Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

Віртуальна виставка літератури до дня Соборності України "Історія національно-визвольних змагань українського народу поч. 20 століття"
 

 

63.3

 

 С 32

 

 

Сергієнко П.П. соборність України: поняття, ідея і реальність. – К.: Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.

У книзі Сергіенка Петра Панасовича, кандидата філософських наук, доцента, розкривається зміст поняття «соборність». Досліджується становлення ідеї соборності на різних етапах історії людства. Аналізуються умови, за яких нині можлива розбудова соборної України. Адже ідея соборності як «єдиного через багатогранність», як всезагальне єднання людей переживають друге народження, свій ренесанс. Заклик до єднання людей, гармонії індивідуальних і загальних цілей і стремлінь, відповідальності особи перед суспільством і суспільства перед особою, проголошення рівності націй, їх права на вільний розвиток, осуд національного гноблення й утисків, виховання патріотизму, любові до своєї землі, до всіх людей доброї волі – ці та інші ідеї ще потребують дальшого осмислення як наукою, так і суспільною свідомістю. Досліджується становлення ідеї соборності на різних етапах історії людства. Аналізуються умови, за яких нині можлива розбудова соборної України. Розрахована на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

63.3 

 

 Р 82

 

 

 

 

Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. Т 10. / О.С. Рубльов, О.П. Реєнт. – К.: Альтернативи, 1999. – 320 с.

 

 

 

 

 

Десятий том 15 – томного видання «Україна крізь віки» присвячений буремним подіям 1917 – 1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти незалежність. Окремо змальовано складний і напрочуд яскравий епізод історії національно визвольних змагань – проголошення на західних теренах нашої Батьківщини Західноукраїнської Народної Республіки, драматичну історію її самоорганізації та  боротьби з переважаючими силами зовнішнього супротивника – відродженої Польщі. !917 – 1921 рр. один із найдраматичніших періодів вітчизняної історії – дають сприятливу можливість мільйонам громадян сучасної України дізнатися, як минулі покоління нашого народу виборювали незалежність своїй Батьківщині, склавши на вівтар її прийдешньої свободи незліченні жертви.

 Книга розрахована на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 У 31

 

 

 

 

 

Удовиченко О.І. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921. – К.: Україна, 1995. – 206 с.

 

 

 

 

 

 

У виданні, що тривалий час було під забороною, неупереджено, на солідній документальній основі розкривається роль Українських Збройних Сил у боротьбі за нашу державність у 1917 — 1921 pp. Автор, безпосередній учасник подій, детально аналізує крутянську трагедію, маловідомі мирні переговори української делегації у Брест-Литовському, військове будівництво за гетьманату, боротьбу за Крим, Чорноморський флот, антиукраїнську політику генерала Денікіна та її наслідки, бойові операції на польському фронті тощо.

 

 Книга ілюстрована, розрахована на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 Т 47

 

 

 

 

 

Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923 рр.(До 75 – річчя утворення і діяльності). – Коломия: Світ, 1993. – 119 с.

 

 

 

 

 

 

Ця книга написана до 75-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Автори зробили спробу вперше в українській літературі, зокрема, історико – правовій, висвітлити державно – правові аспекти виникнення і діяльності ЗУНР – цієї славної, героїчної сторінки в літописі боротьби українського народу за свою волю, незалежність, державність.

 Книжка розрахована на дослідників – науковців, студентів і молодь, широке коло читачів.

 Не претендуючи на повне і всестороннє висвітлення цієї проблеми, автори сподіваються, що це видання послужить поштовхом для інших дослідників в опрацюванні, з сучасних позицій, нових наукових даних і матеріалів «білих плям» нашої історії.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 Г 94

 

 

 

 

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

Книга знаного в Україні американського історика Тараса Гунчака є своєрідною спробою висвітлити основні віхи державотворчих змагань українців протягом першої половини ХХ ст., - мабуть, найдраматичнішого періоду політичної боротьби.

 Видання доповнюють оригінальні тексти політичних документів, архівні фотоілюстрації. Для викладачів, науковців, учителів, студентів, широкого читацького загалу.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 Н 16

 

 

 

 

Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К.: Український письменник, 1994. – 413 с.

 

 

 

 

 

 

Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції, висвітлює події в Україні часів Централь­ної Ради, Гетьманату, Директорії (1917—1921 pp.). На основі документів, свідчень сучасників, на тлі того­часних подій в Європі автор розгортає картину бо­ротьби за державність України в усій її складності і су­перечливості. Думка автора полягає в тому, що Україна могла стати незалежною державою ще тоді. 

