Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за квітень 2011 р.)
 №з/п   шифр   автор   назва  рік та місце видання     кількість 
 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ    
1 67.9(4УКр)74 Рєзнікова В.В. Господарсько-процесуальне право України: курс лекцій. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 152
2 67.1(4Укр) За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина Історія вчень про державу і право: підручник. Україна, Харків, Право, 2009 15
3 67.9(4УКр)307 За ред. А.П. Гетьиана та М.В. Шульги Екологічне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. України, Харків, Право, 2009 20
4 67.2  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 6-те вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2010 30
5 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2008 20
6 67.9(4УКр)307   За заг. ред. В.М. Єрмоленка Аграрне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 152
7 67.9(4Укр)301 Авт. колектив Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): підручник. Україна, Київ, КНТ, 2008 2
8 67.5 За ред. Р.А. Петрова Право Європейського Союзу: навч. посіб. - 4-те вид., змінене і допов. Україна, Київ, Істина, 2011 3
9 67.9(4Укр)300 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. Україна, Київ, Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008 7
10 67.9(4УКр)300 Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: монографія. Україна, Київ, "Скіф", КНТ, 2008 2
11 67.9(Укр)301   Митне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 3
12 67.9(4Укр)301 Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-праовиі аналіз: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 2
13 67.9(4Укр)300 Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2009 2
14 67.9(4Укр)301 Авт.-упоряд..: Е.Ф. Демський, О.С. Демський Відповідальність за адміністративні правопорушення: збірник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
15 67.9(4УКр)300  Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Україна, Київ,  Ліра-К, 2009 2
16 67.9(4Укр)74  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України станом на 1 грудня 2010 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 10
17 67.9(4УКр)307 За ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Харків, Право, 2010 10
18 67.9(4Укр)301 Під ред. Р.А. Калюжного, М.І. Іншина. І.М. Шопіна Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар. - 4-те вид. зі змінами та допов. станом на 10 листопада 2010 р. Україна, Київ, Алерта; ЦУЛ, 2011 2
19 67.5 Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: підручник. Університетський курс. Україна, Київ, КНТ, 2007 7
20 67.9(4Укр)303 За ред. Коссака В.М. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 10
21 67.9(4Укр)74 За ред. О.І. Харитонової Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Істина, 2010 10
22 67.9(4УКр)74 За ред. О.І. Харитонової Господарське процесуальне право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2009 20
23 67.9(4Укр)305  За заг. ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпечення України: навч. посіб. - 2-ге вид., змін. і доп. Україна, Київ, Істина, 2010 30
24 67.9(4УКр)300  Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. - 2ге вид., переробл. і доопр. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 25
25 67.9(4Укр)301 За ред. Т.О. Коломоєць Адміністративне судочинство: підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Істина, 2011 25
26 67.9(4Укр)301 За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В.Примаченка Митне право України: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Істина, 2008 20
27 67.9(4УКр)310 За ред. С.Я. Фурси Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Україна, Київ, КНТ, 2009 25
28 67.9(4Укр)302 За ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко Податкове право України: кредитно-модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 20
29 67.9(4Укр)302 Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 20
30 67.9(4Укр)300 Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. Україна, Київ,Юрінком Інтер, 2010  40
31 67.9(4Укр)75 Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, КНТ, 2008 15
32 67.9(;укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 4-те вид., переробл. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 51
ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ     
1 63.3(4Укр) Адамовський В.І. Ешелони у вічність. Депортації населення в першій половині ХХ ст: монографія. Україна, Кам"янець-Подільський, Видавець Зволейко Д.Г., 2007  1Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин