Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

Фоторепортаж масового заходу : "На Аскольдовій могилі український цвіт..."

 

 

1.     Бойко О.Д. Бій під Крутами: історія вивчення // Український історичний журнал. -2008. - № 2. – С 43 – 54.

 

2.     Верстюк В.Ф. Політична боротьба за владу в Українській Народній Республіці в перші місяці її проголошення // Український історичний журнал. – 2008. - № 1. – С. 4 – 31.

 

3.     Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Непринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наукова думка, 1995р.- 688с.

 

4.     Винниченко В. Відродження нації.(Історія української революції [марець 1917р.- грудень 1919р]). Київ-Відень, репринтне відтворення видання 1920року. – 542с.

 

5.     Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. – К.:ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. - 632с.

 

6.     Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288с.

 

7.     Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.І. Астахова, К.В. Астахова, Є.О. Бондарів та ін..: За заг. ред.М.І. Панова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 476с.

 

8.     Енциклопедія історії України: У 10т. Т. 5./Редкол.: В.А. Смолій та ін.. – К: Наук. думка, 2008.—568с.

 

9.     Історія України в особах ХІХ – ХХст. / І.Войцеховська, В.Абліцов, О.Божко та ін.. – К.: Україна, 1995. – 479с.

 

10. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 30. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 360с.

 

11. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 400с.

 

12. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціальна думка, 1992. – 272с.

 

13. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920: Навч. посібник.—К.: Либідь, 1997. – 208с.

 

14. Кравенко, Богдан. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 423с.

 

15. Крути: Збірка у пам’ять героїв Крут / Упор. Зінкевич О., Зінкевич Н. – К.: Смолоскип, 2008. – 422с.

 

16. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності.—Львів: Світ, 1992—88с.(Правовий всеобуч народного депутата).

 

17. Лук’яненко Левко Григорович Національна ідея і національна воля. – К., 2008. – 192с.

 

18. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1995. – 248с.

 

19. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття: - К.: Укр.. письменник, 1994. – 413.

 

20. Пиріг Р.Я. Ідейно – політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою // Український історичний журнал. – 2006. - № 5. – С. 4 – 19.

 

21. Рибак І.В. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях. Навчальний посібник-коментар. – Кам’янець-подільський: Оіюм, 2003. – 144с.

 

22. Світлична В.В. Історія України: навч. посіб./ За ред. Ю.М. Алексєєва. 3-є вид. – К.: Каравела, 2005. – 408с.

 

23. Слісаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192с.

 

24. Табачник Д.В. Україна на шляху у світ: Керівники зовнішньополітичних відомств України в 1917-1996рр.: (Бібліографічні нариси, документи і матеріали): [Навч. посібник]. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1996. – 384с

 

25. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська народна республіка 1918-1923рр.(До 75-річчя утворення і діяльності).—Світ, 1993. – 119с.

 

26. Трубайчук А., Стрельський Г. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти.—К.: 1996—187с.

 

27. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 рр.—К.: «Україна», 1995. – 206с.

 

28. Україна в ХХ столітті )(1900-2000):Зб. Документів і матеріалів / Упоряд.:А.Г.Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін.. – К.: Вища шк.., 2000. – 351с.

 

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин