Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

День інформації: "Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура (лекція-бесіда)".

День інформації  (лекція – бесіда):

"Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура."

 

         Життя суспільства - складний процес активно-творчої діяльності людей, яка спрямована на засвоєння та перетворення світу, створення, збереження, засвоєння культури, у ході чого задовольняються, виробляються і розвиваються людські потреби. Світ культури - це світ предметів, наповнений ідеальним змістом та значенням, у яких закодована соціальна інформація, досвід багатьох поколінь. У світ культури, в якому розгортається життя суспільства, входять цінності та норми, ідеї та образи, звичаї та традиції. Духовне просякає усі сфери суспільного життя - економічну, соціальну, політичну, суто духовну. Адже у будь-якому виді діяльності людина прагне задовольнити не тільки матеріальні, але й духовні потреби, переслідує ту чи іншу мету, реалізує конкретні плани, спирається на ціннісно-нормативну інформацію. Цей процес виробництва та використання закодованої інформації і є духовним життям суспільства.
         Духовне життя суспільства виступає і як самостійна сфера суспільного життя. Розподіл праці та соціальна диференціація суспільства привели до того, що духовна діяльність відокремилася в самостійний вид виробництва і стала заняттям окремих спільностей людей. Так виникла духовна сфера суспільного життя - один з рівнів духовного життя суспільства, що зв'язаний з спеціалізованим духовним виробництвом, спрямованим на задоволення переважно духовних потреб, з функціонуванням спеціалізованих соціальних інститутів, що професійно зайняті створенням, зберіганням та поширенням духовних цінностей. Отже, духовна сфера - це духовне життя людей, яке цілеспрямовано організується суспільством.   Духовна сфера має певну структуру та включає такі компоненти: духовне виробництво, потреби, споживання, цінності, суб'єкти духовного життя і соціальні інститути, що забезпечують його протікання.
        Специфіка духовного виробництва розглядається виявленням особливостей усіх компонентів - не тільки результатів, але й мети, засобів самого процесу проходження виробництва. Знаряддями духовного виробництва виступають певні розумові форми, і тільки як додаткові засоби - відповідні матеріальні предмети. Особливо специфічний сам процес проходження виробництва. Так, у матеріальному виробництві предмет використовується з боку його речовинної форми: чи поглинається, чи додається до чогось, тобто зникає як самостійний. У процесі ж духовного виробництва та споживання триває інформаційне використання предмета безвідносно до його матеріальної форми, тим самим не зникає, а навіть збільшується в обсязі.

        Суспільство - надбіологічна форма організації спільного життя людей, тому і потребує надбіологічних форм його регулювання. Саме у якості таких форм виступають моральні принципи, норми, цінності. Їх виникнення обумовлено природними потребами спільного життя людей, а самі норми, цінності мають суспільно-історичний характер. Моральні цінності виступають також у формі певних ідеалів, законів, що передбачають світу досконалість. З розвитком людства розвиваються і потреби людини. Людина постійно спрямовує потреби у майбутнє, прагне перетворити світ, удосконалити його. І в такому прагненні людина потребує конкретних орієнтирів, певних критеріїв для розрізнення і розпізнання Добра і Зла. Категорії Добра і Зла - найважливіші моральні категорії, що завжди висловлюють у формі моральних оцінок та наказів практичні завдання соціальних суб'єктів у сучасному та на майбутнє, формують, з одного боку, вимоги збереження того, що вже досягнуто у ході розвитку культури, та, з іншого - виражають незадоволення тим, що існує, та мету дальшого розвитку.

