Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

День інформації: "Духовний скарб нації".

ДУХОВНИЙ СКАРБ НАЦІЇ

 

Мова - це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Кожен із нас виховуючи в собі справжню людину, повинен у першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб - рідна мова.

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Це відносно молоде свято - до календарів усього світу ввійшло тільки в 1999 році. В Україні також по­чався відлік його історії хоча сама проблема національ­ної мови на українських землях нараховує кілька століть. Де і коли народилася традиція Міжнародного дня рідної мови?

Історія свята має трагічне начало - 21 лютого 1952 року у Бангладеш влада жорстоко придушила де­монстрацію протесту проти урядової заборони на викорис­тання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеш став днем полеглих за рідну мову. Майже через півстоліття, у жовтні 1999 року на Тринадцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжна­родний день рідної мови, а з 21 лютого 2002 року цей день відзначають і в Україні.

З ініціативою встановити свято рідної мови виступили у Львові ще в 1998 р. студенти Інституту архітектури Львівської політехніки. У день української писемності та мови (9 листопада) вони організували першу виставку плаката на тему «Передамо нащадкам наш скарб - рідну мову».

Мова для кожного народу стає ніби другим природним оточенням, у якому він існує. У мові нація закодовує свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Зречення, ігнорування, неповага до рідної мови знижує духовний потенціал нації, нівелює індивідуальність і самобутність народу.

Згадаймо слова В. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема». Рівень розвитку рідної мови е джерелом духовного розвитку народу.

Я пропоную кілька книг із багатьох, що є на полицях районної бібліотеки, які можуть прислужитися вам, шанов­ні читачі, в поглибленні знань української мови.

Це одна з етапних праць ученого, яка за радян­ських часів вважалася особливо крамольною. В істо­ричному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як «душі нації», «найціннішого скарбу» народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали про­цесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшо­вицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках ХХ століття.

Книга розрахована для студентів, викладачів, учителів, старшокласників і всіх, кому небайдужий процес ствердження української мови, як державної.

У книзі послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв'язання пос­тавлених творчих завдань.

Книга буде корисною всім, хто прагне досконало володіти сучасною українською літературною мовою.

Культура мови - це проблема, що так чи інакше наявна в усякій національній спільноті і буває пред­метом публічного обговорення та пильної уваги мовоз­навців, письменників, узагалі людей, небайдужих до виражальних можливостей слова або до престижу своєї мови.

У книзі даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосованих та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови.

Книга буде корисною для викладачів, лекторів, ре­дакторів, журналістів, науковців.

Запропонований словник - довідник ставить за мету допомогти учням та студентам удосконалити навички гра­мотного написання слів, оволодіти основною терміноло­гією курсу української мови, розширити свій словниковий запас. Зміст і структура словника - довідника підпоряд­ковані важливому завданню - зробити мовлення кожного користувача більш образним, багатшим, емоційнішим, виразнішим.

Словник-довідник розрахований на тих, хто прагне вдосконалити знання з української мови.

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мо­вознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови.

Енциклопедія розрахована як на філологів так і на широке коло читачів.

Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її - не може розраховувати на гідне місце в світовій історії та куль­турі.

На сьогодні нараховується приблизно 6 тисяч мов, які використовує світове населення. Проте, філологи попереджають, що в XXI столітті майже кожна друга з них вимре, це страшна втрата для людства, бо кожна мова - це прояв людського духу, унікальне бачення нашого світу,

Тож шануймо, любімо свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і майбутнє України.

 


1.    Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови/ Іван Огієнко (Митрополит Іларіон); упоряд., авт. передм. і коментарів М.С.Тимошик.- 2-ге вид., випр. - К.: Наша культура і наука, 2004.- 436 с.

 

2.  Гнатюк Д. П. Українська мова: особливості практичного застосування / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. - К.: Знання - Прес, 2006. - 259 с.

 

3.    Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради: навч. посібник / Олександр Пономарів. - К.: Либідь, 2002. - 240 с.

 

4.    Приходченко К.І. Універсальний словник - довідник: 30000 слів і виразів сучасної української мови /К.І. Приходченко. - Донецьк, 2008. - 320 с.

 

5.  Українська мова: енциклопедія: наук. - довід. видання. - Вид.2-ге, випр. і доп. - К. : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. - 620 с.

 

 

 

15.02.2017

Бібліотека ХУУП

Інформаційно-бібліографічний відділ