Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2022р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 За заг.ред. проф. М.В. Шульги Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні:правові засади ведення:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2020 2
2 Єрмоленко В.М. Джерела аграрного права:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2021 1
Адміністративне право
1 Кірін Р.С., Коротаєв В.М. Збройове право:навч. посіб. Україна, Дніпро, Журфонд, 2020 2
2 Смокович М.І. Юрисдикція адміністративних судів:теорія і практика судочинства:монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2022 2
3 Кулі-Іванченко К.К. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні:конституційно-правове дослідження:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2018 1
4 Уханенко С.А., Легеза Є.О. Теорія та практика реалізації адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2019 1
5 Бліхар В., Бліхар М., Копитко М., Омельчук О., Бащук В., Живко З., Вінічук М., Стадник М. Національна безпека держави:філософсько-правовий і соціально-економічний аналіз:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2021 1
Арбітраж
1 Волощук О.Т., Гетманцев М.О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
Воєнна наука. Військова справа
1 Піскунова Л.Є., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності:підручник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
Географія
1 Стафійчук В.І. Рекреалогія:навч.посіб., стереотипне видання. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
Господарське право
1 Деревянко Б.В., Туркот О.А., Прилуцька А.В. Захист прав суб"єктів господарювання:навч.посіб. Україна, Кам"янець-Подільський, ТОВ "Друк-Сервіс", 2022 2
2 Вінник О. Право цифрової економіки:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2021 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Кірін Р.С. Право безпеки на постконфліктних територіях:сучасний стан, проблеми, сталий розвиток:монографія. Україна, Київ, Дніпро, НАН України. Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень", 2022 2
2 За ред. проф. Савчина М. Правове регулювання та економічні свободи і права:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2020 2
3 Під ред. У.Хельманна, Н.Л. Бондаренко-Зелінської Вступ до альтернативного вирішення спорів:навч.посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
Державне право. Конституційне право.
1 Галянтич М.К., Кочин В.В. Правовий статус громадських об"єднань. Коментар. Законодавство. Судова практика.:науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 2
2 За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б. Булеци, д.ю.н., доц. М.В. Менджул Четверте покоління прав людини:особливості правового регулювання, проблеми та перспективи розвитку в сфері охорони здоров"я:монографія. Україна, Ужгород, Вид-во УжНУ "Говерла", 2020 1
3 Філіппов С., Мота А., Петреченко С. Конституційне право України та зарубіжних країн:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, Вид-во "Людмила", 2021 1
4 Міхальов В.О. Права людини в Україні:навчально-методичний посібник. Україна, Одеса, Гельветика, 2020 1
5 Авторський колектив; керівник Ю.В. Ломжець Права людини та їх захист у сучасних реаліях:навч.посіб. Україна, Миколаїв, НУК, 2020 1
6 Г.І.Чанишева, І.В. Лагутіна, М.В. Сорочишин та ін. Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту:колективна монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2018 1
7 Івановська А.М. Конституційний контроль в системі державного контролю:монографія. Україна, Харків, Право, 2021 4
8 Спінчевська О.М. Конституційний юрисдикційний процес в Україні:сучасний стан та перспективи удосконалення:монографія. Україна, Київ, КНТ, 2022 2
Екологічне право
1 Під заг. ред. М.В.Краснової та Р.С. Кіріна Проблеми права екологічної безпеки:навч. посіб. Україна, Дніпро, НГУ, 2016 2
Економіка
1 Шевчук І.В. Забезпечення економічної безпеки України:сучасні загрози та проблеми державного регулювання:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 3
2 За заг.ред. д.ю.н., проф., академіка НАПрН України О.Д. Крупчана Правове забезпечення цифрової економіки:навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
3 За заг.ред. В.П. Якобчук Економічна теорія:підручник. Україна, Київ, Ліра-К, 2022 1
4 Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг:підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
Економіка підприємства
1 Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств:теорія та практика:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 Кіптенко В., Малиновська О. Організація екскурсійних послуг:підручник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2018 1
2 Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм:теорія та практика:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
3 Смирнов І.Г., Любіцева О.О. Маркетинг сталого туризму:навч.посіб Україна, Київ, Ліра-К, 2021 1
4 Ковєшніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. Організація готельно-ресторанного господарства:навч.посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2022 1
5 Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес:теорія та практика:підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
6 Устименко Л.М., Булгакова Н.В. Туристичне країнознавство:практикум. Україна, Київ, Ліра-К, 2018 1
7 Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Туристичне країнознавство:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
8 Заваріка Г.М. Курортна справа:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
9 Дишкантюк О.В., Власюк К.В. Гастрономічний туризм:підручник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 1
10 Авторський колектив: В.Г. Грановська, В.М. Крикунова, О.С. Морозова та ін. Економіка туризму:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 1
11 Чорненька Н.В. Безпека туризму:навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2019 1
12 Укладачі: Кручек О.А., Соляник С.Ф., Парубець О.В., Гордієнко С.І. Основи туризмології:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
13 Кудла Н.Є. Сільський туризм:основи підприємництва та гостинності:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
Земельне право
1 Чирик А.О. Спільна часткова власність на земельну ділянку:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2020 3
2 Харитонова Т.Є. Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні:проблеми теорії та практики:монографія. Україна, Одеса, Юридична література, 2016 3
Історія держави і права
1 Тарасова Н.А., Церклевич В.С. Історія держави і права України:навч.посіб. для студентів правничих спеціальностей. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2019 2
2 Церковник С.І. Історико-правові засади становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини у 1848-1939 рр.:монографія. Україна, Львів, Галицька видавнича спілка, 2020 2
Історія. Історичні науки
1 Крамар С.І. Українська політична еліта: "булава" або зрада:науково-популярне видання. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник, 2021 1
Криміналістика
1 Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Волобоєв А.О. Методика розслідування незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами:монографія. Україна, Київ, Дакор, 2021 2
Кримінальне право
1 Вереша Р.В. Кримінальне право України (Загальна частина):практикум дистанційного навчання:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2022 2
2 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина.: навч. посіб. - 8-ме вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Алерта, 2022 2
3 Винник А.О. Спеціальна конфіскація у кримінальному праві:монографія, Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2021 2
4 Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2020 1
5 Острогляд О.В. Основні положення кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина): навч.посіб. - 3-тє вид., переробл. та допов. Україна, Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2021 2
6 Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 2
7 Вереша Р.В. Теорії вини у кримінальному праві:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2020 2
Кримінально-процесуальне право
1 Закревська Т.О., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України (теорія та практика):монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 2
2 Таус М.М. Судове провадження на підставі угод у кримінальному процесі України:сучасний стан та перспективи:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 1
3 Гловлюк І., Тетерятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України:науково-практичний коментар Розділу ІХ-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року). Україна, Львів-Одеса-Дніпро, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022 2
Кримінологія
1 Новіков О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності:монографія. Україна, Харків, Право, 2018 2
2 Собко Г.М.,
Психічне насильство:кримінологічні та кримінально-правові засади протидії:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2020 1
Маркетинг
1 За ред. Ларіної Я.С. Маркетинг міжнародного туризму:навч.посіб. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 1
Медицина. Медичні науки
1 За заг.ред. д.ю.н., проф. Булеци С.Б., д.ю.н., доц. Менджул М.В. Медичне право:підручник. Україна, Ужгород, РІК-У, 2021 1
2 Вайда Т.С. Довідник поліцейського з домедичної допомоги:довідкове видання для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
3 Карпухіна Ю.В. Основи фізичної реабілітації:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
4 Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф. Основи медичних знань:навч.посіб. для студ. природничих спец .ВНЗ. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
5 Вайда Т.С. Долікарська допомога:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
6 За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б.Булеци; д.ю.н., проф. М.В. Менджул Правові питання евтаназії:Україна та світовий досвід:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2021 2
Менеджмент
1 Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті:курс лекцій. Україна, Київ, Кондор, 2017 1
2 Бліхар В., Омельчук О., Вовк В., Бліхар М., Копитко М., Верескля М., Михаліцька Н. Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації:підручник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2022 1
3 Плецан Х.В. Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму:навчально-методичний комплекс. Україна, Київ, Ліра-К, 2018 1
Міжнародне право
1 Яновицька А.В. Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом:монографія. Україна, Львів, "Растр-7", 2019 2
2 Мельцер Нільс Міжнародне гуманітарне право:підручник. Україна, Київ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, 2020 1
3 Камінська Н., Щербань Є. Імплементація Римського статуту Міжнародного кримінального суду:досвід зарубіжних держав та України:монографія. Україна, Київ-Одеса, Фенікс, 2021 2
Право соціального забезпечення
1 За заг.ред. Дарій Ж.В. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС:монографія. Україна, Київ, Кондор, 2017 1
2 Кол.авторів:Борисова О.В., Знаткова О.М., Кульга О.О., Нікітіна В.В. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні:монографія. Україна, Київ, Кондор, 2019 1
3 За ред. С.В. Мітіної Соціальна робота з різними категоріями клієнтів:навч.посіб. Україна, Київ, Гельветика, 2021 1
4 Малюга Л.Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 1
5 Ченшова Н.В. Працівники правоохоронних органів як суб"єкти права соціального забезпечення:монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2014 1
6 Капська А.Й., Пєша І.В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
7 Садова М.А. Профорієнтація в соціальній роботі:навч.посіб. Україна, Київ, Гельветика, 2021 1
Психологія
1 Зарицька В.В., Лапа В.М. Психологія комунікативної толерантності в Умовах інклюзивного навчання:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 1
2 Скібіцька Л.І. Конфліктологія:навч.посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Кондор, 2021 1
3 Попович І.С. Психологія соціальних очікувань особистості:методологія, теорія і практика:навчально-методичний посібник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
4 Орловська О.А. Казкотерапія як метод символ-драми в роботі психолога та соціального працівника:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, Гельветика, 2020 1
5 Біла І.М. Відповідальне батьківство:підручник. Україна, Київ, Гельветика, 2020 1
6 Гура О.І., Гура Т.Є. Психологія управління соціальною організацією:навч.посіб. - 2-ге доп,, стереотип. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
7 Зарицька В.В. Психологія самореалізації особистості:монографія. Україна, Запоріжжжя, Класичний приватний університет, 2019 1
8 За заг.ред. В.О. Лефтерова Соціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства:монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2020 1
9 Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління:підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2019 1
10 Волошенко М.О., Азаркіна О.В. Психологія професійного спілкування:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 1
11 Зарицька В.В. Психологія конфлікту:навч.посіб. Україна, Запоріжжя, Гельветика, 2019 1
12 Докаш В.І. Конфліктологія та медіація:навч.посіб. Україна, Чернівці, Новий Світ-2000, 2021 1
Соціологія. Демографія
1 Малахова Ж.Д., Лисенко В.І. Соціальна геронтологія:підручник. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2021 1
2 Гавриленко І,М., Недюха М.П., Яковенко Ю.І. Соціальний розвиток:навч.посіб. -2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
Судові та правоохоронні органи
1 Коцкулич В.В., Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Лакатош Н.Й., Фаловська І.М. Праксеологічні аспекти формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2020 2
2 Упорядники: А.А.Єзеров та Д.С. Терлецький Застосування судами Конституції України:доктрина і практика. Україна, Київ, ВАІТЕ, 2022 2
Трудове право
1 Прилипко С.М. Трудове право:посібник для підготовки до іспиту. - 5-те вид., перероб. і допов. Україна, Харків, Право, 2019 1
2 Ярошенко О.М., Середа О.Г., Луценко О.Є. Трудове право та право соціального забезпечення:навч. посіб. для підгот. до іспиту. Україна, Харків, Право, 2021 1
Філософські науки
1 Філософія туризму:навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2015 1
Цивільне право
1 Спєсівцев Д.С. Концептуальні проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах війни:монографія. Україна, Луцьк, Завжди Поруч, 2022 2
2 Ревуцька І.Є., Булеца С.Б. До питання створення сім"ї за законодавством України та країн-членів ЄС:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2020 2
3 Берестова І.Е. Теоретичні засади захисту публічних інтересів у цивільному судочинстві та конституційному провадженні:монографія. Україна, Київ, ФОП Маслаков, 2018 2
4 Гайдулін О.О. Інститут інтерперетації:методологічні засади цивілістичної теорії:монографія: у 2 т. Т. 1. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
5 Гайдулін О.О. Інститут інтерпретації:методологічні засади цивілістичної теорії:монографія: у 2 т. Т. 2. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
6 Махінчук В.М. Субсидіарна відповідальність кінцевих бенефіціарних власників (засновників, учасників, акціонерів) і посадових осіб за зобов"язаннями юридичної особи - боржника:проблеми теорії і практики доктрини зняття корпоративної вуалі:монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 2
7 Чеховська І.В. Альтернативні способи захисту суб"єктивних прав:навч.посіб. Україна, Ірпінь, Державний податковий університет, 2022 1
8 Цікало В.І. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав:монографія. Україна, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2022 1
9 Потапенко А.В. Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2022 2
10 Безух О.В. Особливості правового регулювання приватних економічних відносин в умовах ринку:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2021 1
11 Левицький М.О., За наук.ред. д.ю.н., професора С.Д.Гринько Цивільно-правовий захист особистих немайновмх прав військовослужбовців:монографія. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник, 2021 1
12 Гайдулін О.О. Інститут інтерпретації:методологічні засади цивілістичної теорії:монографія:у 2 т. Т.1. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 1
13 Гайдулін О.О. Інститут інткрпретації:методологічні засади цивілістичної теорії:монографія:у 2 т. Т.2. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 1
14 Панченко С.В. Джерела цивільного договірного права:монографія. Україна, Миколаїв-Хмельницький, Вид-во Ірини Гудим, 2021 1
15 За ред. д.юрид.н., проф. Є.О. Харитонова, д.юрид.н., проф. О.І. Харитонової, к.юрид.н., доц. К.Г.Некіт Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19:проблеми здійснення і захисту:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2020 1
16 Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
Цивільно-процесуальне право
1 Тиханський О.Б., Берестова І.Е. Врегулювання спору за участю судді. Глава 4 розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу України:Науково-практичний коментар. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2021 2

Назад


Архів новин