Ю.І. Горбань, В.А. Русавська Магістерська робота: методика підготовки:посібник. Україна, Київ, Ліра-К, 2016 1
5 72 Університетські наукові записки. - № 3(63). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 5
6 72 Університетські наукові записки. - № 4(64). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 5
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 За ред Чижмарь К.І., Журавльов Д.В., Нікітін В.В., Кирилюк Д.В., Улановська А.М. Алгоритм дій нотаріуса: методичні матеріали. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
2 67.9(4Укр)75 За ред. В.М. Бесчастного Нотаріат в Україні: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
3 67.9(4УКр)75 Правила ведення нотаріального діловодства. Оформлення документів для дій за кордоном. Нотаріус, як суб"єкт первинного фінансового моніторингу. Україна, Київ, Нотаріальна палата України, 2015 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології:підручник. Україна, Київ, О75, 2009 1
Природничі науки в цілому
1 20.1 Прохоров Б.Б. Социальная экология:учебник. Россия, Москва, Академия, 2005 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.7 Молдован В.В. Судова риторика: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
Теорія держави і права
1 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2009 1
2 67 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Україна, Харків, КОНСУМ, 2008 1
3 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2012 3
Філософські науки
1 87 За заг. ред. М. Марчука Дільтей Вільгельм і філософія "духовно-наукового" знання: монографія. Україна, Чернівці, Чернівецький національний університет, 2011 1
Фінанси
1 65.26 За заг. ред. Андрущенка В.Л. Податкова система: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
2 65.26 За ред. Т.А. Говорушко Бюджетна система: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Зобов"язальне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2
2 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Договірне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
3 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Житлове право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 3
4 67.9(4Укр)304 За ред. Заіки Ю.О. Українське цивільне право: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2
5 67.9(4Укр)304 Упорядник Лівшиц Д.М. Спори про спадщину: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
6 67.9(4Укр)304 Бойко М.Д. Правовий самозахист: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
7 67.9(4Укр)304 Герц А.А., Домбровський С.Ф. Цивільно-правова документація: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХНУ, 2013 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4УКр)310 Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві: листи, скарги, заяви, оскарження судових рішень:посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2

Назад


Архів новин