Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2020р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 За заг.ред. д.ю.н. проф.Буханевича О.М. Муніципальне право України:навч. посіб. Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст-3", 2019 5
2 Шоптенко С.С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів в Україні:монографія. Україна, Харків, Константа, 2018 1
3 За заг. ред. С.В. Пєткова
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
4 За ред. О.В. Карпенка Цифрове врядування:монографія. Україна, Київ, ІДЕЯ ПРИНТ, 2020 2
5 85 За наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія
Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування:проблеми імплементації в Україні:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м.Львів). Україна, Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2020 1
Господарське право
1 Попович Т.Г. Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2018 1
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України .- № 6. - 2019. - Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
3 За заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк
Господарське право:підручник у 2-х ч. - Ч. 1. Україна, Київ, КНЕУ, 2011 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2020. - Помилки в юридичних документах:попередження та уникнення. Коментар. Роз"яснення. Судова практика:науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
Державне право. Конституційне право.
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2020. - Правовий статус громадських об"єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
2 Савчин М. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку:2005-2020:монографія. Україна, Ужгород, Вид-во РІК-У, 2020 1
Екологічне право
1 За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. Природноресурсове право України:навч. посіб.- 2-ге вид., допов. і переробл. Україна, Одеса, "Гельветика", 2018 1
2 За заг. ред. В.Ф. Опришка
Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи:монографія. Україна, Київ, КНЕУ, 2015 1
Економіка
1 За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П.
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 20 вересня 2019 року). Україна, Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019 1
2 Гривківська О.В.,
Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства:монографія. Україна, Тернопіль, Астон, 2012 1
Економіка підприємства
1 85 Трусова Н.В., Цап В.Д., Терновський В.О.,
Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова математика: навч. посіб. Україна, Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2017 1
Етика та естетика
1 87.754 За ред. проф. В.С. Бліхара Професійна етика юриста: підручник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 1
Земельне право
1 Санніков Д.В. Особливості використання і охорони земельних ділянок для садівництва громадян:монографія. Україна, Харків, Вид-во "ФІНН", 2010 1
2 Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування:монографія. Україна, Харків, НикаНова, 2013 1
3 Цилюрик Р.А.,
Земельно-правові засади органічного землеробства:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2019 1
4 Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні.- 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Алерта;КНТ;ЦУЛ, 2010 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 За заг. ред. д.е.н., проф. Замули І.В.
Інформаційне забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використанння природних ресурсів:монографія. Україна, Житомир, ПП "Рута", 2017 1
Криміналістика
1 85 Тальянчук Л.С.,
Криміналістичне дослідження документів, призначених для посвідчення особи при перетині нею державного кордону України:навч.посіб. Україна, Вінниця, ТОВ "ТВОРИ", 2020 1
2 Кір"яков В.В., Маковецька Н.Є. Криміналістика:навч.посіб. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2015 1
3 За ред. к.ю.н. А.В. Кофанова
Криміналістична техніка:навч. посіб. Україна, Київ, КИЙ, 2009 9
Кримінальне право
1 Шульга А.М. Земельні ресурси України під охороною закону про кримінальну відповідальність:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2019 1
2 Соловйова А.М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності:порівняльно-правове дослідження:монографія. Україна, Вінниця, Вінницька газета, 2018 1
3 Шепетько С.А., Юрченко О.М. Вплив організованногї злочинності на соціально-економічну ситуацію в державі:монографія. Україна, Київ, "МП Леся", 2015 1
4 Ганова Г.О., Присяжнюк І.І., Туркот М.С. Притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинуваченння:навчально-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
5 Митрофанов І.І., Локтіонова В.В. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність:монографія. Україна, Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2011 1
6 Митрофанов І.І., Локтіонова В.В. Закон України про кримінальну відповідальнвість:навч.посіб. Україна, Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2011 1
7 Брич Л.П. Розмежування складів злочинів, спільною ознакою яких є суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров"ю людини. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2009 1
8 Брич Л.П., МАрін О.К., Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина. Тести. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2008 1
9 Колодяжний М.Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів:зарубіжні реаліїї, перспективи запровадження в Україні:монографія. Україна, Харків, Право, 2018 1
10 67.9(4Укр)308 Полторацький О.Б. Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. україна, Луганськ, Промдрук, 2013 1
11 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 2-3. - 2020. - Практика проваджень в антикорупційних справах. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
Кримінально-процесуальне право
1 Слюсарчук Х.Р.,
Стандарти доказування у кримінальному провадженні:дисертація. Україна, Львів, ЛНУ, 2017 1
Менеджмент
1 Дема Д.І.,
Податковий менеджмент:навч.посіб. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
Міжнародне право
1 За наук. ред. В.Опришка
Міжнародне економічне право:підручник. Україна, Київ, КНЕУ, 2006 1
Наука. Освіта.
1 За ред. В.В. Кочина Ендавменти наукових установ та закладів освіти:теоретичні та практичні проблеми:монографія. Україна, Тернопіль, Підручники і посібники, 2018 1
2 Омельчук О.М., Кравчук В.В., Кулик В.М., Васільєв О.В., Синчак В.П.
Інформаційно-методичне забезпечення наукових досліджень:навчально-методичний посібник. Україна, Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019 1
Прокуратура
1 Лапкін А.В. Закон України "Про прокуратуру":науково-практичний коментар. Україна, Харків, Право, 2015 1
2 Діяльність прокуратури у сфері забезпечення реалізації трудових прав неповнолітніх:науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
Психологія
1 88 Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. Україна, Київ, КНТ, 2012 1
Статистика
1 Кулинич О.І. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку:навчально-методичний посібник. - 2-ге вид., допов. Україна, Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019 2
Страхування
1 Шолойко А.С..,
Довідник інфраструктури страхового ринку. Україна, Київ, НУБіП України, 2014 1
Судові та правоохоронні органи
1 Мельник Р.В. Особливості судово-балістичної експертизи об"єктів, перероблених у вогнепальну зброю:науково-прак5тичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
Фінанси
1 85 Трусова Н.В.,
Фінансовий потенціал суб"єктів господарювання аграрної галузі:підручник. Україна, Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2017 1
2 85 Полчанов А.Ю.,
Розвиток фінансового потенціалу держави в системі постконфліктного відновлення:монографія. Україна, Житомир, ЖДТУ, 2018 1
3
Фінансова політика в аграрному секторі економіки:стан та перспективи:монографія. Україна, Житомир, ЖНАЕУ, 2015 1
4 Гернего Ю.О., Диба О.М., Поліщук Є.А., За заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Диби
Кредитне фінансування в інноватизації виробництва:теорія та досвід:монографія. Україна, Київ, КНЕУ, 2016 1
5 Синчак В.П., Самарічева Т.А.,
Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019 1
6 Дема Д.І., Абрамова І.В., Недільська Л.В.,
Фінансовий ринок:навч. посіб. Україна, Житомир, ЖНАЕУ, 2017 1
Цивільне право
1 Миронова Г.А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері надання медичної допомоги:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2015 1
2 Пожоджук Р.В. Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2017 1
3 За заг.ред. Т.В. Боднар, О.В. Дзери Сімейний кодекс України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
4 Под редакцией д.ю.н., профессора А.Г. Диденко Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. выпуск 58. Казахстан, Алматы, Адвокатская контора McGreen&partntrs, 2019 1
5 За заг. ред. д.ю.н. , проф.Булеци С.Б., к.ю.н.Чепис О.І. Право інтелектуальної власності: підручник. Україна, Ужгород, Вид-во РІК-У, 2019 1
Цивільно-процесуальне право
1 За ред. Ю.В. Білоусова Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів:збірник наукових праць. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2019 5
2 За ред. Н.Ю. Голубєвої Виконавче провадження:підручник. Україна, Одеса, Фенікс, 2020 1

Назад


Архів новин