Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

Віртуальна виставка літератури (до Дня української писемності та мови)
 

81.411 

 Г26 

 ГДІ. Тестування. Українська мова/Автор: Н.В.  Невінчана.  К.: Майстер-клас,  2006. — 240 с.

Мета посібника повноцінно та кваліфіковано підготувати Вас до складання іспитів у тестовій формі. Посібник містить загальну інформацію про зовнішнє тестування, тестування на вступних іспитах до вищих навчальних закладів (ВНЗ) та іншу довідкову інформацію, важливу для кожного абітурієнта. 

 Ми не лише подамо зразки різноманітних тестових завдань, а й розкриємо деякі таємниці щодо їх виконання, звернемо увагу на ті «хитрощі», до яких удаються ВНЗ, щоб заплутати абітурієнта. З нашим посібником Ви пройдете атестацію з української мови, аналогічну тій, що чекає учасників реальних іспитів.

У посібнику також уміщено 580 тестових завдань різних форматів та різного рівня складності з усіх тем курсу української мови, а також довідковий матеріал з найбільш складних тем.

Усе для випускників-вступників, їхніх репетиторів, учителів та усього загалу людей, які готують іспити у формі тестів, та тих, хто їх складає. 

ГОТУЙСЯ ДО ІСПИТІВ (ГДІ) у формі тестів.

 Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України на 2006 р. «Вступні випробування на перший курс обов'язково проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями» (Затверджено МОН України, наказ №71 від 01.02.2006 p.). Крім того, за дорученням Президента України випускники-вступники мають поширити проходження Державної підсумкової атестації та відбір у ВНЗ, склавши єдиний іспит зовнішнє тестування 

 

 81.2(Укр)

 Г91 

 У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського (1866— 1934) йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. 

 

 

Порушені автором проблеми залишаються гостро актуальними й сьогодні.
   

81.2УКР

 Ш 37

 

Шевчук С. В.  Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера ЛТД, 2002. — 480 с

 

 Посібник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій та установ.

 

 

 

   

81.2УКР

367

 

Зубков М. Г. Українська мова: Універсальний довідник. X.: ВД «Школа», 2004. -496с.

 

Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням та коротким історичним коментарем. 

 

У книзі розглянуто різні граматичні теми, лексичні узгодження, вживання літери Ґ не лише в загальних назвах, а й у власних іменах; викладено паралельні форми вживання фразеологізмів, сталих виразів з огляду на їх російські аналоги. Доречними є додатки: скорочення, імена по батькові, словнички типових мовних зворотів тощо. 

 

Довідник розраховано на всіх, не байдужих до своєї грамотності.
 

 81.2УКР 

 І-18 

 С. Я- Єрмоленко, А. К. Мойсіенко.Історія української мови/ Автор передмови С Я. Єрмоленко.— К.: Либідь, 1996.— 288 с.

 Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Пропонована хрестоматія перша спроба представити широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розвитку нашої мови. Перевагу надано працям 20—30-х років, які фактично донедавна були забороненими. Серед авторів —видатні українські вчені-мовознавці із світовим ім'ям А. Кримський, Є. Тимченко, С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, Ю. Шевельов, О. Горбач та ін.

Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

 

81.2УКР 

K90 

 

У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення фаматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів. Для широкого кола читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 83.7

Т56

В науково-популярній книзі відомий чеський письменник і соціолог Іржі Томан на основі власного досвіду та життєвих спостережень дає практичні поради щодо того, як краще оволодіти технікою розмови з колегами, друзями, рідними, як побудувати свій виступ перед аудиторією.

 

 

Розрахована на широке коло читачів
   

81.2Укр

Г56

 

Окрім теоретичного матеріалу, викладеного з урахуванням вимог до майбутніх філологів, видання містить зразки різних завдань, які традиційно пропонуються на іспитах: фонетичного, морфемного, словотвірного, морфологічного розбору, аналізу простого і складного речення. 

Звертається увага па складні питання мовознавства. Додаються завдання для самоконтролю. 

 

Для старшокласників, абітурієнтів, учителів, репетиторів, усіх, хто цікавиться українською мовою.
   

83.3

Г26

 

ГДІ. Література: Тестування. Твори. К.: Майстер-клас, 2006.-304 с. Автор тестів Н. В. Невінчана; укладання І.М. Турянська, Н. В. Невінчана

Мета посібника — повноцінно та кваліфіковано підготувати Вас до складання іспитів з літератури у формі тестів як закритого типу, так і у вигляді власних висловлювань або творів (відкритий формат тестування). Подано зразки закритих та відкритих тестових завдань власних висловлювань (творів). З нашим посібником ви набудете навичок виконувати тестові зав­дання різних форматів (завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкриті завдання з ко­роткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповіддю), аналогічні тим, що чекають учасників реальних іспитів. За допомогою контрольного тесту ви зможете перевірити свої знання.У посібнику також уміщено довідковий матеріал з теорії літератури та підбірку цитат і епіграфів до творів. 

Усе для випускників-вступників, їх репетиторів, учителів та всього загалу людей, які готують іспити у формі тестів, та тих, хто їх складає.  

ГОТУЙСЯ ДО ІСПИТІВ (ГДІ) у формі тестів. 

 Згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України на 2006 р. «Вступні випробування на перший курс обов'язково проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями» (Затверджено МОН України, наказ № 71 від 01.02.2006 р.) 

 

Крім того, за дорученням Президента України випускники-вступники мають поширити проходження Державної підсумкової атестації та відбір у вищі навчальні заклади, склавши єдиний іспит зовнішнє тестування. З літератури зовнішнє тестування планується запровадити у 2006—2007 навчальному році відповідно до «Плану заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання» Затверджено наказом МОН України № 30 від 21.01.2006).

 

 81.2Укр

У45

У нову редакцію «Українського правопису» внесено ряд змін, зумовлених безперервним розвитком, удосконаленням мови. Зокрема розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, розширено сферу використання закінчення -у(-ю) в родовому відмінку іменників II відміни, чіткіше сформульовані правила використання кличного відмінка, поширено правило передачі іншомовного і через и після «дев'ятки» на низку власних назв, введені правила правопису прикметників, похідних від складних географічних назв. Загалом із наявного орфографічного кодексу усувається все, що застаріло, нечітко сформульоване, суперечливе.Видання 2004 року виходить з уточненнями, пов'язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови

 

 81

  Б61

 Білецький А.О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів. К.: "АртЕк", 1997. — 224 с

 У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв'язок мови й мислення, мови й суспільства, мови й культури, класифікація мов, систем письма тощо. Виклад теоретичного матеріалу супроводжено багатим і різноманітним ілюстративним матеріалом з багатьох індоєвропейських мов, а також східних (японська, китайська, турецька) мов, фактами з історії культури (літератури, мистецтва) та необхідними для кращого розуміння матеріалу відомостями з інших наук (філософії, фізики, біології тощо). Чільне місце в ілюстраціях та обговоренні теоретичних проблем посідає українська мова, адже вперше працю такого роду адресовано безпосередньо україномовному читачеві. 

Книжка, без сумніву, зацікавить студентів гуманітарних факультетів університетів та педінститутів, фахівців філологів, викладачів, а також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами.

 

 81.2

М66

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич М 66 Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. -К.: Каравела, 2005. - 352 с

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування. Призначений для студентів вищих закладів освіти різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення. Посібник може зацікавити вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл

   Автори: А. П. Грищенко (Вступ; Лексикологія; Фразеологія; Лексикографія; Морфологія (Предмет морфології; Типи морфологічних форм і засоби їх вираження; Частини мови і принципи їх класифікації); Іменник; Прикметник; Дієслово— в співавторстві з Л. І. Мацько; Числівник — у співавторстві з Л. І. Мацько), Л. І. Мацько (Числівник і Дієслово — в співавторстві з А. П. Грищенком; Вигуки), М. Я- Плющ (Словотвір; Займенник), Н. І. Тоцька (Фонетика і фонологія; Орфоепія; Графіка і орфографія), /. М. Уздиган (Прислівник; Прийменник; Сполучники і сполучні слова; Частки).Рецензентдоктор філологічних наук К. Г. Городен-ська (Інститут української мови НАН України)Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин