Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2018р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Господарське право
1 За ред. О.А. Беляневич Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наукових праць. Випуск 5. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2017 3
2 За заг. ред. О.А. Беляневич Актуальні проблеми господарського права та процесу:Збірник матеріалів круглого столу. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2015 2
3 За ред. О.А. Беляневич Стабільність цивільного обороту в Україні:проблеми забезпечення. Збірник наукових праць. Випуск 4. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2016 4
4 Бакалінська О.О. Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2014 2
5 Співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності. Збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2014 3
6 Безух О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання відносин економічної конкуренції в Україні. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2013 2
Держава і право. Юридичні науки
1 Під ред. У.Хельманна, Н.Л. Бондаренко-Зелінської Вступ до альтернативного вирішення спорів:навч.посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 14
Державне право. Конституційне право.
1 За заг. ред. д.ю.н.., доцента Буханевича О.М. Публічна влада в Україні:проблемні аспекти та шляхи вдосконалення:колективна монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 10
2 Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 1. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 5
3 Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 2. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 5
Кримінально-процесуальне право
1 Лейба О.А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2018 1
Міжнародне право
1 67.52 Крупчан О.Д,, Боярський Є.Д,, Проценко В.В. Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному приватному праві України: монографія.Крупчан О.Д, Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2016 2
2 Пан"європейська кодифікація приватного права та її вплив на кодифікацію цивільного законодавства України:збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2010 1
3 За заг. ред. В.І. Короля тв В.В. Кочина Забезпечення міжнародної приватноправової інтеграційної стратегії України. Збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2017 4
Наука. Освіта.
1 Університетські наукові записки. - № 2(66). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 5
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина перша. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
2 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина друга. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Короленко В.М. Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2014 1
Цивільне право
1 Махінчук В.М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні:монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 1
2 Резнік Г.О. Особисті немайнові права дитини (цивільно-правовий та сімейно-правовий аспекти):монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2015 1
3 За заг. ред. акад. НАПрН О.Д. Крупчана, канд. юрид. наук Ю.В.Білоусова Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах:збірник наукових праць. Україна, Київ, Редакція журналу "Право України", 2013 1
4 Приватне право і підприємництво. Вибрані статті. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2018 2
5 За заг. ред. О.Д. Крупчана та В.В. Луця Право власності на житло в Україні:доктрина те реалізація:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2016 1
6 Спасибо І.А. Набуття права власності: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2009 2
7 За заг. ред. О.Д.Крупчана Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2009 1
8 За заг. ред. О.Д. Крупчана Методологічні засади охорони та захисту майнових прав осіб в Україні та ЄС:монографія. Україна, Тернопіль, Підручники та посібники, 2008 1
9 За ред. В.В. Луця Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав:збірник наукових праць. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2013 1
10 За заг. ред. акад. О.Д. Крупчана Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2013 1
11 За заг.ред. О.Д. Крупчана та В.В. Луця Особливості захисту суб"єктивних цивільних прав:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2012 1
12 Миронова Г.А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2015 1
13 Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування):матеріали міжнар. наук.-теорет. конф.(м. Київ, 10 червня 2016 р.). Україна, Київ, НДІ приватного права, 2016 2
14 Кочин В.В. Цивільно-правові відносини участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2015 1
15 Іванова С.М. Визнання правочину недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України:монографія. Україна, Тернопіль, Підручники і посібники, 2018 1
16 Кочин В.В. Непідприємницькі товариства як юридичні особи приватного права:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2013 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 За заг. ред. В.І. Бобрика Уніфікація та диференціація загальних положень цивілістичного процесуального законодавства України: монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013 1
2 За заг.ред. В.І. Бобрика Актуальні проблеми юрисдикційного захисту приватних прав та інтересів в умовах судової реформи. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2017 1
3 За ред. О.Д. Крупчана Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2011 1

Назад


Архів новин