 

 Читач познайомиться з новою для нього історич­ною концепцією і оцінками діяльності державних діячів і партій того періоду, здебільшого діаметраль­но протилежними до недавно культивованих у радян­ській історіографії, і з вдячністю оцінить патріотизм і сумлінність покійного автора, який мріяв побачити свою книгу надрукованою у незалежній Україні. Друкується за сучасним правописом, зберігаються мовно-стилістичні особливості оригіналу. 

 Для найширших кіл читачів.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 В 48

 

 

 

 

 

Винниченко В. Відродження нації. Історія української революції: У трьох частинах. – К.: Відень, 1920. – 330 с.

 

 

 

Репринтне відтворення видання 1920 року. «Відродження нації» - твір певною мірою підсумковий, написаний по гарячих слідах подій. Після розриву з Директорією Винниченко виїхав за кордон, де за дуже короткий час створив це широкомасштабне полотно, яке є не лише важливим джерелом для вивчення і розуміння складних політичних процесів на Україні періоду збройної боротьби за владу, а й становить чималий інтерес у контексті тих політичних подій, що відбувалися під час прийняття Декларації про державний суверенітет України. Поставивши за мету висвітлити їх незалежно «від особистих симпатій», автор роздумує над втраченими можливостями, аналізує причини поразки Центральної ради і Директорії, дає в цілому об’єктивні характеристики політичним партіям, окремим діячам того часу. 

  Видання розраховане на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 Р 19

 

 

 

 

 

 

Рибак І.В. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: Навч. посібник-коментар. - Кам’янець – Подільський: Оіюм, 2003. – 144 с.

 

 

 

 

Пропонований посібник-коментар є спробою заповнити одну з прогалин сучасної навчальної літератури. Кожен, хто вивчає або викладає історію на­шого народу, чи просто цікавиться її призабутими сторінками, відчуває сьогодні гостру потребу в різноманітних довідникових виданнях. Навчаль­ний посібник-коментар в основному призначений для надання практичної допомоги учням, абітурієнтам та студентам у вивченні вітчизняної історії.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 Ф 33

 

 

 

 

 

Федорович В. Україна і світова політика. Етапи на шляху українського державотворення. Вибрані статті. – К.: Ярославів Вал, 2003. – 414 с.

 

 

 

Ця книжка для тих, хто хоче знати, як творяться історія та політика. Як відлунюються в долях і народів, і держав події в різних кінцях планети. Який політичний зміст в історії і який історичний зміст в політиці...

 Книга про Україну й історію. Про Україну й сучасну політику. Про нашу Україну й великий світ. Про вічні й нові «українські питання»...  

Видання має той важливий універсальний зміст, який не дозволив йому застаріти.

 Заадресована старшокласникам, студентам, учителям, а також усім, хто відчуває в собі потребу знати минуле й думати про майбутнє України.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 С 24

 

 

 

 

 

 

Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-ге вид., виправ. і допов.- К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2002. - 304с.

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. Забезпечується використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Стиль викладу матеріалу, ілюстрації та дизайн сприяють найбільш ефективному засвоєнню студентами навчального матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 

 Призначено для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, а також для широкого загалу читачів - учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ, для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією, хто прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.

 

 

 

 

 

 

   

63.3

 

 С 24

 

 

 

 

 

Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб./ За ред. Ю.М. Алексєєва. 3 – тє вид. – К.: Каравела, 2005. – 408 с.

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допомо­жуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цін­них документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з виклада­чем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійсню­вати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 

 Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів — учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімна­зій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавиться істо­рією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.

 

 

 

 

 

 

   

67.2

 

 Х 91

 

 

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: А.С. Чайковський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

У хрестоматії вміщено законодавчі та інші матеріали, що характе­ризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до сьогодення.

 

 Збірка надасть можливість поглибленого вивчення найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.

 Розрахована на студентів, слухачів, аспірантів, викладачів навчаль­них закладів юридичного профілю, широкий читацький загал.

 

 

 

 

 

 

   

Рябошалко Л., Рутар С. Від універсалів української Центральної Ради – до Універсалу національної єдності: політико – правовий вимір // Віче. – 2007. - №1. – С.30 - 33.

 

 

 

 

 

 

   Поташій Ю. Уроки минулого // Віче. – 2009. - №1. – С. 40 – 41
   

Солдатенко В.Ф. Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917 – 1920 рр. в Україні // Український історичний журнал. – 2008. - №1. – С.75 – 88.

 

 

 

 

 

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин