Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2019р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 Духневич А.В. Правові проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОТ в Україні:монографія. Україна, Луцьк, Вежа-Друк, 2016 1
2 Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2015 1
3 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Аграрне право та законодавство:словник-довідник (1377 понять і термінів). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 2
Адвокатура
1 Єсюнін С., Ващук Д., Гловацькийц А. Історія адвокатури Хмельниччини:монографія. Т.1. Україна, Київ, КВІЦ, 2018 5
Адміністративне право
1 Мазій І.В. Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в Україні щодо посилення обороноздатності держави:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
2 Базика С.К. Механізми парламентського контролю у сфері публічних фінансів в Україні:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
3 Любецька М.М. Державне регулювання здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах:дисертація. Україна, Хмельницький, , 2019 1
4 За заг. ред. В.І. Шарого Формування та реалізція публічної політики в умовах глобалізації:монографія. Україна, Черкаси, Чабаненко Ю.А., 2018 1
5 За заг. ред. В.І. Шарого Національна безпека держав в умовах глобалізації:навч. посіб. Україна, Черкаси, Чабаненко Ю.А., 2018 1
6 Шарий В.І., Черевко О.В., Мойсієнко В.М. Теорії, технології та особливості реалізації адміністративних реформ у стрижневих країнах світу:монографія. Україна, Черкаси, Чабаненко Ю.А., 2017 1
7 Денисенко В.В. Правове забезпечення митної політики:міжнародно-правові стандарти та українське законодавство:навч. посіб. Україна, Запоріжжя, ЗНТУ, 2018 1
8 Бойко А.О. Механізми формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
9 Реформа місцевого самоврядування в Україні:сучасні тенденції та виклики:матеріали круглого столу (18 травня 2018р., м. Львів). Україна, ЛЬвів, ЛРІДУ НАДУ, 2018 1
10 Логвиненко Б.О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров"я в Україні:теорія і практика:монографія. Україна, Київ, МА "Леся", 2017 1
11 За наук. ред. проф. П. Гураля, проф. О. Сушинського. Децентралізація публічної влади в Україні:здобутки, проблеми та перспективи:матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (15 березня 2019 року., м.Львів). Україна, Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2019 1
12 Л.М. Акімова, С.М. Левчук, О.О. Акімов, О.В. Кузьмін Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України:монографія. Україна, Херсон, Олді-Плюс, 2018 1
Господарське право
1 85 Беляневич О.А., Мягкий А.В. Корпоративне управління за законодавством України:теоретико-прикладні проблеми:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права, 2017 1
2 За заг.ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
Державне право. Конституційне право.
1 Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 2
2 Савчин М.В. Порівняльне конституційне право:навч.посіб Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
3 Савчин М.В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2018 1
4 Шишкін В. Чому я був проти. "Окремі думки" судді Конституційного Суду України. Україна, Київ, Темпора, 2018 1
5 Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи:матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листопада 2018 року). Україна, Чернігів, Академія Державної пенітенціарної служби, 2018 1
Земельне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №9-10. - 2018. - Систематизовані правові висновки Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин. Адміністративне, господарське, цивільне судочинство. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
2 Коваленко Т.О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні:проблеми законодавчого забезпечення:монографія. Україна, Київ, Правова Єдність, 2017 1
3 Золотарьова Д.М. Правові засади використання земель для проведення розвідувальних робіт:монографія. Україна, Харків, Фінарт, 2018 3
4 Федчишин Д.В. Правове забезпечення використання та охорони земель громадської забудови:монографія. Україна, Харків, Фінарт, 2015 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 Нужний Є.М. Інструментальні засоби електронного офісу:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 2
Історія держави і права
1 Тополь Ю.В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 3
Історія. Історичні науки
1 Шлапак А.В. Хронологічні таблиці з Нової історії країн Азії та Африки ХУІ ст.-поч.ХХ ст.:довідник. Україна, Київ, Саміт-книга, 2018 1
Кримінальне право
1 Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
2 За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 10-те вид., переробл. та допов. Україна, Київ, ВД "Дакор", 2018 1
3 Колос М.І. Українське кримінальне право:походження, розвиток і сучасність:монографія. Україна, Київ, ВД "Освіта України", 2019 1
Кримінально-виконавче право
1 85 Човган В.О. Обмеження прав в"язнів:правова природа та обгрунтування:монографія. Україна, Харків, Права людини, 2017 1
Міжнародне право
1 Філіппов С.О.,
Протидія транскордонній злочинності:глобальний контекст і реалії України:монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2019 1
2 Самсін І.Л., Казакевич П.В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 3
3 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2018. - Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров"я, честі та гідності. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
Наука. Освіта.
1 Університетські наукові записки. - №3-4 (67-68). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 5
Політика. Політичні науки
1 66.0+67.9(4Укр) Вавринчук М.П. Політологічні аспекти державного управління: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 3
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 Саміло Г.О. Проблеми тлумачення правових норм: навч.-метод. посіб. Україна, Запоріжжя, ЗНТУ, 2017 1
2 За заг.ред. М.М. Косьмія Філософсько-правове дослідження впливу християнських засад суспільства на правову систему України:монографія. Україна, Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2017 2
3 85 Гаудер Пол Верховенство права в реальному світі. Україна, Харків, Право, 2018 1
Статистика
1 За ред. Хамської Л.О. Жінки та чоловіки в Хмельницькій області за 2018 рік:статистичний збірник. Україна, Хмельницький, Головне управління статистики, 2019 1
Фінанси
1 Галенко О.М., Столярчук Я.М., Шлапак А.В. Фінансові ринки Південно-східної Азії:диверсифікаційна панорама:монографія. Україна, Київ, "Новий друк", 2016 1
Цивільне право
1 Романюк В.А. Позовна давність у цивільному праві:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
2 Романюк У.В. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
3 Олійник У.М. Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
4 Весна Н.О. Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
5 Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення:сучасний стан та перспективи розвитку:монографія. Україна, Одеса, Юридична література, 2016 1
6 67.9(4Укр)304 Герц А.А., Домбровський С.Ф. Цивільно-правова документація: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХНУ, 2013 1
7
Кодекс України з процедур банкрутства. Україна, Київ, ТОВ "Поліграфічна точка", 2019 2

Назад


Архів новин