Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2019р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 Петров Є.В. Феноменологія адміністративно-господарського права:монографія. Україна, Харків, Диса плюс, 2012 1
2 Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління:монографія. Україна, Київ, КНТ, 2015 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Львів, Новий Світ - 2000, 2011 1
2 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
3 67.2 Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Скакун О.Ф. Теорія права і держави:підручник. - 4-те вид. Україна, Київ, Алерта, 2017 3
Державне право. Конституційне право.
1 Федоренко В.Л. Конституційне право України:підручник. Україна, Київ, Ліра-К, 2016 1
2
Конституція України:офіц.вид. Україна, Київ, Алерта, 2018 1
Економіка
1 65.05 Терещенко Т.В. Теорія організацій: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015 1
2 За ред. д.е.н., проф., Г.І. Башняніна і к.е.н., доц., Є.С. Шевчука Політична економія:навч.посіб. - 4-те вид., перероб. і виправлене. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2017 1
3 Ланкастер Д. Лідерство в стилі lean. Шлях до постійного вдосконалення вашого бізнесу. Україна, Київ, Fund, 2017 1
4 Економічна теорія:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2017 1
5 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: підручник. - 7-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 1
6 65.40 Тюріна Н.М. Логістика: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
7 Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії:навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2018 1
Економіка підприємства
1 Карпунь І.Н. Управління фінансовою санацією підприємства:навч. посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2017 1
2 Гриб С.В., Болкунов І.О. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах:навч. посіб. - 2-ге вид., перероб і допов. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2017 1
Етика та естетика
1 Фіолевський Д.П. Юридична етика:підручник. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
2 Мовчан В.С. Етика:навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 1
3 Молдован А.В., Добкіна К.Р., Клюєва Є.М. Юридична деонтологія: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2015 1
Історія держави і права
1 Трофанчук Г.І. Історія держави та права України:навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
2 За заг.ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової Основи римського приватного права:підручник Україна, Харків, Право, 2008 1
3 Орленко В.І., Орленко В.В. Історія держави і права України: посібник для підготовки до іспитів. - 8-ме вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2017 2
4 Тополь Ю.В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
5 67.3 Гринько С.Д. Деліктні зобов"язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
Криміналістика
1 Іщенко А.В., пясковський В.В., Самодін А.В., Чорноус Я.М. та ін. Криміналістика у питаннях і відповідях:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
2 За ред. В.Ю. Шепітька Криміналістика:підручник: у 2-х т. Т. 1. Україна, Харків, Право, 2019 1
3 Упорядники: Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Криміналістика:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
Кримінальне право
1 За ред. д.ю.н., проф. В.К. Грищука, д.ю.н., проф. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 1
Кримінально-процесуальне право
1 За ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої Практикум з кримінального процесу України:навч.посіб. - 2-ге вид., перероб та допов. Україна, Київ, Алерта, 2018 1
Культура.
1 Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття):навч.посіб. - 3-тє вид. Україна, Харків, Одіссей, 2004 1
2 Кордон М.В. Історія української культури: навч. посіб.ю - 2-ге вид., стер. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2017 1
Логіка
1 87.4 Виговський Л.А. Логіка: навч. посіб. для студ. юридичних спеціальностей. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 4
Менеджмент
1 За заг. ред. Бутка М.П. Теорія прийняття рішень:підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 1
2 65.05 Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т. Менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Психологія
1 Максименко С.Д. Загальна психологія:навч. посіб. - з-тє вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
2 88 Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. Україна, Київ, КНТ, 2012 1
Статистика
1 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статитстики:підручник. - 7-ме вид., виправл. і допов. Україна, , Знання, 2015 7
2 Єріна А.М., Єрін Д.Л. Статистичне моделювання та прогнозування:підручник. Україна, Київ, КНЕУ, 2014 1
3 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 1
4 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 5-те вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2010 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 Судова медицина та психіатрія:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
Філологічні науки
1 Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови:довідник. Україна, Київ, ТОВ "ВП Логос-М", 2011 1
Фінанси
1 Гурова К.Д., Шелест О.Л., Колупаєва І.В. Фінанси, гроші та кредит:навч.посіб Україна, Харків, Світ Книг, 2015 1
Фінансове право
1 Якимчук Н.Я. Розпорядники бюджетних коштів:система та правовий статус:монографія. Україна, Чернівці, , 2009 1
Цивільне право
1 Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О. Інтелектуальна власність:підручник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2016 1
2 Ковальська В.С. Підстави зміни та припиненння сімейних правовідносин:монографія. Україна, Хмельницький, ПП Мельник А.А., 2014 1
3 67.9(4Укр)304 Упорядник Григоренко А.В. Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні коніенції, судова практика, методичні рекомендації, роз"яснення: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
4 67.9(4Укр)304 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Договірне право України: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 2

Назад


Архів новин