         Духовні цінності - ще один необхідний компонент духовної сфери. Поняття цінності виражає людське соціальне та культурне значення певних предметів, процесів, явищ дійсності. Цінності не об'єктивні і не суб'єктивні, належать суб'єкту, створюються ним, але у відповідь на властиві людині об'єктивні потреби, матеріальні та духовні, з урахуванням об'єктивних властивостей самих предметів, їх здатності задовольняти відповідні людські вимоги. Засоби та критерії, на підставі яких здійснюються процедури оцінювання певних об'єктів, закріплюються у суспільній свідомості та культурі як оціночні цінності (настанови та оцінки, імперативи та заборони, мета та проекти, що втілені у сукупності норм, принципів та ідеалів). Цінності виробляються людиною у відповідь на її потреби, мають конкретно-історичний характер. Але людині властиві і родові потреби. Тому відносність, мінливість цінностей не абсолютна, а має і певну сталість. У ході культурно-історичного життя виробляються такі цінності, які потім входять у систему загальнолюдських цінностей, хоча їх конкретний зміст змінюється з ходою історії. Цінності - певний зміст, людське значення предметів навколишнього світу. Одночасно, цінність - ідея та вимога, що звернені до дійсності, закони, які диктують її досконалість.
       Духовні цінності мають ще одну особливість: не завжди належать до світу сущого, є копією та втіленням насущних потреб. Духовні цінності можуть випереджувати дійсність у своєму розвитку і навіть суперечити їй. Світ духовних цінностей має багато вимірів та є невичерпаним. При розгляді особливостей духовних цінностей можна виявити суперечність не тільки між цінностями належного і станом реального світу, але й між цінностями офіційно визнаними та реально діючими, тобто суперечність у самому світі цінностей. Але для більшості людей ці цінності стали проявом ідеології і реально не впливають на мотиви людської поведінки. Безсвідомі цінності, що служать безпосередніми мотивами людської поведінки, - це цінності, що народжені соціальною системою індустріального суспільства, тобто власність споживання, суспільне положення, розваги, сильні відчуття та інші. Розбіжність між усвідомленими та неефективними цінностями, з одного боку, та неусвідомленими і впливовими, - з іншого, спустошує особу. Подолання у собі ненажерливості, любов до ближнього, пошук істини на відміну від некритичного знання фактів - ось мета, спільна для усіх гуманістичних філософських та релігійних систем Сходу і Заходу. Ці цінності - надбання тисячолітньої історії розвитку людства. Отже, правомірно розглядати універсальну систему цінностей Істини, Добра, Краси не як божественну, а як справжню людську, гуманістичну, таку, яка вистраждана людиною у суспільному розвитку, виникла природним шляхом і зберігає певну фундаментальну усталеність і, водночас, постійно наповнюється конкретно-історичним змістом.

Відкритий перегляд літератури за темою: 

1.   Волков В.Ю. Людина і світ  /  В.Ю. Волков .   К . :  Феміна ,  1995 .   176  с.

2.   Гудінг Д., Леннокс Дж.  Людина та її світогляд: Для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Т. 1.  /  Д. Гудінг, Дж. Леннокс .   Київ :  УБТ ,  2007 . –  416  с.

3.   Кремень В.Г., Ільїн В.В.  Філософія: мислителі, ідеї, концепції : Підручник  /  В.Г. Кремень, В.В. Ільїн .  -  М . :  Книга ,  2005 .  - 528  с.

4.   Бордун Н.І. Антропологічні та соціокультурні аспекти захисту прав людини  / Н.І. Бордун //  Публічне право . –  2012 .  - № 2 .   с. 310 – 316

5.   Богданова Н.Г. Ціннісно-орієнтаційний контекст життєтворчості особистості  /  Н.Г. Богданова  //  Мультиверсум. Філософський альманах .   2011 .   Вип. 6 . – с. 24 – 31

6.  Григор'єв В.Й.  Національна свідомість і вітчизняний спосіб життя: технологія пере -форматування  /  В.Й. Григор'єв  //  Мультиверсум. Філософський альманах . –  2011 . - Вип. 1.  -  с.  44 – 45

7.  Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості  /  В. Тимошенко  //  Право України .   2008 .  -   6 . – с. 47 – 50

8.   Горак А., Фінін Г.  Громадське суспільство як інтегратор особистісних начал  /  А. Горак, Г. Фінін  // Філософська думка .  – 2008 .  - № 3 .  – с. 62 – 73

9.  Йосипенко С.  Філософські ідеї в духовній культурі  /  С. Йосипенко //  Філософська думка .  – 2006 . -  5 . –  с. 54 - 67

15 жовтня 2012

Бібліотека ХУУП

Інформаційно – бібліографічний відділ

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин