Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (лютий 2009)

Юридичні дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  67.9(4Укр)301  За заг. ред. проф. С.М. Серьогіна  Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід: Монографія Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2007  1
 2  67.9(4Укр)301  Лазор О.Д.  Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб.  смт.Брошнів-Осада, 2009  1
 3  67.9(4УКр)311  Гриненко С.О.  Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України  Харків: Оберіг, 2008  1
 4  67.9(4Укр)311  Волкотруб С.Г.  Імунітет у кримінальному процесі України: Монографія  Харків: Консум, 2005  1

Економічні дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  65.248  За заг. ред. О.С. Власюка  Українська міграція до Європи та розв"язання пов"язаних із нею регіональних проблем: Збірник матеріалів міжнар. наук. конф., 24 березня 2008 р., м. Тернопіль  К.: ПЦ "Фоліант", 2008  1
 2  65.43  Гаврилюк С.П.  Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навч. посіб  К.: КНТЕУ, 2006  2
 3

 65.43+32.973

 Мельниченко С.В.  Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія  К.: КНТЕУ, 2007  2
 4  65.43  П"ятницька Г.Т.  Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: Монографія  К.: КНТЕУ, 2007  2
 5  65.43  Укл.: Л.М. Гопкало, О.В. Полтавська  Маркетинг у готельно-ресторанному господарстві: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  2
 6  65.43+65.40  Укл.: Г.І. Михайліченко  Логістика в туризмі: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  2
 7  65.43  Укл.: Н.І. Ведмідь  Організація дозвілля в туристичній індустрії: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  2
 8  65.43  Укл.: Г.І. Михайліченко  Основи туризмознавства: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  2
 9  65.43  Укл.: С.В. Мельниченко  Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  4
 10  65.43  Укл.: М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало  Організація готельного господарства: Опорний конспект лекцій. Ч. 2  К.: КНТЕУ, 2008  2
 11  65.43    Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"  К.: КНТЕУ, 2007  2
 12  65.43  Укл.: В.Г. Міска, С.П. Гаврилюк, О.О. Каролоп  Економіка підприємств готельного та ресторанного господарства: Метод. реком. для самост. роботи студ  К.: КНТЕУ, 2008  2
 13  65.43    Інформаційний пакет: Напрям підготовки 6.020107 "Туризм". Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"  К.: КНТЕУ, 2008  1
 14  65.43  За заг. ред. А.А. Мазаракі  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа"  К.: КНТЕУ, 2007  2
 15  65.43    Інформаційний пакет: Напрям підотовки 0502 "Менеджмент. Професійне спрямування "Мепнеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"  К.: КНТЕУ, 2008  1
 16  65.43  Укл.: М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало  Організація готельного господарства: Практикум  К.: КНТЕУ, 2008  2
 17  65.43  Укл.: Л.М. Гопкало, О.В. Сьомко  Маркетинг у готельно-ресторанному господарстві: Метод. реком. до самост. роботи для студ. професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу"  К.: КНТЕУ, 2005  2
 18  65.43    Інформаційний пакет: Напрям підготовки 1401 "Готельно-ресторанна справа". Професійне спрямування "Готельно-ресторанна справа"  К.: КНТЕУ, 2008  1
 19  

65.43

 

 

 

 Укл.: С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь  Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Методичні вказівки до самост. роботи з курсу для студ. професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент туристичної індустрії"  К.: КНТЕУ, 2005  2
 20  65.43  Укл.: В.Г. Міска  Збірник тестових завдань з курсу "Економіка ресторанного господарства" для студ. професійного спрямуванн "Технологія харчування" варіативної компоненти 8.091711 "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс" всіх форм навчання  К.: КНТЕУ, 2006  2
 21  65.43  Укл.: С.В. Мельниченко, М.В. Новак  Управління якістю туристичних послуг: Збірник тестів для контролю знань студентів спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії"  К.: КНТЕУ, 2004  2
 22  65.43  Укл.: М.ГБойко  Кон"юктура міжнародного ринку готельних та туристичних послуг: Збірник тестових завдань для студ. спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магіс  К.: КНТЕУ, 2004  2
 23  65.43  Укл.: Л.Д. Пінчук, О.О. Каролоп  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Ціноутворення" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій", спеціалізації 6.050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії" денної форми навчання  К.: КНТЕУ, 2004  2
 24  65.43  Укл.: М.Г. Бойко  Кон"юктура міжнародного ринку готельних і туристичних послуг: Метод. реком. до самост. роботи студ. за напрямом 0502 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії" та "Менеджмент готельно-ресторанного  К.: КНТЕУ, 2006  2
 25  65.43  Укл.: Г.І. Михайліченко  Організація туризму: Метод. реком. до самост. роботи з дисц. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за професійним спрямуванням "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент туристичної індустрії"  К.: КНТЕУ, 2004  2
 26  65.43  Укл.: С.П. Гаврилюк  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу", для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 02 "Менеджмент туристичної індустрії" денної форми навчання  К.: КНТЕУ, 2004  2
 27  65.43  Укл.: С.В. Мельниченко, М.В. Новак  Стандартизація та сертифікація туристичних послуг: Метод. рекомен. до самост. роботи студ. спец. "Менеджмент організацій", спец. "Менеджмент туристичної індустрії"  К.: КНТЕУ, 2004  

Інші дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  87  Сосна В.П.  Філософія: Навч. посіб.  Хмельницький: ХНУ, 2008 30
 2  72  Укл.: М.Г. Бойко, А.Ю. Єременко  Основи наукових досліджень: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2008  2
 3  30.10  Укл.: Є.В. Тарасенко, В.С. Костюк  Стандартизація, сертифікація і метрологія: Опорний конспект лекцій  К.: КНТЕУ, 2007  2
 4  60.5  Лазар І.Г.  Сучасний стан гендерних досліджень: 2-ге наукове видання доп. та перероб  Хмельницький, 2009  2
 5  60.5  Лазар І.Г.  Механізми формування гендерної політики: теоретико-методологічні аспекти: Наукове дослідження  Львів, 2008  1
 6  60.5  Лазар І.Г.  Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи: Словник-довідник. - 2-ге вид., доп  Львів, 2008  1
 7  60.5  Лазар І.Г.  Сучасний стан гендерних досліджень: Наукове видання  Київ-Львів, 2007  1
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин